Współczesne uwarunkowania prawne rynku nieruchomości rolnych – główne płaszczyzny regulacyjne

Main Article Content

Paweł Czechowski
Konrad Marciniuk

Abstrakt

Celem rozważań jest analiza głównych obszarów współczesnej regulacji prawnej obrotu nieruchomościami rolnymi, wpływającej zarówno na sytuację prawną właściciela nieruchomości rolnej, jak i na współczesny kształt rynku rolnego.  W konkluzji autorzy stwierdzają między innymi, że władcza ingerencja państwa zwłaszcza w sferze ingerencji publicznoprawnej narusza konstytucyjne granice ochrony własności poprzez istotne uszczuplenie prawa swobody działania właściciela. Występujące ograniczenia regulacyjne wyraźnie naruszają równowagę w regulacji własności rolniczej pojmowanej jako kompleks praw i obowiązków . Tworzący się normatywny prymat i dominacja administracyjnoprawnych instrumentów interwencji w rynek nieruchomości rolnych ogranicza występowanie instrumentów cywilnoprawnych na rzecz instrumentów administracyjnoprawnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czechowski, P., & Marciniuk, K. (2021). Współczesne uwarunkowania prawne rynku nieruchomości rolnych – główne płaszczyzny regulacyjne. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 13-31. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.1
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bieluk J. (2018), Pojęcie gospodarstwa rodzinnego w Konstytucji oraz w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, w: S. Bożyk, A. Olechno (red.), Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów. Prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, Białystok.
 2. Budzikowski M. (2018), Ograniczenia uprawnień właściciela nieruchomości rolnej w prawie administracyjnym (niepublikowana praca doktorska), Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa.
 3. Ciapała J. (2009), Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin.
 4. Czechowski P., Wieczorkiewicz P. (2005), Problemy ingerencji prawnej w swobodę obrotu nieruchomościami rolnymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i jej wpływ na interpretację ustawodawstwa krajowego, „Studia Iuridica Agraria” t. V.
 5. Domańska A. (2001), Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa.
 6. Filipczyk H. (2013), Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa.
 7. Garlicki L. (2005), Komentarz do art. 23, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa.
 8. Jurcewicz A. (2006), Problematyka prawna Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (na tle zarysu historycznego w sferze obrotu nieruchomościami rolnymi), „Wieś i Rolnictwo” nr 1.
 9. Korzycka M. (2017), Kontekst historyczno-polityczny i naukowy normy konstytucyjnej o ustroju rolnym państwa polskiego, w: L. Bosek (red.), Prawo i państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 10. Kucharska E. (2005), Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne, „Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica” nr 187.
 11. Kurlej M. (2011), Prawo własności nieruchomości na gruncie prawa francuskiego, „Roczniki Administracji i Prawa: Teoria i Praktyka” R. 11.
 12. Kurowska T. (2004), Gospodarstwo rodzinne w świetle art. 23 Konstytucji RP, w: K. Skotnicki, K. Winiarski (red.), Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, Częstochowa.
 13. Kurowska T. (2014), Pozycja gospodarstwa rodzinnego a proces kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.
 14. Lichorowicz A. (2000), Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Białystok.
 15. Longchamps F. (1939), Ograniczenia własności nieruchomości w polskim prawie administracyjnym, „Przegląd Prawa i Administracji” nr 1–2.
 16. Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego, Białystok.
 17. Marks-Bielska R. (2010), Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Olsztyn.
 18. Mikołajczyk J. (2015), Funkcje przepisu art. 23 Konstytucji RP z 1997 roku, w: L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), Administracja publiczna – aktualne wyzwania, Katowice.
 19. Pańko W. (1984), O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice.
 20. Pawłowski A. (2014), Aspekty podmiotowe i przedmiotowe ustroju rolnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. XXXI.
 21. Prutis S. (2018), Instytucje podstawowe prawa prywatnego (w opozycji do regulacji prawa publicznego), Białystok.
 22. Rakoczy B., Bień-Kacała A. (2015), Gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego w świetle Konstytucji RP z 1997 roku, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” nr 3.
 23. Stelmachowski A. (1969), Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa.
 24. Stelmachowski A. (1997), Pojęcie, przedmiot i przesłanki ustrojowe prawa rolnego, w: P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa.
 25. Stelmachowski A. (2003), Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe, w: T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, Warszawa.
 26. Stelmachowski A. (2003), Treść i wykonywanie prawa własności, w: T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, Warszawa.
 27. Winczorek P. (2008), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa.
 28. Wrzosek W. (1994), Funkcjonowanie rynku, Warszawa.
 29. Zegarlicki J. (2017), Pewność prawa jako istotna wartość państwa prawnego, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” t. 6, nr 2.
 30. Zieliński A. (1996), Pewność prawa, w: A. Wasilkowski (red.), Jakość prawa, Warszawa.