Mandatory food information to consumers in the case of short food supply chains and local food systems in EU law and US legislation – a comparative study

Main Article Content

Anna Kapała
Pamela Lattanzi

Abstrakt

Artykuł ma na celu określenie, jakie informacje na temat żywności są wymagane w przypadku sprzedaży żywności przez rolników w  krótkich łańcuchach dostaw żywności (KŁDŻ) w prawie UE na podstawie rozporządzenia (UE) 1169/2011 oraz ustawodawstw wybranych państw członkowskich (Polski, Włoch i Francji), które w niektórych kwestiach mają możliwość przyjęcia krajowych przepisów. Porównanie z prawem amerykańskim służy jako punkt odniesienia do sformułowania wniosków, w szczególności, czy wymogi są odpowiednie i proporcjonalne w przypadku KŁDŻ. Rozporządzenie uwzględnia alternatywne kanały sprzedaży, bowiem w art. 44 wymaga jedynie informacji na temat alergenów w przypadku oferowania nieopakowanej żywności do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich pakowania do bezpośredniej sprzedaży. Jednak państwa członkowskie przyjęły krajowe środki zobowiązujące do podania na piśmie dodatkowych informacji o żywności w sprzedaży bezpośredniej, takich jak wykaz składników, ale bez oznaczania wartości odżywczej. Bardziej restrykcyjny jest ustawodawca amerykański, który wymaga listy składników i informacji o wartościach odżywczych dla niemal wszystkich pakowanych i nieopakowanych produktów spożywczych, z wyjątkiem surowców rolnych. Mnogość obowiązków nałożonych na różnych poziomach legislacyjnych jest niewątpliwie wyzwaniem dla rolników zaangażowanych w KŁDŻ, którzy nie są przygotowani do ich realizacji na równi z profesjonalnymi przedsiębiorstwami spożywczymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kapała, A., & Lattanzi, P. (2021). Mandatory food information to consumers in the case of short food supply chains and local food systems in EU law and US legislation – a comparative study. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 217-236. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.12
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bolognini S. (2012), La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, Torino.
 2. Chiffoleau Y., Dourian T. (2020), Sustainable Food Supply Chains: Is Shortening the Answer? A Literature Review for a Research and Innovation Agenda, ”Sustainability” Vol. 12.
 3. Fortin N.D., Food Regulation: Law, Science, Policy, and Practice, New Jersey 2017.
 4. Frian-Perrot M. (2016), La gouvernance sanitaire et alimentaire des filières courtes, in: B. Grimonprez, D. Rochard (eds.), Agriculture et ville: vers de nouvelles relations juridiques, Poitiers.
 5. Guptill A., Wilkins J.L. (2002), Buying into the Food System: Trends in Food Retailing in the U.S. and Implications for Local Foods, “Agriculture and Human Values” Vol. 19, issue 1.
 6. Johnson R. (2016), The Role of Local and Regional Food Systems in U.S. Farm Policy, Congressional Research Service Report.
 7. Kapała A. (2020), Agricultural Retail Trade Regulation as a Legal Instrument to Support Local Food Systems, “European Food and Feed Law Review” Vol. 15, issue 3.
 8. Kapała A. (2020), EU legal instruments supporting short food supply chains and local food systems, “Revista General de Derecho Europeo” No. 52; https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=423040&d=1 [accessed on 28.05.2021].
 9. Kapała A. (2020), Legal instruments to support local food systems in US law, “Comparative Law Review” Vol. 26.
 10. Kapała A. (2020), Legal status of direct marketing in US law, “Diritto Agroalimentare” f. 3.
 11. Kapała A. (2020), Legal status of direct sales of agricultural and food products in the legislation of selected EU Member State, „Przegląd Prawa Rolnego” No. 1.
 12. Keeling-Bond J., Thilmany D., Bond C. (2009), What Influences Consumer Choice of Fresh Produce Purchase Location? “Journal of Agricultural and Applied Economics” Vol. 41, issue 1.
 13. Losavio C. (2011), Le regole comunitarie e nazionali relative all’igiene dei prodotti, in: L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (eds.), Trattato di diritto agrario, vol. 3, Torino.
 14. Martinez S. et al. (2010), Local Food Systems: Concepts, Impacts, and Issues, Economic Research Service Report, no. 97.
 15. Roberts M.T. (2016), Food Law in the United States, New York.
 16. Rosso Grossman M. (2015), Food Labels and Labeling in the United States, “European Food and Feed Law Review” issue 2.
 17. Szymecka-Wesołowska A., Jędrych K., Szczypkowska P. (eds.) (2018), Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, Warszawa.
 18. Wojciechowski P. (2017), Regulacje dotyczące informacji na temat żywności, in: M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa.
 19. Zepeda L., Jinghan L. (2006), Who Buys Local Food? “Journal of Food Distribution Research” Vol. 37, issue 1.