Zakres i zasięg czasopisma

Koncepcja czasopisma „Przegląd Prawa Rolnego” wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ona element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania unijnego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. – również w języku włoskim.

Proces recenzji

§ 1. Wstępna ocena

 1. Publikacje w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są recenzowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi procedury recenzowania podanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce.
 2. Nadesłane teksty poddane zostają wstępnej ocenie dokonywanej przez Komitet Redakcyjny (zgodność z profilem czasopisma, spełnienie wymogów tekstu naukowego oraz wymogów formalnych). Teksty niespełniające tych wymogów zostają zwrócone autorom w celu ich ewentualnej poprawy. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.

§ 2. Zasady recenzowania

 1. Recenzje są obustronnie anonimowe (double-blind review process). Tożsamość recenzentów poszczególnych artykułów nie jest ujawniana autorom.
 2. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, aktualność problemu i oryginalność ujęcia tematu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury i orzecznictwa, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki, poprawność argumentacji.
 3. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w „Przeglądzie Prawa Rolnego”.
 4. Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje oceny, popierając je odpowiednimi argumentami.
 5. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak informacje poufne. Nie można ich ujawniać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważnieni do tego członkowie Redakcji.
 6. Informacje poufne muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż przygotowanie recenzji.

§ 3. Wybór recenzentów

 1. Wyboru recenzentów dokonuje się spośród specjalistów z danej dziedziny. Ze względu na tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma w wypadku braku odpowiedniego recenzenta recenzentem może zostać wyznaczony członek Rady Naukowej.
 2. Do recenzowania artykułów autorów zagranicznych powołuje się przynajmniej jednego recenzenta zagranicznego, niepozostającego z autorem publikacji w konflikcie interesów.
 3. Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym Redakcję w ciągu 7 dni od otrzymania prośby o recenzję.
 4. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie według sformułowanych tu reguł.

§ 4. Proces recenzowania

 1. Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny nadesłane artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów  niebędących członkami Komitetu Redakcyjnego ani Rady Naukowej czasopisma (poza wyjątkami określonymi w 3 pkt 1), pracownikami zatrudnionymi w jednostce wydającej czasopismo oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się relacje wynikające z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym lub zawodowym recenzenta z którymkolwiek z autorów lub instytucji związanych ze zgłoszonym manuskryptem. Recenzenci powinni być spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
 2. Recenzent powinien poinformować Redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.
 3. Recenzja ma formę pisemną. Konkluzja zawarta w recenzji może mieć postać: a) dopuszczającą do druku, b) dopuszczającą do druku pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian, c) negatywną, zgodnie z podanym niżej formularzem recenzji.
 4. Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu w ciągu 7 dni od otrzymania recenzji. Do poprawionej wersji artykułu autor załącza odpowiedzi na recenzje.
 5. Poprawiony tekst wraz z odpowiedzią na recenzję przekazywany jest do akceptacji Redaktora Naczelnego.

§ 5. Przyjęcie tekstu do druku

 1. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace wcześniej niepublikowane.
 2. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są dwie jednoznacznie pozytywne recenzje. W wypadku skrajnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów o dopuszczeniu do publikacji decyduje Komitet Redakcyjny, który może powołać dodatkowego recenzenta lub recenzentów.
 3. Redakcja przyjmuje do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje i zostały zatwierdzone przez Komitet Redakcyjny.
 4. Warunkiem publikacji jest uwzględnienie ewentualnych uwag recenzyjnych.
 5. Po pozytywnych recenzjach ostateczną decyzję o publikacji artykułu w konkretnym numerze podejmuje Redaktor Naczelny.

§ 6. Dane recenzentów

 1. Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.
 2. Redakcja publikuje nazwiska recenzentów w drugim numerze „Przeglądu Prawa Rolnego” oraz na stronie internetowej.

 

Harmonogram publikacji

Dwa numery rocznie, wersja drukowana jest wersją pierwotną.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Ghostwriting, guest authorship i plagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) - wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej 

 

Recenzenci

Recenzenci rocznika 2011:
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Małgorzata Korzycka-Iwanow
Teresa Kurowska
Krystyna Stefańska
Elżbieta Tomkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2012:
Luis Javier Gutierrez Jerez
Beata Jeżyńska
Zdzisław Niedbała
Marcin Orlicki
Walenty Poczta
Zygmunt Truszkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2013:
Paweł Czechowski
Josè Ramòn Sànchez Jaraba
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Aurelia Nowicka
Tadeusz Smyczyński
Aneta Suchoń
Stanisław Stachowiak
Agnieszka Szymecka-Wesołowska
Josè Martínez
Elżbieta Tomkiewcz
Zygmunt Truszkiewicz
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2014:
Francesco Adornato
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Piotr Kardas
Teresa Kurowska
Pamela Latanzi
Dorota Łobos-Kotowska
Àngel Martínez Gutiérrez
Johanna Monien
Jan Schürmann
Andrzej J. Szwarc
Elżbieta Tomkiewicz
Ilaria Trapè
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2015:
Maria Hernando Rydings
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Dorota Łobos-Kotowska
Jesús María Martín Serrano
Angel Martínez Gutíerrez
Aneta Suchoń
Elżbieta Tomkiewicz
Lourdes de la Torre Martínez
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2016:
Mariagrazia Alabrese
Paweł Gała
Dorota Łobos-Kotowska
Beata Jeżyńska
Izabela Lipińska
José Martinez
Aneta Suchoń
Błażej Wierzbowski
Elżbieta Tomkiewicz
Ewa Tuora-Schwierskott
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2017:
Juan Ignacio Peinado Gracia
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Izabela Lipińska
Dorota Łobos-Kotowska
Trinidad Vasquez Ruano
Jan Schürmann
Giuliana Strambi
Elżbieta Tomkiewicz
Ilaria Trapè
Merle Welk
Błażej Wierzbowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2018:
Laura Marín Cáceres
José María Cazorla
Eloisa Cristiani
Ángel Martinez Gutíerrez
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Małgorzata Korzycka
Dorota Łobos-Kotowska
Nancy Malanos
Trinidad Vásquez Ruano
Arturo Garcia Sanz
Elżbieta Tomkiewicz
Paweł Wojciechowski
Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2019:

Paweł A. Blajer
Jerzy Bieluk
Marín Laura Cáceres 
Beata Jeżyńska
Ángel Gutiérrez Martínez
Monika Król 
Izabela Lipińska 
Przemysław Litwiniuk
Dorota Łobos-Kotowska
Adam Niewiadomski 
Radosław Pastuszko 
Giuliana Strambi
Zygmunt Truszkiewicz
Trinidad Vázquez Ruano 
Paweł Wojciechowski 
Andrzej Zieliński 

Recenzenci rocznika 2020:

Paweł A. Blajer
Laura Marín Cáceres
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Fernando González Botija
Luis Javier Gutiérrez Jerez
Alina Jurcewicz
Monika A. Król
Izabela Lipińska
Dorota Łobos-Kotowska
Esther Muñiz Espada
Radosław Pastuszko
Przemysław Litwiniuk
Ángel Sánchez Hernández
Rosa María Vallecillo Gámez
Trinidad Vázquez Ruano
Paweł Wojciechowski
Andrzej Zieliński 

Recenzenci rocznika 2021:

Soltar Beltrán Inmaculada
Jerzy Bieluk
Paweł Blajer
Christian Busse
Irene Canfora
Laura Constantino
Jarosław Dobkowski
Adam Doliwa
Paweł Gała
Amarillide Genovese
Luis Javier Gutiérrez Jerez
Izabela Hasińska
Beata Jeżyńska
Alina Jurcewicz
Elżbieta Kremer
Monika A. Król
Daniel Eryk Lach
Izabela Lipińska
Przemysław Litwiniuk
Dorota Łobos-Kotowska
Ángel Martínez Gutiérrez
José Martínez
Joanna Mikołajczyk
Jan Muszyński
Adam Niewiadomski
Radosław Pastuszko
Eugenio Olmeda Peralta
Anna-Lena Poppe
Mariano Robles
Luigi Russo
José Ramón Sánchez Jaraba
Giuliana Strambi
Ilaria Trapè
Zygmunt Truszkiewicz
Trinidad Vázquez Ruano
Domenico Viti
Paweł Wojciechowski
Andrzej Zieliński

Historia czasopisma

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (od 1 maja 2004 r.) uzasadniało powołanie do życia czasopisma, które uwzględniałoby wyzwania związane z objęciem rolnictwa wspólną polityką rolną, a także wyzwania o charakterze globalnym. Dlatego w 2007 r. został zarejestrowany „Przegląd Prawa Rolnego” (ISSN 1897-7626, eISSN 2719-7026) jako półrocznik z zakresu prawa rolnego. Zamiarem założycieli, realizowanym do dziś, jest służenie nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspieranie procesu stanowienia prawa, ale także wspomaganie administracji rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Koncepcja czasopisma wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ona element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania unijnego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. – również w języku włoskim.

Czasopismo ma charakter krajowy z elementami międzynarodowymi, o czym świadczy nie tylko skład Komitetu Redakcyjnego, ale także pochodzenie autorów z różnych ośrodków akademickich w Polsce i na świecie. Zwraca uwagę rosnący stopień umiędzynarodowienia czasopisma, które znane i cenione jest nie tylko w kraju, ale także w Europie, a nawet na innych kontynentach. W skład Zagranicznego Komitetu Doradczego wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa rolnego z wielu państw europejskich, a także z Ameryki. Wpływają oni na politykę publikacyjną czasopisma. Dzięki temu w gronie autorów występują agraryści z różnych stron świata. Dla przykładu, w 2019 i w 2020 r. zostało opublikowanych 47 artykułów, w tym 18 w językach kongresowych (przede wszystkim w języku angielskim). Wśród autorów było 12 przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. Potrzeba wymiany myśli i dyskusji na łamach czasopisma wynika z faktu, że przed prawnikami agrarystami z różnych państw stają takie same problemy do rozwiązania (np. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i klimatu).

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Prawa Rolnego” cytowane są nie tylko w polskich, ale także zagranicznych renomowanych czasopismach naukowych. Odnotować należy też wpływ „Przeglądu” na praktykę orzeczniczą i działanie organów administracji publicznej. Potwierdza to cytowanie przez sądy w swoich orzeczeniach artykułów publikowanych w czasopiśmie.

Dostęp do „Przeglądu Prawa Rolnego” ma charakter otwarty. Pełne treści czasopisma są dostępne online. Czasopismo posiada procedurę recenzowania ogłoszoną na stronie czasopisma. Wszystkie wydane numery czasopisma znajdują się na stronie czasopisma (www.ppr.amu.edu.pl).