PISA: czytanie, rozumienie, rozumowanie i - nieporozumienia

Main Article Content

Krzysztof Biedrzycki

Abstrakt

Artykuł stanowi syntetyczne przedstawienie założeń i wyników badania PISA. Omówione są metodologia badania, sposób jego przeprowadzania, formy zadań. Szczególną uwagę poświęca się dziedzinie głównej z roku 2018, czyli rozumieniu czytanego tekstu. Zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia związane z tekstem, sytuacją czytelnika, aktem lektury. W dalszej części omówiono wyniki, z uwzględnieniem pozostałych dziedzin (matematyka, nauki przyrodnicze), zmian w ujęciu historycznym oraz porównań z innymi krajami. Przedstawione zostały również wyniki badań kontekstowych, które dają możliwość przyjrzenia się klimatowi polskiej szkoły, sposobom nauczania, dobrostanowi uczniów. Na koniec została przedstawiona propozycja interpretacji wyników.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biedrzycki, K. (2020). PISA: czytanie, rozumienie, rozumowanie i - nieporozumienia. Polonistyka. Innowacje, (12), 53-70. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.4
Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Krzysztof Biedrzycki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krzysztof Biedrzycki – dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. nadzwyczajny w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Krytyk literacki i filmowy. Zajmuje się głównie współczesną poezją polską, jakkolwiek jego zainteresowania są szersze i obejmują teorię oraz praktykę interpretacyjną obejmującą literaturę i film różnych epok. Brał udział w badaniach życia literackiego międzywojennego Wilna. Jest badaczem edukacji, teoretykiem procesu dydaktycznego i twórcą narzędzi dydaktycznych do nauczania języka polskiego w szkole. Wykładał na uczelniach zagranicznych: visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Rochester (1996) i Central Connecticut State University (2001), lektor języka polskiego na Université de Borgogne oraz nauczyciel języka polskiego w liceum w Dijon we Francji (1997-1999), prowadził pojedyncze wykłady na kilku uniwersytetach zagranicznych (m.in. Harvard University, Paris IV La Sorbonne, Uniwersytet Wileński i Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie). Członek redakcji pisma „NaGłos” w latach 1990 – 1997 oraz pism „Edukacja” (od 2011 do 2018) i „Polonistyka. Innowacje” (od 2015). Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki UJ oraz członek Rady Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ. Na Wydziale Polonistyki prowadzi zajęcia z literatury po 1989 roku oraz warsztaty krytyczne.

Referencje

  1. PISA 2018. Assessment and Analytical Framework, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b25efab8-en.f?expires=1601304757&id=id&accname=guest
  2. &checksum=B9381EED5E1B07253EEB8FF0D93FB7AA (dostęp 8.10. 2020)
  3. Sitek Michał, Ostrowska Elżbieta Barbara (red.), 2020, PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie, Warszawa.
  4. Zasacka Zofia, 2019, Czytelnictwo młodzieży szkolnej 2017, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, Warszawa.