Zakres i zasięg czasopisma

Cel i zakres tematyczny czasopisma został tak pomyślany, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy zarówno z prawa rolnego, prawa żywnościowego, jak i prawa ochrony środowiska. „Przegląd Prawa Rolnego” służy rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspieraniu procesu stanowienia i stosowania prawa oraz rozwiązywaniu problemów występujących w praktyce. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w nim prace z zakresu teorii prawa rolnego, jak również studia i materiały z badań, nowości unijnego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnego, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer zawiera też przegląd orzecznictwa oraz piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Proces recenzji

Publikacje w „Przeglądzie” są recenzowane zgodnie z wymogami Ministerstwa szkolnictwa Wyższego zawartymi w „Zasadach recenzowania”. Warunkiem publikacji jest uwzględnienie ewentualnych uwag recenzyjnych.
Nadesłane artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów niebędących członkami Redakcji i Rady Naukowej czasopisma ani pracownikami zatrudnionymi w jednostce wydającej czasopismo oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów.
Do recenzowania artykułów autorów zagranicznych powołuje się przynajmniej jednego recenzenta zagranicznego, niepozostającego z autorem publikacji w konflikcie interesów.
Konkluzja zawarta w recenzji może mieć postać:
a) dopuszczającą do druku,
b) dopuszczającą do druku pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian,
c) negatywną, zgodnie z podanym niżej formularzem recenzji;
Tożsamość recenzentów poszczególnych artykułów nie jest ujawniana Autorom.
Redakcja publikuje nazwiska recenzentów na stronie internetowej.

Harmonogram publikacji

2 numery rocznie, wersja drukowana jest wersją pierwotną.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia  otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Ghostwriting, guest authorship i plagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) - wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej 

 

Recenzenci

Recenzenci rocznika 2011:
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Małgorzata Korzycka-Iwanow
Teresa Kurowska
Krystyna Stefańska
Elżbieta Tomkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2012:
Luis Javier Gutierrez Jerez
Beata Jeżyńska
Zdzisław Niedbała
Marcin Orlicki
Walenty Poczta
Zygmunt Truszkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2013:
Paweł Czechowski
Josè Ramòn Sànchez Jaraba
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Aurelia Nowicka
Tadeusz Smyczyński
Aneta Suchoń
Stanisław Stachowiak
Agnieszka Szymecka-Wesołowska
Josè Martínez
Elżbieta Tomkiewcz
Zygmunt Truszkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2014:
Francesco Adornato
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Piotr Kardas
Teresa Kurowska
Pamela Latanzi
Dorota Łobos-Kotowska
Àngel Martínez Gutiérrez
Johanna Monien
Jan Schürmann
Andrzej J. Szwarc
Elżbieta Tomkiewicz
Ilaria Trapè
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2015:
Maria Hernando Rydings
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Dorota Łobos-Kotowska
Jesús María Martín Serrano
Angel Martínez Gutíerrez
Aneta Suchoń
Elżbieta Tomkiewicz
Lourdes de la Torre Martínez
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2016:
Mariagrazia Alabrese
Paweł Gała
Dorota Łobos-Kotowska
Beata Jeżyńska
Izabela Lipińska
José Martinez
Aneta Suchoń
Błażej Wierzbowski
Elżbieta Tomkiewicz
Ewa Tuora-Schwierskott
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2017:
Juan Ignacio Peinado Gracia
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Izabela Lipińska
Dorota Łobos-Kotowska
Trinidad Vasquez Ruano
Jan Schürmann
Giuliana Strambi
Elżbieta Tomkiewicz
Ilaria Trapè
Merle Welk
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2018:
Laura Marín Cáceres
José María Cazorla
Eloisa Cristiani
Ángel Martinez Gutíerrez
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Małgorzata Korzycka
Dorota Łobos-Kotowska
Nancy Malanos
Trinidad Vásquez Ruano
Arturo Garcia Sanz
Elżbieta Tomkiewicz
Paweł Wojciechowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2019:

Paweł Andrzej Blajer
Jerzy Bieluk
Marín Laura Cáceres 
Beata Jeżyńska
Ángel Gutiérrez Martínez
Monika Król 
Izabela Lipińska 
Przemysław Litwiniuk
Dorota Łobos-Kotowska
Adam Niewiadomski 
Radosław Pastuszko 
Giuliana Strambi
Zygmunt Truszkiewicz
Trinidad Vázquez Ruano 
Paweł Wojciechowski 
Andrzej Zieliński 

Historia czasopisma

Czasopismo publikowane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostało zarejestrowane w 2007 r. jako półrocznik. Od tego czasu „Przegląd Prawa Rolnego” wydawany jest nieprzerwanie. Autorami opracowań zamieszczonych w nim są niemal wszyscy polscy agraryści. Dzięki temu „Przegląd” pełni funkcję integrującą środowisko badaczy prawa rolnego. Publikowane są również opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego, nie tylko z państw europejskich. Współczesne wyzwania rolnictwa, a w związku z tym prawa rolnego, nie odnoszą się jedynie do danego terytorium, ale mają wymiar globalny. Już pierwszy numer „Przeglądu” z 2007 r. zawierał artykuły agrarystów włoskich. Współpraca naukowa Katedry Prawa Rolnego z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i internacjonalizacja prowadzonych badań spowodowały, że z czasem krąg autorów zagranicznych znacznie się rozszerzył. O ile pierwsze artykuły zagraniczne były tłumaczone na język polski, o tyle od dłuższego czasu ukazują się one w językach oryginalnych (kongresowych). Oczywiste jest zatem, że wśród recenzentów są również zagraniczni badacze. Międzynarodowy charakter czasopisma znajduje też wyraz w składzie Komitetu Naukowego. „Przegląd” już w pierwszej ocenie ministerialnej z 2010 r. otrzymał 6 pkt, a w ostatniej – 8 pkt. Aktualnie czasopismo znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych – 20 pkt.