O czasopiśmie

Cel i zakres czasopisma

Celem czasopisma jest służenie rozwoju nauki o prawie rolnym na poziomie międzynarodowym i krajowym, a także rozpowszechnienie rezultatów badań naukowych i wspieranie procesu stanowienia prawa rolnego oraz stosowania tego prawa w praktyce. Czasopismo adresowane jest przede wszystkim do środowiska naukowego, jednakże publikowane w nim materiały mogą być też wykorzystywane w praktyce.

Problematyka publikacji w „Przeglądzie Prawa Rolnego” dotyczy badań w zakresie dyscypliny naukowej nauki prawne. Publikowane prace obejmują także problematykę z innych dyscyplin nauki, jeżeli wyniki badań są istotnie związane z prawem. Do publikacji przyjmowane są przede wszystkim prace, które dotyczą najbardziej aktualnych problemów prawa rolnego, doniosłych zarówno dla rozwoju nauki, jak i z punktu widzenia stanowienia i stosowania prawa. 

Obszary badawcze publikowanych artykułów obejmują szeroko rozumiane prawo rolne we wszystkich wymiarach (w tym rolnożywnościowych i rolnośrodowiskowych) oraz łączą w sobie aspekty prawa publicznego i prywatnego.

Publikacje w „Przeglądzie Prawa Rolnego” odnoszą się do międzynarodowego prawa rolnego, prawa i polityki Unii Europejskiej, a także różnych krajowych systemów prawnych, w tym problematyki prawnoporównawczej.

W „Przeglądzie Prawa Rolnego” publikowane są również glosy do orzeczeń sądów i trybunałów, artykuły recenzyjne publikacji z zakresu prawa rolnego, a także sprawozdania dotyczące ważnych wydarzeń środowiska naukowego prawników agrarystów.

Do publikacji przyjmowane są artykuły w językach polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim.

Wydawcą „Przeglądu Prawa Rolnego” jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (https://prawo.amu.edu.pl/czasopisma-i-serie-naukowe/), al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, uamprawo@amu.edu.pl 

ISSN (Online): 2719-7026 ISSN (Print): 1897-7626

Dla „Przeglądu Prawa Rolnego” właściwa jest strona internetowa pressto.amu.edu.pl, a pomocniczo także strona domowa czasopisma: ppr.amu.edu.pl.

 

Proces recenzji

§ 1. Wstępna ocena

 1. Publikacje w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są recenzowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi procedury recenzowania podanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce.
 2. Nadesłane teksty poddane zostają wstępnej ocenie dokonywanej przez Komitet Redakcyjny (zgodność z profilem czasopisma, spełnienie wymogów tekstu naukowego oraz wymogów formalnych). Teksty niespełniające tych wymogów zostają zwrócone autorom w celu ich ewentualnej poprawy. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.

§ 2. Zasady recenzowania

 1. Recenzje są obustronnie anonimowe (double-blind review process). Tożsamość recenzentów poszczególnych artykułów nie jest ujawniana autorom.
 2. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, aktualność problemu i oryginalność ujęcia tematu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury i orzecznictwa, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki, poprawność argumentacji.
 3. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w „Przeglądzie Prawa Rolnego”.
 4. Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje oceny, popierając je odpowiednimi argumentami.
 5. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak informacje poufne. Nie można ich ujawniać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważnieni do tego członkowie Redakcji.
 6. Informacje poufne muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż przygotowanie recenzji.

§ 3. Wybór recenzentów

 1. Wyboru recenzentów dokonuje się spośród specjalistów z danej dziedziny. Ze względu na tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma w wypadku braku odpowiedniego recenzenta recenzentem może zostać wyznaczony członek Rady Naukowej.
 2. Do recenzowania artykułów autorów zagranicznych powołuje się przynajmniej jednego recenzenta zagranicznego, niepozostającego z autorem publikacji w konflikcie interesów.
 3. Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym Redakcję w ciągu 7 dni od otrzymania prośby o recenzję.
 4. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie według sformułowanych tu reguł.

§ 4. Proces recenzowania

 1. Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny nadesłane artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów  niebędących członkami Komitetu Redakcyjnego ani Rady Naukowej czasopisma (poza wyjątkami określonymi w 3 pkt 1), pracownikami zatrudnionymi w jednostce wydającej czasopismo oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się relacje wynikające z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym lub zawodowym recenzenta z którymkolwiek z autorów lub instytucji związanych ze zgłoszonym manuskryptem. Recenzenci powinni być spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
 2. Recenzent powinien poinformować Redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.
 3. Recenzja ma formę pisemną. Konkluzja zawarta w recenzji może mieć postać: a) dopuszczającą do druku, b) dopuszczającą do druku pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian, c) negatywną, zgodnie z podanym niżej formularzem recenzji.
 4. Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu w ciągu 7 dni od otrzymania recenzji. Do poprawionej wersji artykułu autor załącza odpowiedzi na recenzje.
 5. Poprawiony tekst wraz z odpowiedzią na recenzję przekazywany jest do akceptacji Redaktora Naczelnego.

§ 5. Przyjęcie tekstu do druku

 1. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace wcześniej niepublikowane.
 2. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są dwie jednoznacznie pozytywne recenzje. W wypadku skrajnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów o dopuszczeniu do publikacji decyduje Komitet Redakcyjny, który może powołać dodatkowego recenzenta lub recenzentów.
 3. Redakcja przyjmuje do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje i zostały zatwierdzone przez Komitet Redakcyjny.
 4. Warunkiem publikacji jest uwzględnienie ewentualnych uwag recenzyjnych.
 5. Po pozytywnych recenzjach ostateczną decyzję o publikacji artykułu w konkretnym numerze podejmuje Redaktor Naczelny.

§ 6. Dane recenzentów

 1. Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.
 2. Redakcja publikuje nazwiska recenzentów w drugim numerze „Przeglądu Prawa Rolnego” oraz na stronie internetowej.

 

Polityka wydawnicza i polityka otwartego dostępu

Harmonogram wydawniczy: „Przegląd Prawa Rolnego” jest półrocznikiem, ukazuje się na koniec każdego półrocza. „Przegląd Prawa Rolnego” ukazuje się w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Jako pierwsza ukazuje się wersja elektroniczna, która jest wersją pierwotną czasopisma.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są bezpłatne.

 

Polityka otwartego dostępu

Teksty publikowane w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są chronione własciwymi przepisami prawa autorskiego. Przekazując artykuł do publikacji w czasopiśmie, Autor wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie na zasadach otwartego dostępu i umożliwia zamieszczanie tekstów na platformach i w bazach internetowych upowszechniających wyniki badań naukowych, zachowując przy tym pełnię praw autorskich do utworu. 

Wydawca zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Długoterminowa archiwizacja czasopisma w PKP Preservation Network.

Czasopismo finansowane jest przez Wydział Prawa i Administracji UAM.

 

Zasady etyki

Redakcja szczególną wagę przykłada do rzetelności naukowej i przestrzegania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE).  Wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej. Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check (www.crossref.org/services/similarity-check/).

Wszystkie osoby uczestniczące w procesie publikacji czasopisma zobowiązane są do przestrzegania zasad etycznych.

Obowiązki Autorów

Od Autorów oczekuje się:

1. przestrzegania właściwych przepisów prawa autorskiego, rzetelności i oryginalności zgłaszanych do publikacji tesktów, które nie były wcześniej opublikowane ani w części, ani w całości, a także nie zostały zgłoszone do innego czasopisma

2. ujawniania konfliktu interesów, jeśli występuje

3. podania informacji o ewentualnym źródle finansowania badań, jeśli tekst jest wynikiem projektu

4. podania konkretnego procentowego udziału we współautorstwie utworu, jeśli jest więcej niż jeden autor

5. podania informacji o afiliacji, zatrudnieniu albo współpracy w celu uniknięcia powiązań i obiektywengo wyboru recenzentów

Obowiązki członków Redakcji, Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej

Redakcja przyjmuje wyłącznie:

1. teksty oryginalne, zgodne z profilem, zakresem i celem czasopisma, a także zasadami etyki

2. teksty bez wad prawnych, wad językowych, w szczególności wszelkie przypadki plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship muszą być wykryte, a właściwe podmioty muszą zostać o nich powiadomione (chodzi o podmioty zatrudniające autorów i inne organizacje, np. towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych)

Redakcja ocenia tekst, kierując się kryteriami merytorycznej jakości tekstu, poziomu wiedzy, wagi,  istotności i aktualności poruszanego problemu, w tym przede wszystkim dla jak najbardziej szerokiego kręgu odbiorców na świecie. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, płeć, pochodzenie etniczne, rasa, orientacja seksualna, przekonania religijne, przekonania polityczne autorów

2. Redakcja wyznacza co najmniej dwóch recenzentów spoza ośrodka afiliacji autora tekstu.

3. W wypadku tekstów interdyscyplinarnych Redakcja wyznacza dodatkowego recenzenta, przyjmując za kryterium wyboru recenzenta jego wiedzę i dorobek naukowy. Recenzje są dwustronnie anonimowe. Ze względu na tematykę artykułów nadsyłanych do Czasopisma, w przypadku braku odpowiedniego recenzenta, recenzentem może zostać wyznaczony członek Rady Naukowej. 

4. Jeśli recenzent nie przygotuje recenzji w terminie, odmówi sporządzenia recenzji albo ze względów etycznych nie może przygotować recenzji określonego tekstu, redaktorzy wyznaczają nowego recenzenta.

5. Redakcja przyjmuje jedynie recenzje rzetelne i merytoryczne oraz przygotowane zgodnie z dobrymi obyczajami.

6. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.

7. Redakcja przyjmuje do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje. 

8. Redakcja gwarantuje poufność procesu recenzyjnego oraz danych personalnych autorów i recenzentów. 

Obowiązki recenzentów

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka personalna jest niedopuszczalna. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

Recenzenci przygotowują recenzje:

1. rzetelne, merytoryczne z konkretnymi wnioskami i konkluzją, a także zgodnie z dobrymi obyczajami

2. muszą przestrzegać procedury recenzyjnej Czasopisma, tj. recenzje sporządzane są na formularzach dostępnych we właściwych wersjach językowych na platformie zarządzania procesem wydawniczym (OJS), zaś recenzje pozostają anonimowe; recenzenci sporządzają według kryteriów arkusza recenzji

3. w wyznaczonym terminie, tzn. jednego miesiąca

4. bezpłatnie według przyjętych zwyczajów

Jeżeli recenzenci nie mogą przygotować recenzji:

1. informują o tym Redakcję w ciągu tygodnia od otrzymania wniosku o sporządzenie recenzji

5. informują Redakcję o konflikcie interesów, jeśli występuje

6. informują Redakcję o wykrytej nierzetelności naukowej autora (plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship)

Recenzenci nie mogą wykorzystywać żadnych danych ani wyników recenzowanych badań zawartych w artykule do innych celów niż przygotowanie recenzji

Postępowanie w wypadku naruszenia zasad etyki czasopisma

1. Redakcja dokumentuje wprzypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania praw autorskich, a także zasad etyki obowiązujących w nauce. Przypadki nierzetelnosci naukowej to plagiat i autoplagiat, ghostwriting oraz guest authorship. 

2. Dla zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja używa narzędzi systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.  Wyniki badania antyplagiatowego są analizowane. W razie wykrycia plagiatu lub autoplagiatu zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany na piśmie o podstawie odrzucenia tekstu.

3. Jeżeli recenzenci zgłoszą Redakcji podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, Redakcja sprawdza zasadność podejrzenia. Następnie o wynikach badania sprawdzającego Redakcja informuje autora. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.

4. Jeżeli czytelnicy Czasopisma zgłoszą Redakcji podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, redakcja sprawdza zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informuje recenzentów oraz autora. Opublikowany tekst zostaje wycofany z wszystkich platform internetowych, na których dostępne jest Czasopismo. Informacja o podstawie usunięcia tekstu zostaje podana na platformach elektronicznych oraz w wersji drukowanej Czasopisma.

5. O  wykrytych przypadkach plagiatu Redakcja informuje odpowiednie podmioty zatrudniające autorów, ewentualnie inne np. towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych.

6. W wypadku wykrycia ghostwriting oraz guest authorship tekst zostaje odrzucony. O decyzji i jej podstawie Redakcja informuje autora/autorów tekstu oraz odpowiednie instytucje zatrudniające autora/autorów bądź towarzystwa naukowe, z którymi związany jest autor/autorzy.

 

Recenzenci

Recenzenci rocznika 2011:
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Małgorzata Korzycka-Iwanow
Teresa Kurowska
Krystyna Stefańska
Elżbieta Tomkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2012:
Luis Javier Gutierrez Jerez
Beata Jeżyńska
Zdzisław Niedbała
Marcin Orlicki
Walenty Poczta
Zygmunt Truszkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2013:
Paweł Czechowski
Josè Ramòn Sànchez Jaraba
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Aurelia Nowicka
Tadeusz Smyczyński
Aneta Suchoń
Stanisław Stachowiak
Agnieszka Szymecka-Wesołowska
Josè Martínez
Elżbieta Tomkiewcz
Zygmunt Truszkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2014:
Francesco Adornato
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Piotr Kardas
Teresa Kurowska
Pamela Latanzi
Dorota Łobos-Kotowska
Àngel Martínez Gutiérrez
Johanna Monien
Jan Schürmann
Andrzej J. Szwarc
Elżbieta Tomkiewicz
Ilaria Trapè
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2015:
Maria Hernando Rydings
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Dorota Łobos-Kotowska
Jesús María Martín Serrano
Angel Martínez Gutíerrez
Aneta Suchoń
Elżbieta Tomkiewicz
Lourdes de la Torre Martínez
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2016:
Mariagrazia Alabrese
Paweł Gała
Dorota Łobos-Kotowska
Beata Jeżyńska
Izabela Lipińska
José Martinez
Aneta Suchoń
Błażej Wierzbowski
Elżbieta Tomkiewicz
Ewa Tuora-Schwierskott
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2017:
Juan Ignacio Peinado Gracia
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Izabela Lipińska
Dorota Łobos-Kotowska
Trinidad Vasquez Ruano
Jan Schürmann
Giuliana Strambi
Elżbieta Tomkiewicz
Ilaria Trapè
Merle Welk
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2018:
Laura Marín Cáceres
José María Cazorla
Eloisa Cristiani
Ángel Martinez Gutíerrez
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Małgorzata Korzycka
Dorota Łobos-Kotowska
Nancy Malanos
Trinidad Vásquez Ruano
Arturo Garcia Sanz
Elżbieta Tomkiewicz
Paweł Wojciechowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2019:

Paweł A. Blajer
Jerzy Bieluk
Marín Laura Cáceres 
Beata Jeżyńska
Ángel Gutiérrez Martínez
Monika Król 
Izabela Lipińska 
Przemysław Litwiniuk
Dorota Łobos-Kotowska
Adam Niewiadomski 
Radosław Pastuszko 
Giuliana Strambi
Zygmunt Truszkiewicz
Trinidad Vázquez Ruano 
Paweł Wojciechowski 
Andrzej Zieliński 

Recenzenci rocznika 2020:

Paweł A. Blajer
Laura Marín Cáceres
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Fernando González Botija
Luis Javier Gutiérrez Jerez
Alina Jurcewicz
Monika A. Król
Izabela Lipińska
Dorota Łobos-Kotowska
Esther Muñiz Espada
Radosław Pastuszko
Przemysław Litwiniuk
Ángel Sánchez Hernández
Rosa María Vallecillo Gámez
Trinidad Vázquez Ruano
Paweł Wojciechowski
Andrzej Zieliński 

Recenzenci rocznika 2021:

Soltar Beltrán Inmaculada
Jerzy Bieluk
Paweł Blajer
Christian Busse
Irene Canfora
Laura Constantino
Jarosław Dobkowski
Adam Doliwa
Paweł Gała
Amarillide Genovese
Luis Javier Gutiérrez Jerez
Izabela Hasińska
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Elżbieta Kremer
Monika A. Król
Daniel Eryk Lach
Izabela Lipińska
Przemysław Litwiniuk
Dorota Łobos-Kotowska
Ángel Martínez Gutiérrez
José Martínez
Joanna Mikołajczyk
Jan Muszyński
Adam Niewiadomski
Radosław Pastuszko
Eugenio Olmeda Peralta
Anna-Lena Poppe
Mariano Robles
Luigi Russo
José Ramón Sánchez Jaraba
Giuliana Strambi
Ilaria Trapè
Zygmunt Truszkiewicz
Trinidad Vázquez Ruano
Domenico Viti
Paweł Wojciechowski
Andrzej Zieliński

 

Historia czasopisma

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (od 1 maja 2004 r.) uzasadniało powołanie do życia czasopisma, które uwzględniałoby wyzwania związane z objęciem rolnictwa wspólną polityką rolną, a także wyzwania o charakterze globalnym. Dlatego w 2007 r. został zarejestrowany „Przegląd Prawa Rolnego” (ISSN 1897-7626, eISSN 2719-7026) jako półrocznik z zakresu prawa rolnego. Zamiarem założycieli, realizowanym do dziś, jest służenie nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspieranie procesu stanowienia prawa, ale także wspomaganie administracji rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Koncepcja czasopisma wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich artykułów opublikowanych do 30.6.2022 r. zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a począwszy od numeru 2 z 2007 r. – również w języku włoskim. Od 1 lipca 2022 r. streszczenia artykułów publikowane są wyłącznie w językach polskim i angielskim.

Obserwuje się rosnący stopień umiędzynarodowienia Czasopisma, które znane jest nie tylko w kraju, ale także w Europie, a nawet na innych kontynentach. W skład Zagranicznego Komitetu Doradczego wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa rolnego z różnych państw świata. W gronie autorów występują agraryści z różnych stron świata. Dla przykładu, w 2019 i w 2020 r. zostało opublikowanych 47 artykułów.  Wśród autorów było 12 przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. Potrzeba wymiany myśli i dyskusji na łamach czasopisma wynika z faktu, że przed prawnikami agrarystami z różnych państw stają takie same problemy do rozwiązania (np. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i klimatu).

Wszystkie wydane numery czasopisma znajdują się na stronie czasopisma (www.ppr.amu.edu.pl).