Prawne pojęcie osobistego prowadzenia gospodarstwa domowego
PDF

Słowa kluczowe

osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego
działalność rolnicza
ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

Jak cytować

Łobos-Kotowska, D. . (2021). Prawne pojęcie osobistego prowadzenia gospodarstwa domowego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 89–106. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.5

Abstrakt

Problematyka podjęta w artykule dotyczy pojęcia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zostało ono użyte na potrzeby przewidzianych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Przesłanka osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego jest niezwykle restrykcyjna i budzi wiele wątpliwości, także konstytucyjnych, które zostały podniesione przez doktrynę i judykaturę. Ponadto wydaje się nieproporcjonalną ingerencją w sposób wykonywania własności rolniczej w działalność gospodarczą, także rolniczą działalność gospodarczą. Wszelkie ograniczenia wolności gospodarczej i prawa własności powinny być rozpatrywane przez pryzmat zasady proporcjonalności. Dla zapewnienia realizacji celów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. właściwego zagospodarowania ziemi rolnej, wystarczające wydaje się wprowadzenie obowiązku zachowania rolnego charakteru nieruchomości, przy realizacji zasady, że są to obszary utrzymywane naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, przy zachowaniu norm minimalnych. Takie podejście odpowiada modelowi rolnictwa przyjętemu we Wspólnej Polityce Rolnej.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.5
PDF

Bibliografia

Bednarek M. (1997), Mienie. Komentarz do art. 44–55(3) Kodeksu cywilnego, Kraków.

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Blajer P. (2007), Definicja i status rolnika w prawie polskim i włoskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” z. 3.

Blajer P. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Kraków.

Brożyna M. (2005), w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster (2005), Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa, LEX.

Budzinowski R. (1992), Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań.

Budzinowski R. (2002), Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3.

Budzinowski R. (2019), Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Bukowski K. (2000), Z problematyki ograniczenia działalności gospodarczej radnego gminy, „Radca Prawny” nr 4.

Dubisz S. (red.) (2006), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa.

Gonet W. (2020), w: P. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Jeżyńska B. (2008), Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin.

Kidyba A. (2003), Galimatias z przedsiębiorcami, „Rzeczypospolita” z 18.06.2003 r.

Klat-Górska E. (2004), Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Rejent” nr 6.

Klat-Górska E. (2014), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa, LEX.

Kohutek K. (2005), w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster (2005), Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa, LEX.

Komierzyńska-Orlińska E. (2019), Prawo przedsiębiorców, w: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz, Warszawa, LEX.

Koroluk S. (2005), Cechy działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w: A. Powałowski, S. Koroluk, Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Bydgoszcz – Gdańsk.

Lichorowicz A. (1998), Gospodarstwo rolne a kodeks handlowy, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 7–8.

Łobos-Kotowska D. (2005), Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji, Sosnowiec.

Łobos-Kotowska D. (2013), Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnienia do płatności, „Studia Iuridica Agraria” t. XI.

Łobos-Kotowska D. (2013), Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-ju Obszarów Wiejskich, Warszawa.

Łobos-Kotowska D. (2014), Działalność rolnicza w przepisach prawa publicznego i prywatnego, „Studia Iuridica” t. 59.

Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Magdziarczyk M. (2007), Glosa aprobująca do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 1/2007, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 5–6.

Majewski A. (2005), Problematyka prawna kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, „Studia Iuridica Agraria” t. IV.

Paździk R., Dudzic A. (2002), Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Euro-pejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego), „Rejent” nr 12.

Pietrzak A. (2019), Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa, LEX

Rzetecka-Gil A. (2007), Glosa do uchwały NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. II OPS, nr 1, LEX.

Samuelson P.A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, „Review of Economics and Statistics” t. 36, nr 4.

Skowrońska-Bocian E. (2011), w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44911, t. 1, Warszawa.

Stefańska K. (1997), Darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz małoletniego, w: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków.

Szydło M. (2005), Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa.

Walaszek-Pyzioł A. (1994), Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków.

Waligórski M. (2001), Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań.

Wierzbowski B. (2003), Wójt nie musi być detektywem, ale będzie geodetą, „Rzeczypospolita” z 5.09.2003 r.

Wilkin J. (2010), Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, w: J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Warszawa.