Zastaw na udziałach i akcjach w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych – paradoks art. 3a ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Main Article Content

Jerzy Bieluk

Abstrakt

Od 30 kwietnia 2016 r. rygorami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego objęto również obrót akcjami i udziałami spółek kapitałowych. Zgodnie z przepisem art. 3a ust. 1 u.k.u.r. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha. Nowelizacją u.k.u.r. wprowadzoną w drodze ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw dodano do art. 3a ust. 3a, zgodnie z którym w przypadku, gdy udziały lub akcje są obciążone prawem zastawu, Krajowy Ośrodek dokonuje zapłaty ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wygaśnięciu zastawu, o ile zapłata ceny jest już wymagalna. Rozwiązanie to powoduje nieprzewidziane przez ustawodawcę skutki, w pewnych wypadkach uniemożliwiając otrzymanie ceny za udziały od KOWR. Tego rodzaju ograniczenie w zapłacie ceny budzi również wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP, gdyż może prowadzić do przejęcia własności udziałów (akcji) bez wynagrodzenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bieluk, J. (2021). Zastaw na udziałach i akcjach w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych – paradoks art. 3a ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 59-68. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.3
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  1. Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
  2. Blajer P.A., Gonet W. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
  3. Buszmak D., Kocot W.J. (2017), Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7.
  4. Byczko S. (2017), Ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.
  5. Czech T. (2020), Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
  6. Grykiel J. (2016), Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” nr 12.
  7. Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
  8. Popardowski P. (2021), Komentarz do art. 3a, pkt 67, w: K. Osajda (red.), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa, Legalis.