Legal aspects of the termination of permanent management vis a vis the statutory management of State Forests
PDF (Język Polski)

Keywords

permanent management
forest management
termination of permanent management

How to Cite

Leśkiewicz, K. (2021). Legal aspects of the termination of permanent management vis a vis the statutory management of State Forests. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 129–146. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.7

Abstract

The aim of the considerations presented in the article was to determine whether and if so, in what way, the management created with regard to real estate managed by the State Forests during the validity of the Act on land management and real estate expropriation may cease to exist. In the author's opinion, the State Forests’ management performed under the provisions of the Forest Act is not subject to termination in the manner that applies to the permanent management of real estate. The question that needs to be addressed and assessed is whether the termination of the management under the Act on land management and real estate expropriation requires a precise determination and, in particular, whether the said legislative act could apply to forest land covered by the decision confirming the right of management. It must also be considered whether the provisions of Article 2.1 or Article 4 of the Act of 29 September 1990 amending the Act on land management and expropriation of real estate should apply in such cases. Had the latter regulations applied, then the management created when the Act on land management and real property expropriation was in force, could not have been transformed into permanent management pursuant to Article 199 clause 2 of the Act on the management of real property.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.7
PDF (Język Polski)

References

Bieluk J. (2017), Ograniczenia w obrocie lasami w świetle prawa polskiego i unijnego, w: P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, Warszawa.
Chełchowski A. (2010), Trwały zarząd nieruchomościami publicznymi, Warszawa, Legalis.
Czechowski P. (red.) (2015), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LEX.
Gniewek E. (2001), Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków, LEX.
Gudowski J. (red.) (2016), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, LEX.
Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M. (2019), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ko-mentarz, Warszawa, Legalis.
Jeżyńska B. (1993), Z cywilnoprawnych zagadnień sprzedaży lasów przez osobę fizyczną, „Rejent” nr 8.
Leśkiewicz K. (2019), Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa, Lublin.
Litwiniuk P. (2017), Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” t. XV.
Możdżeń-Marcinkowski M. (2003), Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków.
Pańko W. (2016), O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice.
Pessel R. (2010), Nieruchomości Skarbu Państwa, Warszawa.
Radecki W. (2017), Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa.
Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A. (2003), Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, War-szawa.
Ziemblicki M.H. (2015), Uwarunkowania prawne nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Pań-stwa, „Białostockie Studia Prawnicze” z. 18.