Historia czasopisma

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (od 1 maja 2004 r.) uzasadniało powołanie do życia czasopisma, które uwzględniałoby wyzwania związane z objęciem rolnictwa wspólną polityką rolną, a także wyzwania o charakterze globalnym. Dlatego w 2007 r. został zarejestrowany „Przegląd Prawa Rolnego” (ISSN 1897-7626, eISSN 2719-7026) jako półrocznik z zakresu prawa rolnego. Zamiarem założycieli, realizowanym do dziś, jest służenie nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspieranie procesu stanowienia prawa, ale także wspomaganie administracji rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Koncepcja czasopisma wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich opublikowanych artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. również w języku włoskim.

Obserwuje się rosnący stopień umiędzynarodowienia czasopisma, które znane jest nie tylko w kraju, ale także w Europie, a nawet na innych kontynentach. W skład Rady Naukowej „Przeglądu” wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa rolnego z różnych państw świata. W gronie autorów znajdują się agraryści z różnych krajów. Dla przykładu, w 2019 i w 2020 r. zostało opublikowanych 47 artykułów,  a wśród ich autorów było 12 przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. Potrzeba wymiany myśli i dyskusji na łamach czasopisma wynika z faktu, że przed prawnikami agrarystami z różnych państw stają takie same problemy do rozwiązania (np. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i klimatu).

Wszystkie wydane numery czasopisma znajdują się na stronie czasopisma (www.ppr.amu.edu.pl).