Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
PDF

Słowa kluczowe

zasiłek opiekuńczy
ubezpieczenie społeczne rolników

Jak cytować

Puślecki, D. . (2021). Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 237–253. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.13

Abstrakt

Celem niniejszych rozważań jest odpowiedź na pytanie na ile przejęta z powszechnego ubezpieczenia społecznego, wyjątkowa konstrukcja prawa do zasiłku opiekuńczego zapewnia ochronę podmiotom prowadzącym działalność rolniczą. W konkluzji autor stwierdza, że przyznanie rolnikom prawa do zasiłku opiekuńczego było bezprecedensowym zabiegiem ustawodawcy, uargumentowanym potrzebą wsparcia działalności rolniczej w dobie COVID-19. Instytucja prawa do „covidowego rolniczego zasiłku opiekuńczego” uregulowana została jednak w sposób fragmentaryczny, ma charakter jedynie przejściowy i ustanowiona została poza systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Ze względu na niewielką kwotę przyznanego świadczenia nie może ono realizować odpowiednio funkcji kompensacyjno-wspomagająco-zachęcającej.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.13
PDF

Bibliografia

Biernat P., Gronek E. (2018), Zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy jako świadczenia pieniężne wypłacane z ubezpieczeń społecznych w ramach ubezpieczenia chorobowego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” nr 2(28).

Dziubińska-Lechnio E., Kostrzewa M., Kaleta J. (2017), Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2017, Warszawa.

Jędrasik-Jankowska I. (2014), Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa.

Kluszczyńska Z., Koczur W., Roszewska K., Rubel K., Szpor G., Szumilcz T. (2016), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa.

Król M.A. (2015), Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 53.

Puślecki D. (2006), Z problematyki prawnej wypadku przy pracy rolniczej, „Prawo i Administracja” t. V.

Puślecki D. (2020), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Skąpski M. (1999), Wybrane zagadnienia współpracy zawodowej rodziców i dzieci, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 4.

Szmid K. (2020), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa, Legalis.