Prawne aspekty wygaszenia trwałego zarządu a zarząd ustawowy Lasów Państwowych
PDF

Słowa kluczowe

trwały zarząd
zarząd lasami
wygaszenie trwałego zarządu

Jak cytować

Leśkiewicz, K. (2021). Prawne aspekty wygaszenia trwałego zarządu a zarząd ustawowy Lasów Państwowych. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 129–146. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.7

Abstrakt

Celem rozważań jest ustalenie, czy a jeśli tak, to w jaki sposób możliwe jest wygaszenie zarządu powstałego w czasie obowiązywania ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Zdaniem autorki zarząd Lasów Państwowych sprawowany na podstawie ustawy o lasach nie podlega wygaszeniu tak jak zarząd trwały przewidziany w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Ocena dopuszczalności wygaszenia zarządu powstałego na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości wymaga precyzyjnego ustalenia w szczególności, czy wspomniany akt prawny w ogóle mógł mieć zastosowanie do gruntów leśnych objętych decyzją stwierdzającą prawo zarządu, a ponadto, czy w tej sytuacji stosuje się przepisy art. 2 ust. 1 lub art. 4 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Jeśli bowiem to te ostatnie regulacje miały zastosowanie, to w takim przypadku nie mogło dojść do przekształcenia zarządu powstałego w czasie obowiązywania ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w trwały zarząd na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.7
PDF

Bibliografia

Bieluk J. (2017), Ograniczenia w obrocie lasami w świetle prawa polskiego i unijnego, w: P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, Warszawa.
Chełchowski A. (2010), Trwały zarząd nieruchomościami publicznymi, Warszawa, Legalis.
Czechowski P. (red.) (2015), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LEX.
Gniewek E. (2001), Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków, LEX.
Gudowski J. (red.) (2016), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, LEX.
Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M. (2019), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ko-mentarz, Warszawa, Legalis.
Jeżyńska B. (1993), Z cywilnoprawnych zagadnień sprzedaży lasów przez osobę fizyczną, „Rejent” nr 8.
Leśkiewicz K. (2019), Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa, Lublin.
Litwiniuk P. (2017), Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” t. XV.
Możdżeń-Marcinkowski M. (2003), Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków.
Pańko W. (2016), O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice.
Pessel R. (2010), Nieruchomości Skarbu Państwa, Warszawa.
Radecki W. (2017), Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa.
Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A. (2003), Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, War-szawa.
Ziemblicki M.H. (2015), Uwarunkowania prawne nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Pań-stwa, „Białostockie Studia Prawnicze” z. 18.