Dopuszczalność wprowadzania do obrotu produktów przetworzonych przez grupy producentów rolnych

Main Article Content

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu przez uznane grupy producentów rolnych produktów dostarczonych przez członków lub podmioty spoza tego grona po ich przetworzeniu. Problem nie był dotąd podejmowany w literaturze, a ma istotny walor praktyczny. Kwestia przetwarzania produktów rolnych przez grupy uznane na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach ma bezpośredni wpływ na ocenę spełniania przez grupy warunków uznania, a także utrzymania lub utraty tego statusu i co za tym idzie – przywilejów z nim związanych w postaci pomocy finansowej ze środków UE, zwolnień podatkowych czy dopłat do kredytów preferencyjnych. W artykule dokonano analizy prawa wspólnotowego pierwotnego i wtórnego oraz przepisów dotyczących pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, a także wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Wnioski prowadzą do twierdzącej odpowiedzi na postawione pytanie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baum, M. (2021). Dopuszczalność wprowadzania do obrotu produktów przetworzonych przez grupy producentów rolnych. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 185-202. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Barcik J., Wentkowska A. (2014), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa.
 2. Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T. (2009), Powstawanie grup producenckich a zmienność cen, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 2.
 3. Czapiewska G. (2013), Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” nr 13.
 4. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (1995), Polityka Rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, Warszawa.
 5. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2007), Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa.
 6. Lemanowicz M. (2004), Grupy producenckie i marketingowe i ich wpływ na pozycję konkurencyjną rolników na rynku, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” nr 3.
 7. Lichorowicz A. (1996), Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków.
 8. Łęczycki K. (red.) (2007), Ogólne problemy rozwoju grup producenckich w rolnictwie, Siedlce.
 9. Oleszko-Kurzyna Bożena (2007), Postawy rolników wobec grup producentów rolnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” nr 41.
 10. Parzonko A. (red.) (2008), Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych, Warszawa.
 11. Suchoń A. (2015), Grupy i organizacje producentów rolnych wobec wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020, „Studia Iuridica Agraria” nr 13.
 12. Suchoń A. (2016), Z aktualnej problematyki zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.
 13. Wronkowska S. (2005), Podstawowe pojęcia i prawa i prawoznawstwa, Poznań.