Nr 1(28) (2021)

ARTYKUŁY

Paweł Czechowski, Konrad Marciniuk
13-31
Współczesne uwarunkowania prawne rynku nieruchomości rolnych – główne płaszczyzny regulacyjne
PDF
Paweł A. Blajer
33-58
Z prawnej problematyki obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych wynikających z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
PDF
Jerzy Bieluk
59-68
Zastaw na udziałach i akcjach w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych – paradoks art. 3a ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
PDF
Przemysław Litwiniuk
69-88
Z problematyki wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
PDF
Dorota Łobos-Kotowska
89-106
Prawne pojęcie osobistego prowadzenia gospodarstwa domowego
PDF
Aneta Suchoń
107-128
Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego
PDF
Katarzyna Leśkiewicz
129-146
Prawne aspekty wygaszenia trwałego zarządu a zarząd ustawowy Lasów Państwowych
PDF
Paweł Wojciechowski
147-166
Bezpieczeństwo żywnościowe a ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych w kontekście strategii „Od pola do stołu”
PDF
Łukasz Mikołaj Sokołowski
167-183
Uprawy i hodowle bezglebowe a potrzeba ochrony gruntów rolnych z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
PDF
Mikołaj Baum
185-202
Dopuszczalność wprowadzania do obrotu produktów przetworzonych przez grupy producentów rolnych
PDF
Izabela Lipińska
203-216
Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie w nowej Wspólnej Polityce Rolnej
PDF
Anna Kapała, Pamela Lattanzi
217-236
Mandatory food information to consumers in the case of short food supply chains and local food systems in EU law and US legislation – a comparative study
PDF (English)
Damian Puślecki
237-253
Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
PDF

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Przegląd czasopism zagranicznych

Łukasz Mikołaj Sokołowski
260-261
„Agrar- und Umweltrecht”
PDF
Eliza Jachnik
261-263
„Diritto Agroalimentare”
PDF
Michalina Kowala
265-266
„Revue de Droit Rural”
PDF
Katarzyna Leśkiewicz
267-268
„Rivista di Diritto Agrario”
PDF
Krzysztof Różański
263-264
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario”
PDF

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
269-294
Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych
PDF

BIBLIOGRAFIA

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
311-316
Polska bibliografia prawnorolna za 2020 rok
PDF