Bezpieczeństwo żywnościowe a ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych w kontekście strategii „Od pola do stołu”

Main Article Content

Paweł Wojciechowski

Abstrakt

Celem rozważań jest przedstawienie relacji między ograniczeniami w obrocie nieruchomościami rolnymi wprowadzonymi ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, bezpieczeństwem żywnościowym oraz zrównoważonymi systemami żywnościowymi, a także weryfikacja, na ile polska regulacja obrotu nieruchomościami może być postrzegana jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz czy przyjęte w niej rozwiązania prawne wpisują się w strategię „Od pola do stołu”. W artykule przedstawiono główne cele i założenia tej strategii z uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu, wyjaśniono pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego oraz omówiono podstawowe instrumenty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. W świetle tych ustaleń dokonano oceny wprowadzonych rozwiązań ograniczających obrót nieruchomościami w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego oraz strategii „Od pola do stołu”. Stwierdzono, że zarówno zasada nabywania nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych, jak i wymóg prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabywanej nieruchomości rolnej przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i mają jedynie pośredni wpływ na realizację strategii „Od pola do stołu”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, P. (2021). Bezpieczeństwo żywnościowe a ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych w kontekście strategii „Od pola do stołu”. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 147-166. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.8
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bukowski Z. (2012), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń.
 2. Campbell B.M. i in. (2016), Reducing risks to food security from climate change, „Global Food Security” 2016, t. 11.
 3. Frankenberger T.R. (red.) (2003), Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements: A Technical Review, New York – Rome.
 4. Golay Ch., Özden M. (2005), The right to food. A fundamental human right affirmed by the United Nations and recognized in regional treaties and numerous national constitutions. Part of a series of the Human Rights Programme of the Europe-Third World Centre, Geneva.
 5. Kenig-Witkowska M. (1998), Koncepcja sustainable development w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” nr 8.
 6. Korzycka M. (2017), Prawa człowieka w prawie żywnościowym, w: M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa.
 7. Leśkiewicz K. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1(10).
 8. Leśkiewicz K. (2020), Zrównoważone systemy żywnościowe w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2(27).
 9. Sitek M. (1999), Sustainable development– ciągły czy zrównoważony rozwój?, „Państwo i Prawo” nr 2.
 10. Maxwell S., Smith M. (1993), Household food security; a conceptual review, w: S. Maxwell, T. Frankenberger (red.), Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements: A Technical Review, New York – Rome.
 11. Mechlem K. (2004), Food Security and the Right to Food in the Discourse of the United Nation, „European Law Journal” nr 10(5).
 12. Olejarczyk E. (2016), Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” nr 2.
 13. Pastuszko R. (2019), Dostęp do zasobu gruntów rolnych w procesach globalizacji. Zagadnienia prawne, Lublin.
 14. Prokurat S. (2017), Ekonomiczne i prawne aspekty obrotu ziemią w Polsce na tle rynku europejskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia – Wroclaw Economic Review” nr 23(3).
 15. Rodríguez-Cachón T. (2019), Commission I, National report Spain, European Congress of Agricultural Law – 18–21 September 2019, Poznań (Poland).
 16. Srogosz T. (2020), Systemy żywnościowe w kontekście Zrównoważonych Celów Rozwoju – kilka uwag w czasie pandemii, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 6.