Research methods in the study of agricultural law according to the concept of Professor Andrzej Stelmachowski
PDF (Język Polski)

Keywords

agricultural law
science of agricultural law
agricultural law research methods
Professor Andrzej Stelmachowski

How to Cite

Czechowski, P. (2019). Research methods in the study of agricultural law according to the concept of Professor Andrzej Stelmachowski. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 31–36. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.2

Abstract

The deliberations are devoted to the methods of legal research that Professor Andrzej Stelmachowski conducted in the field of agricultural law. This outstanding civil lawyer and co-creator of agricultural law as a separate branch within the system of law used methods that shaped the philosophical schools of law research methodology, that is, the positivist, natural law and historical law school. Using the methodology of these schools, Professor Stelmachowski created an interesting conglomerate of methods of studying law through the analysis of the purpose of a legal norm, the empirical study of law in action and the historical and legal analysis of the evolution of legal institutions. The multithreaded method of legal research adopted by Professor Stelmachowski created a specific methodology of agricultural law research, which constitutes a significant legacy of the doctrine of agricultural law in Poland. 

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.2
PDF (Język Polski)

References

Berman H.J. (1994), Law and Logos, „DePaul Law Review” Vol. 44.

Budzinowski R. (2011), Profesor Andrzej Stelmachowski jako agrarysta, „Studia Juridica Agraria” t. IX.

Budzinowski R. (2019), Pojęcie i przedmiot prawa, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Czechowski P. (2011), Zasady prawa rolnego stabilizacja czy ewolucja?, „Studia Juridica Agraria” t. IX.

Czechowski P., Korzycka M., Niewiadomski A. (2019), Ewolucja ustawodawstwa prawnorolnego, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S. (2009), Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Stelmachowskim w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Czechowski P., Stelmachowski A. (1979), Zasady prawa rolnego, „Państwo i Prawo” z. 12.

Dybowski T. (red.) (2003), Prawo rzeczowe. System prawa prywatnego, Warszawa.

Jhering R. von (1893), Zweck im Recht, Leipzig.

Jhering R. von (1926), Geist des römischen Rechts, Leipzig.

Kelsen H. (2014), Czysta teoria prawa, Warszawa.

Korzycka M. (1979), Ochrona własności rolniczej, Warszawa.

Korzycka M. (2019), Prawo własności rolniczej, w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.

Korzycka M., Prutis S. (2019), Własność rolnicza według koncepcji Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Lichorowicz A. (2009), Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Lichorowicz A. (2009), Pojęcie i przedmiot prawa rolnego. Miejsce prawa rolnego w polskim systemie prawa, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego, Białystok.

Pańko W. (1978), Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Katowice.

Prutis S. (2018), Instrukcje podstawowe prawa prywatnego (w opozycji do regulacji prawa publicznego), Białystok.

Stelmachowski A. (1957), Przysposobienie w prawie rodzinnym, Warszawa.

Stelmachowski A. (1958), Istota i funkcja posiadania, Warszawa.

Stelmachowski A. (1960), Kontraktacja produktów rolnych, Warszawa.

Stelmachowski A. (1966), Odpowiedzialność cywilna za niedobory, Warszawa.

Stelmachowski A. (1969), Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969 (wyd. 2: 1984).

Stelmachowski A. (red.) (1972), Wpływ uprzemysłowienia na stosunki własnościowe w rolnictwie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, Warszawa.

Stelmachowski A. (red.) (1974), Przemiany własności ziemi w rolnictwie polskim, Warszawa.

Stelmachowski A. (red.) (1977), Wpływ instrumentów prawnych na przestrzenną strukturę rolnictwa w Polsce, Warszawa.

Stelmachowski A. (red.) (1986), Problemy zarządzania rejonami uprzemysłowionymi, Warszawa.

Stelmachowski A. (1988), Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa.

Stelmachowski A. (red.) (1989), Ewolucja pozycji właściciela indywidualnego gospodarstwa rolnego w PRL, Warszawa.

Stelmachowski A. (1997), Przedmiot i źródła prawa rolnego, w: P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa.

Stelmachowski A. (1998), Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa.

Stelmachowski A., Zdziennicki B. (1998), Prawo rolne, Warszawa.