Legal concepts of running an agricultural holding as an individual
PDF (Język Polski)

Keywords

personal running of an agricultural holding
agricultural activity
limitations in trading in agricultural real estate

How to Cite

Łobos-Kotowska, D. . (2021). Legal concepts of running an agricultural holding as an individual. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 89–106. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.5

Abstract

The issues discussed in the article concern the notion of running an agricultural holding in person. This term has been used for the purpose of restrictions in the trading in agricultural land contained in the Act on shaping the agricultural system. The requirement of “personal running” of an agricultural holding is extremely restrictive and gives rise to a number of doubts, including constitutional ones, which have been examined in the doctrine and in courts. Moreover, it seems to be a disproportionate interference in the way agricultural ownership is exercised, as well as in economic activity, including agricultural-economic. Any restriction of economic freedom and ownership rights should be considered through the prism of the proportionality principle. In order to ensure the fulfilment of the objectives of the Act on shaping the agricultural system, i.e. the proper management of agricultural land, it would seem to be sufficient to provide for an obligation to maintain the agricultural character of the real estate, with the implementation of the principle the latter is an area naturally maintained in a condition suitable for grazing or cultivation, with minimum standards being observed. Such an approach corresponds to the model of agriculture adopted in the Common Agricultural Policy.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.5
PDF (Język Polski)

References

Bednarek M. (1997), Mienie. Komentarz do art. 44–55(3) Kodeksu cywilnego, Kraków.

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Blajer P. (2007), Definicja i status rolnika w prawie polskim i włoskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” z. 3.

Blajer P. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Kraków.

Brożyna M. (2005), w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster (2005), Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa, LEX.

Budzinowski R. (1992), Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań.

Budzinowski R. (2002), Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3.

Budzinowski R. (2019), Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Bukowski K. (2000), Z problematyki ograniczenia działalności gospodarczej radnego gminy, „Radca Prawny” nr 4.

Dubisz S. (red.) (2006), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa.

Gonet W. (2020), w: P. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Jeżyńska B. (2008), Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin.

Kidyba A. (2003), Galimatias z przedsiębiorcami, „Rzeczypospolita” z 18.06.2003 r.

Klat-Górska E. (2004), Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Rejent” nr 6.

Klat-Górska E. (2014), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa, LEX.

Kohutek K. (2005), w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster (2005), Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa, LEX.

Komierzyńska-Orlińska E. (2019), Prawo przedsiębiorców, w: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz, Warszawa, LEX.

Koroluk S. (2005), Cechy działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w: A. Powałowski, S. Koroluk, Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Bydgoszcz – Gdańsk.

Lichorowicz A. (1998), Gospodarstwo rolne a kodeks handlowy, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 7–8.

Łobos-Kotowska D. (2005), Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji, Sosnowiec.

Łobos-Kotowska D. (2013), Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnienia do płatności, „Studia Iuridica Agraria” t. XI.

Łobos-Kotowska D. (2013), Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-ju Obszarów Wiejskich, Warszawa.

Łobos-Kotowska D. (2014), Działalność rolnicza w przepisach prawa publicznego i prywatnego, „Studia Iuridica” t. 59.

Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Magdziarczyk M. (2007), Glosa aprobująca do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 1/2007, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 5–6.

Majewski A. (2005), Problematyka prawna kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, „Studia Iuridica Agraria” t. IV.

Paździk R., Dudzic A. (2002), Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Euro-pejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego), „Rejent” nr 12.

Pietrzak A. (2019), Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa, LEX

Rzetecka-Gil A. (2007), Glosa do uchwały NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. II OPS, nr 1, LEX.

Samuelson P.A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, „Review of Economics and Statistics” t. 36, nr 4.

Skowrońska-Bocian E. (2011), w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44911, t. 1, Warszawa.

Stefańska K. (1997), Darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz małoletniego, w: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków.

Szydło M. (2005), Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa.

Walaszek-Pyzioł A. (1994), Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków.

Waligórski M. (2001), Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań.

Wierzbowski B. (2003), Wójt nie musi być detektywem, ale będzie geodetą, „Rzeczypospolita” z 5.09.2003 r.

Wilkin J. (2010), Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, w: J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Warszawa.