Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Przed nadesłaniem tekstu do publikacji prosimy autorów o zapoznanie się z niniejszymi wskazówkami, procesem publikacji i zasadami recenzowania w Przeglądzie Prawa Rolnego oraz wymogami edytorskimi.
  • Przegląd Prawa Rolnego przyjął do stosowania oraz działa w oparciu o zasady etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE), (https://publicationethics.org) i zaleceniami tej organizacji w procesie publikacji. Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych znajdują się na stronie: http://ppr.home.amu.edu.pl/index.php?page=zasady-etyki&hl=pl_PL. Autor, nadsyłając do redakcji tekst, oświadcza, że zapoznał się z tymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  • Wymagania dotyczące tekstu do publikacji: Nadesłany tekst powinien zawierać wszystkie następujące elementy (w podanej poniżej kolejności): ● tytuł ● streszczenie: 800 - 1200 znaków ● słowa kluczowe: 5–8 ● przypisy odsyłające do wszystkich źródeł publikacji aktów prawnych oraz do powoływanej w publikacji bibliografii, ● bibliografia załącznikowa – wykaz powołanej literatury w porządku alfabetycznym od nazwiska autora, bez numerowania pozycji bibliograficznych ● informacja o ewentualnych źródłach finansowania pracy (np. z grantu).
  • Ponadto do tekstu w osobnym pliku Autor załącza następujące informacje o autorze: ● imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy ● afiliację naukową i/lub zawodową ● telefon kontaktowy ● adres e-mail ● nr ORCID Numer ORCID można bezpłatnie uzyskać przez założenie konta na stronie https://orcid.org/. (Więcej informacji na temat ORCID - międzynarodowego systemu identyfikacji autorów prac naukowych oraz instrukcja założenia konta znajdują się na stronie http://lib.amu.edu.pl/orcid-uam/). ● oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stosowanych w Przeglądzie Prawa Rolnego zasad etyki publikacyjnej.

  • Wymagania dotyczące streszczenia (abstraktu) 2 Zasadniczym celem streszczenia jest informowanie czytelników o najważniejszym wkładzie publikacji do nauki. Umożliwia ono też decyzję, czy warto przeczytać cały artykuł. Wersja angielska streszczeń pozwala zaś zdecydować , czy warto zamówić tłumaczenie artykułu. Abstrakty służą też do indeksowania artykułów w wielu polskich i zagranicznych naukowych bazach danych. Dlatego abstrakty powinny zawierać słowa kluczowe i frazy ułatwiające wyszukiwanie adekwatnych treści. Streszczenie o objętości od 800 znaków do 1200 znaków powinno zawierać: cel, tezę artykułu, główne zagadnienia i konkluzje. Zaleca się stosowanie krótkich zdań, które w sposób jasny i konkretny określają problem podjęty w artykule. Prosimy nie używać wielosłownych sformułowań, ani nie podawać informacji i definicji nieujętych w artykule. Autor może zaproponować angielskie tłumaczenie tytułu tekstu oraz abstraktu.
  • Materiały do publikacji (w osobnych plikach: tekst oraz informacje o Autorze) należy przesyłać pocztą elektroniczną w formacie edytowalnym, na adres redakcji ppr@amu.edu.pl