Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Main Article Content

Damian Puślecki

Abstrakt

Celem niniejszych rozważań jest odpowiedź na pytanie na ile przejęta z powszechnego ubezpieczenia społecznego, wyjątkowa konstrukcja prawa do zasiłku opiekuńczego zapewnia ochronę podmiotom prowadzącym działalność rolniczą. W konkluzji autor stwierdza, że przyznanie rolnikom prawa do zasiłku opiekuńczego było bezprecedensowym zabiegiem ustawodawcy, uargumentowanym potrzebą wsparcia działalności rolniczej w dobie COVID-19. Instytucja prawa do „covidowego rolniczego zasiłku opiekuńczego” uregulowana została jednak w sposób fragmentaryczny, ma charakter jedynie przejściowy i ustanowiona została poza systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Ze względu na niewielką kwotę przyznanego świadczenia nie może ono realizować odpowiednio funkcji kompensacyjno-wspomagająco-zachęcającej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puślecki, D. (2021). Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 237-253. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.13
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  1. Biernat P., Gronek E. (2018), Zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy jako świadczenia pieniężne wypłacane z ubezpieczeń społecznych w ramach ubezpieczenia chorobowego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” nr 2(28).
  2. Dziubińska-Lechnio E., Kostrzewa M., Kaleta J. (2017), Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2017, Warszawa.
  3. Jędrasik-Jankowska I. (2014), Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa.
  4. Kluszczyńska Z., Koczur W., Roszewska K., Rubel K., Szpor G., Szumilcz T. (2016), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa.
  5. Król M.A. (2015), Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 53.
  6. Puślecki D. (2006), Z problematyki prawnej wypadku przy pracy rolniczej, „Prawo i Administracja” t. V.
  7. Puślecki D. (2020), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
  8. Skąpski M. (1999), Wybrane zagadnienia współpracy zawodowej rodziców i dzieci, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 4.
  9. Szmid K. (2020), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa, Legalis.