Childcare allowance for farmers and household members insured with the Agricultural Social Insurance Fund
PDF (Język Polski)

Keywords

childcare allowance
social insurance of farmers

How to Cite

Puślecki, D. . (2021). Childcare allowance for farmers and household members insured with the Agricultural Social Insurance Fund. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 237–253. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.13

Abstract

The aim of this paper was to answer the question to what extent the unique construction of the right to the childcare allowance, taken over from the general social insurance, provides protection for entities conducting agricultural activity. The author concludes that granting farmers the right to the childcare allowance was an unprecedented move on the part of the legislator, justified by the need to support agricultural activity during the period of COVID-19 pandemic. However, the institution of the right to “Covid agricultural carer’s allowance” was regulated in a fragmentary way and is only of transitional character, having been established outside the agricultural social insurance system. Due to the small amount of the granted benefit, it cannot perform a compensatory-supportive-incentive function adequately.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.13
PDF (Język Polski)

References

Biernat P., Gronek E. (2018), Zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy jako świadczenia pieniężne wypłacane z ubezpieczeń społecznych w ramach ubezpieczenia chorobowego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” nr 2(28).

Dziubińska-Lechnio E., Kostrzewa M., Kaleta J. (2017), Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2017, Warszawa.

Jędrasik-Jankowska I. (2014), Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa.

Kluszczyńska Z., Koczur W., Roszewska K., Rubel K., Szpor G., Szumilcz T. (2016), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa.

Król M.A. (2015), Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 53.

Puślecki D. (2006), Z problematyki prawnej wypadku przy pracy rolniczej, „Prawo i Administracja” t. V.

Puślecki D. (2020), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Skąpski M. (1999), Wybrane zagadnienia współpracy zawodowej rodziców i dzieci, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 4.

Szmid K. (2020), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa, Legalis.