Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

Main Article Content

Izabela Lipińska

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z realizacją nowej Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Jego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane na poziomie unijnym regulacje pozwalają na wdrażanie niezbędnych instrumentów prawnych oraz czy instrumenty te służą wspieraniu producentów rolnych, i tym samym mogą przyczyniać się do ich ochrony w aspekcie przyjętych priorytetów WPR. Przeprowadzone badania pozwalają na pozytywną ocenę zaproponowanych rozwiązań prawnych. Ustalony unijny model wdrażania WPR, który jest zorientowany na wyniki i pomocniczość, może przyczynić się do upowszechnienia poszczególnych prawnych instrumentów zarządzania ryzykiem. Zaproponowane w Polsce rozwiązania prawne odpowiadają założeniom WPR. Wydaje się jednak, że nadal ubezpieczenia jako podstawowy instrument zarządzania będą stosowane w niewielkim zakresie. Brak regulacji prawnych dotyczących tworzenia funduszy wzajemnych jest nadal słabością podejścia do rodzimego modelu zarządzania ryzykiem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipińska, I. (2021). Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 203-216. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.11
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  1. Massot A. (2020), W kierunku wspólnej polityki rolnej po 2020 r., https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/113/w-kierunku-wspolnej-polityki-rolnej-po-2020-r. [dostęp: 3.02.2020].
  2. Rembisz W. (2013), Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Warszawa.
  3. Surowiec J. (2020), Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, 23.12.2020 r., http://ksow.pl/aktualnosc/projekt-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej [dostęp: 2.03.2020].