Prawne pojęcie osobistego prowadzenia gospodarstwa domowego

Main Article Content

Dorota Łobos-Kotowska

Abstrakt

Problematyka podjęta w artykule dotyczy pojęcia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zostało ono użyte na potrzeby przewidzianych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Przesłanka osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego jest niezwykle restrykcyjna i budzi wiele wątpliwości, także konstytucyjnych, które zostały podniesione przez doktrynę i judykaturę. Ponadto wydaje się nieproporcjonalną ingerencją w sposób wykonywania własności rolniczej w działalność gospodarczą, także rolniczą działalność gospodarczą. Wszelkie ograniczenia wolności gospodarczej i prawa własności powinny być rozpatrywane przez pryzmat zasady proporcjonalności. Dla zapewnienia realizacji celów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. właściwego zagospodarowania ziemi rolnej, wystarczające wydaje się wprowadzenie obowiązku zachowania rolnego charakteru nieruchomości, przy realizacji zasady, że są to obszary utrzymywane naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, przy zachowaniu norm minimalnych. Takie podejście odpowiada modelowi rolnictwa przyjętemu we Wspólnej Polityce Rolnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łobos-Kotowska, D. (2021). Prawne pojęcie osobistego prowadzenia gospodarstwa domowego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 89-106. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.5
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bednarek M. (1997), Mienie. Komentarz do art. 44–55(3) Kodeksu cywilnego, Kraków.
 2. Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 3. Blajer P. (2007), Definicja i status rolnika w prawie polskim i włoskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” z. 3.
 4. Blajer P. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Kraków.
 5. Brożyna M. (2005), w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster (2005), Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa, LEX.
 6. Budzinowski R. (1992), Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań.
 7. Budzinowski R. (2002), Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3.
 8. Budzinowski R. (2019), Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 9. Bukowski K. (2000), Z problematyki ograniczenia działalności gospodarczej radnego gminy, „Radca Prawny” nr 4.
 10. Dubisz S. (red.) (2006), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa.
 11. Gonet W. (2020), w: P. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 12. Jeżyńska B. (2008), Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin.
 13. Kidyba A. (2003), Galimatias z przedsiębiorcami, „Rzeczypospolita” z 18.06.2003 r.
 14. Klat-Górska E. (2004), Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Rejent” nr 6.
 15. Klat-Górska E. (2014), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa, LEX.
 16. Kohutek K. (2005), w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster (2005), Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa, LEX.
 17. Komierzyńska-Orlińska E. (2019), Prawo przedsiębiorców, w: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz, Warszawa, LEX.
 18. Koroluk S. (2005), Cechy działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w: A. Powałowski, S. Koroluk, Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Bydgoszcz – Gdańsk.
 19. Lichorowicz A. (1998), Gospodarstwo rolne a kodeks handlowy, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 7–8.
 20. Łobos-Kotowska D. (2005), Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji, Sosnowiec.
 21. Łobos-Kotowska D. (2013), Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnienia do płatności, „Studia Iuridica Agraria” t. XI.
 22. Łobos-Kotowska D. (2013), Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-ju Obszarów Wiejskich, Warszawa.
 23. Łobos-Kotowska D. (2014), Działalność rolnicza w przepisach prawa publicznego i prywatnego, „Studia Iuridica” t. 59.
 24. Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 25. Magdziarczyk M. (2007), Glosa aprobująca do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 1/2007, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 5–6.
 26. Majewski A. (2005), Problematyka prawna kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, „Studia Iuridica Agraria” t. IV.
 27. Paździk R., Dudzic A. (2002), Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Euro-pejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego), „Rejent” nr 12.
 28. Pietrzak A. (2019), Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa, LEX
 29. Rzetecka-Gil A. (2007), Glosa do uchwały NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. II OPS, nr 1, LEX.
 30. Samuelson P.A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, „Review of Economics and Statistics” t. 36, nr 4.
 31. Skowrońska-Bocian E. (2011), w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44911, t. 1, Warszawa.
 32. Stefańska K. (1997), Darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz małoletniego, w: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków.
 33. Szydło M. (2005), Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa.
 34. Walaszek-Pyzioł A. (1994), Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków.
 35. Waligórski M. (2001), Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań.
 36. Wierzbowski B. (2003), Wójt nie musi być detektywem, ale będzie geodetą, „Rzeczypospolita” z 5.09.2003 r.
 37. Wilkin J. (2010), Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, w: J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Warszawa.