Introduction. Brexit and Other Contemporary Socio-Political Crises in European Literature

Main Article Content

Ryszard Bartnik
Leszek Drong
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bartnik, R., Drong, L., & Zduniak-Wiktorowicz, M. (2021). Introduction. Brexit and Other Contemporary Socio-Political Crises in European Literature. Porównania, 30(3), 10-17. https://doi.org/10.14746/por.2021.3.1
Section
INTRODUCTION
Author Biographies

Ryszard Bartnik, Adam Mickiewicz University, Poznań

Ryszard Bartnik – dr hab., zatrudniony na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej). Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest współczesna literatura brytyjska / angielska / północnoirlandzka / południowoafrykańska. Główny nacisk w swoich badaniach kładzie na sposoby przedstawiania w ramach dyskursu literackiego, takich kwestii jak: trauma, pamięć, przemoc, pojednanie, społeczeństwa podzielone, ale także fundamentalizm, ideologia. Rezultatem powyższych prac badawczych jest wydana w 2017 roku książka poświęcona południowoafrykańskim i północnoirlandzkim narracjom literackim powstałym po okresach przełomu politycznego, odpowiednio w roku 1994 i 1998. W ostatnim czasie, to jest w latach 2020–2021, jego uwaga skupia się na zawirowaniach okołobrexitowych i związanych z brexitem korelacjach pomiędzy dyskursem literackim a dyskursem społeczno-politycznym.

Leszek Drong, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Leszek Drong – prof. dr hab., anglista związany z Instytutem Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pełni także funkcję prodziekana ds. badań naukowych Wydziału Humanistycznego. Od 2019 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Irlandystycznych. Jego najnowsza monografia nosi tytuł: Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej (Katowice 2019). Publikował ostatnio w takich czasopismach jak „Critique: Studies in Contemporary fiction”, „Estudios Irlandeses”, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” czy „Przegląd kulturoznawczy”. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół irlandystyki (szczególnie Irlandia Północna) oraz badań nad pamięcią kulturową w kontekście geopolityki europejskiej (badania nad granicami – border studies).

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz – dr hab., prof. UAM, pracuje na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, gdzie prowadzi zajęcia dla cudzoziemców. Zajmuje się głównie polsko-niemieckimi dyskursami, polską literaturą w Niemczech, w tym niemiecko-polską prozą migracyjną, studiami postkolonialnymi i postzależnościowymi. Autorka monografii: Filologia w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm, Poznań 2018.