Creeping Revolution: Avant-Garde Transfers in Central Europe (as Exemplified by Postwar Surrealism)
PDF (Język Polski)

Keywords

avant-garde transfers
transnational conceptions of art
marxism
surrealism
neo- and post-avant-garde
political conditioning of the literary process

How to Cite

Orska, J. (2023). Creeping Revolution: Avant-Garde Transfers in Central Europe (as Exemplified by Postwar Surrealism). Porównania, 33(1), 385–401. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.21

Abstract

This entry approaches the issue of avant-garde transfers in Central Europe’s literature during the twentieth and twenty-first centuries; the surrealist’s programme and phenomena being the matter of research. Despite the geographic proximity before and after WW II, avant-garde traditions developed in this area in a relative separation. The avant-garde transfers were conditioned firstly by the dominant cultural centres before the WW II. Later, the deciding impact was carried out by different political-cultural strategies of communism, including censorship issues. The comparative area consists of Czechoslovakia with the strong although dissident surrealist tradition; Slovenia as part of Tito’s Yugoslavia with its surrealist neo-avantgarde input; and Poland where legitimate surrealism never existed. This choice was made because of the considerable transfer of the surrealism-driven poetry of these
countries in Poland after 1989.

https://doi.org/10.14746/por.2023.1.21
PDF (Język Polski)

References

Breton André (1972a), Second Manifesto of Surrealisme, Manifestoes of Surrealism, przeł. Richard Seaver i Helen R. Lane, University of Michigan Press, Ann Arbor, s. 117–194.

Breton André (1972b), Surrealist Situation of the Object, w: tegoż, Manifestoes of Surrealism, przeł. Richard Seaver i Helen R. Lane, University of Michigan Press, Ann Arbor, s. 255–278.

Casanova Pascale (2017), Światowa republika literatury, przeł. Elżbieta Gałuszka i Anna Turczyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

D’Allessandro Stephanie, Gale Matthew (2022), Surrealism Beyond Borders, Tate Modern Press, Londyn.

Djurić Dubravka (2003), Radical Poetic Practices. Concrete and Visual Poetry in the Avant-Garde and Neo-Avant-Garde, w: Impossible Histories. Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia 1918–1991, red. Dubravka Djurić, Miško Šuvaković, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, s. 64–94.

Engelking Leszek (2001), Surrealizm, underground, postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Engelking Leszek (2005), Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Engelking Leszek (2008), Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej, Biuro Literackie, Wrocław.

Erjavec Aleš (2003a), Introduction, w: Postmodernism and Postsocialist Condition. Politisized Art under Late Socialism, red. Aleš Erjavec, University of California Press, Berkeley, s.1–54. DOI: https://doi.org/10.1525/9780520928558-004

Erjavec Aleš (2003a), The Three Avant-Gardes and Their Contexts. The Early, the Neo-, and the Post-Modern, w: Impossible Histories. Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia 1918–1991, red. Dubravka Djurić, Miško Šuvaković, MIT Press, Cambridge, Massachusetts s. 36–62.

Erjavec, Aleš (2008), Postmodernism, postsocialism and Beyond, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.

Friedman, Susan Stanford (2007), Cultural Parataxis and Transnational Landscapes of Reading: Toward a Locational Modernist Studies, w: Modernism, red. Astradur Eysteinsson, Vivian Liska, John Benjamins Publishing, Amsterdam-Philadelphia, s. 35–52. DOI: https://doi.org/10.1075/chlel.xxi.05fri

Gawarecka Anna (2015), O trwałości inspiracji awangardowych. Fenomen czeskiego surrealizmu, w: Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – Innowacja czy naśladownictwo?, red. Michalina Kmiecik, Małgorzata Szumna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 207–229.

Groys Boris (1992), The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aesthetic, Dictatorship, and Beyond, przeł. Charles Rougle, Princeton University Press, Princeton.

Hutnikiewicz Artur (1965), Nadrealizm, w: tegoż, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy poetyckie XX stulecia, PWN, Toruń o. Poznań, s. 149–165

Janicka Krystyna (1969), Światopogląd surrealizmu: jego założenia i konsekwencje, PWN, Warszawa.

Jarecka Dorota (2016), Artysta na ruinach. Sztuka polska lat 40. i surrealistyczne konotacje, „Miejsce”, nr 2; https://tinyurl.com/ekemnndb [dostęp: 12.08.2022].

Jarecka Dorota (2021), Surrealizm, realizm, marksizm. Sztuka i lewica w Polsce w latach 1944–1948, IBL PAN, Warszawa.

Jarosiński Zbigniew (1983), Literatura i nowe społeczeństwo. Idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego, Czytelnik, Warszawa.

Jaworski Stanisław (1976) Między awangardą a nadrealizmem: główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kocot Monika, Siewior Kinga (2014), Bałkańskie kratery, europejskie centrale. Światy jugosłowiańskiej awangardy (1921–1934) w: Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, red. Jakub Kornhauser, Kinga Siewior, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 223–249.

Kornhauser Julian (1979), Posłowie, w: Tomaž Šalamun, Wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kornhauser Jakub (2019), Ingerencja i niezgoda. Dylematy awangardowości w manifestach Nowej Fali, w: Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy, red. Wojciech Browarny i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kornhauser Jakub, Siewior Kinga (2014), „Lokalne awangardy”: między parataksą a paralaksą – wprowadzenie, w: Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, red. Jakub Kornhauser, Kinga Siewior, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 9–15.

Löwy Michael (2009), Morning Star. Surrealism, Marxism, Anarchism, Situationism, Utopia, wstęp Donald LaCoss, University of Texas Press, Austin.

Mansbach Steven A. (1999), Modern Art. In Eastern Europe. From Baltic to the Balcans, ca. 1890–1939, Cambridge University Press, Cambridge.

Marciniak Hanna (2014a), Likwidacja sztuki – narodziny obrazu. Wprowadzenie do czeskiej i słowackiej awangardy międzywojennej, w: Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangardy Europy Środkowej, red. Jakub Kornhauser, Kinga Siewior, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 19–34.

Marciniak Hanna (2014b), Soc/sur/realizm? Dyskusje wokół poetyki realistycznej w czeskiej awangardzie lat trzydziestych-sześćdziesiątych, w: Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – Innowacja czy naśladownictwo?, red. Michalina Kmiecik, Małgorzata Szumna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 195–206.

Orska Joanna (2021), Socrealizm – surrealizm?, w: Polityki/ Awangardy, red. Agnieszka Karpowicz i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 435–453.

Peiper Tadeusz (1972), Metafora teraźniejszości, w: tegoż, Tędy. Nowe usta, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 54–61.

Piotrowski Piotr (1999), Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Rebis, Poznań.

Piotrowski Piotr (2005), Awangarda w cieniu Jałty: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989, Rebis, Poznań.

Sadura Przemysław (2015), Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Surdykowska Aleksandra (2014), Czy Majakowski był nam obcy?, Eksperymenty rosyjskich twórców a ruch awangardowy w Polsce, w: Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – Innowacja czy naśladownictwo?, red. Michalina Kmiecik, Małgorzata Szumna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 71–83.

Šalamun-Biedrzycka Katarina (1979) Wiersze, red. Tomaž Šalamun, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Šalamun-Biedrzycka Katarina (2018), Wśród słoweńskich i polskich autorów. Rozprawy i artykuły, Wydawnictwo Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Kraków.

Šuvaković Miško (2003), Impossible Histories, w: Impossible Histories. Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia 1918–1991, red. Dubravka Djurić, Miško Šuvaković, MIT Press, Cambridge, Massachussets.

Uffelmann Dirk (2020), Polska literatura postkolonialna. Od sarmatyzmu do migracji po-akcesyjnej, Universitas, Kraków.

Ważyk Adam (1973), Surrealizm: antologia. Czytelnik, Warszawa.

Ważyk Adam (1976), Dziwna historia awangardy, Czytelnik, Warszawa.

Wołowiec Grzegorz (1999), Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Wójtowicz Aleksander (2017) Nowa Sztuka. Początki i końce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Zandová Gertraude, (2002), Totální realismus a trapná poezie, Host, Brno.