Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego
PDF

Słowa kluczowe

zasób gminny
sprzedaż gminnych nieruchomości rolnej
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych we własność
dzierżawa nieruchomości rolnych

Jak cytować

Suchoń, A. (2021). Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 107–128. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.6

Abstrakt

Celem rozważań jest rozstrzygnięcie wybranych problemów prawnych związanych ze sprzedażą, użytkowaniem wieczystym i dzierżawą nieruchomości rolnych z zasobu gminnego. Rozważania koncentrują się na przetargach organizowanych przez gminy na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości rolnych, prawie pierwokupu gminy, przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych we własność, planach zagospodarowania przestrzennego uchwalanych przez gminy. W konkluzji stwierdzono, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje odrębnych regulacji uwzględniających specyfikę gruntów rolnych. Jeśli chodzi o wnioski de lege ferenda, nawiązano do rozwiązań zawartych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie przetargów organizowanych na sprzedaż gruntów oraz prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych bez przetargu przez dzierżawców. Podkreślono też, że aspekt rolny powinien być szerzej uwzględniony w procesie uchwalania i zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.6
PDF

Bibliografia

Bielecki M. (2012), Sprzedaż nieruchomości gminnej w rokowaniach po negatywnym wyniku dwóch przetargów, „Nieruchomości” nr 4.

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Blajer P., Gonet W. (2020), Komentarz do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Warszawa.

Czerwińska-Koral K. (2016), Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 6.

Doganowski R., Plan wykorzystania zasobu nieruchomości jako instrument gospodarki nieruchomościami gminy, https://pprn.pl/?p=19624 [dostęp: 18.12.2020].

Fortuński W., Kupis M. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa, „Nowy Przegląd Notarialny” nr 2.

Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” t. 26.

Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środek kształtowania ustroju rolnego, Białystok.

Niewiadomski A. (2018), Komentarz do art. 37, w: P. Czechowski (red.), Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Lex/el.

Padrak R. (2006), Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Finanse Komunalne” nr 4.

Pańko W. (1980), Prawo rolne, Katowice.

Suchoń A. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Suchoń A. (2017), Użytkowanie wieczyste i dzierżawa nieruchomości rolnych, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.

Suchoń A. (2014), Perpetual usufruct of agricultural lands: selected legal and financial issues, „Journal of Agribusiness and Rural Development” nr 4.

Tułodziecki A. (2020), Komentarz do art. 40 GospNierU, w: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa, Legalis/el.

Wierzbowski B. (2005), Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, „Studia Iuridica Agraria” t. IV.

Wojciechowski P. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej; w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.