Z prawnej problematyki obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych wynikających z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
PDF

Słowa kluczowe

nieruchomość rolna
nabycie nieruchomości rolnej
obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej
gospodarstwo rolne
prowadzenie gospodarstwa rolnego

Jak cytować

Blajer, P. A. . (2021). Z prawnej problematyki obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych wynikających z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 33–58. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.2

Abstrakt

Celem rozważań jest rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z interpretacją przepisu art. 2b ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Przepis ten nałożył zasadniczo na każdego nabywcę nieruchomości rolnej dwa uniwersalne obowiązki: nakaz prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej – prowadzenia tego gospodarstwa osobiście, oraz zakaz zbywania nabytej nieruchomości lub oddawania jej w posiadanie innym podmiotom w ramach tego 5-letniego okresu. Przeprowadzona analiza przepisu pozwoliła ukazać wiele praktycznych problemów, jak również przedstawić zastrzeżenia co do jego zgodności z fundamentalnymi zasadami Konstytucji RP oraz prawem Unii Europejskiej. W konsekwencji w ramach uwag de lege ferenda został sformułowany postulat dokonania daleko idącej modyfikacji tej regulacji, a nawet jej eliminacji z systemu prawa rolnego w Polsce.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.2
PDF

Bibliografia

Bender P. (2019), Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. II), „Rejent” nr 12.

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Bieranowski A. (2018), Komentarz do art. 166, teza 12, w: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II: Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126–352), Warszawa.

Bieranowski A. (2019), Uwagi o błędnym dekodowaniu zakazu zbywania własności nieruchomości rolnej, „Rejent” nr 8.

Blajer P.A. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków.

Blajer P.A. (2015), Sąsiedzkie prawo pierwokupu a struktura gruntowa polskich gospodarstw rolnych – panaceum czy pandemonium?, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Blajer P.A. (2019), Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej po wejściu w życie ustawy z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, „Rejent” nr 12.

Blajer P.A. (2019), Umowy działowe dotyczące nieruchomości rolnych po wejściu w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 3.

Błahuta F., Piątowski J.S., Policzkiewicz J. (1967), Gospodarstwa rolne. Obrót, dziedziczenie, podział, Warszawa.

Czechowski P. (2018), Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle europejskiego soft law, „Studia Iuridica Agraria” t. XVI.

Czechowski P., Niewiadomski A. (2017), Instrumenty prawne reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce na tle regulacji wybranych państw europejskich, „Studia Iuridica” t. 72.

Czechowski P., Niewiadomski A. (2018), Mechanizmy prawne ochrony rolnego charakteru nieruchomości w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?, „Studia Iuridica” t. 78.

Gniewek E. (1978), Nabycie własności gruntów rolnych przez posiadaczy. Podstawowe zagadnienia ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, Wrocław.

Ilgner Th. (2015), Die Beschränkungen der Rechte von Unionsbürgern auf Erwerb und Nutzung landwirtschaftlicher Flächen in Ungarn, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” z. 3.

Litwiniuk P. (2019), Ochrona własności rolniczej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Łobos-Kotowska D. (2018), Komentarz do art. 553, teza 3, w: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna (art. 1–125), Warszawa.

Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Maj K. (2020), Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakaz zbywania i oddawania w posiadanie nieruchomości w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – zagadnienia wybrane, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 1.

Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” nr 1.

Mataczyński M. (2004), W kwestii zgodności ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z prawem europejskim w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Rejent” nr 5.

Michnik A. (2017), Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 1.

Paliwoda J. (1976), Problemy prawne uregulowania własności gospodarstw rolnych, Wrocław.

Piątowski J.S. (1971), Uregulowanie własności gospodarstw rolnych i zmiany w kodeksie cywilnym, „Państwo i Prawo” nr 8.

Raisz A. (2017), Topical issues of the Hungarian land‐transfer law purchasing and renting agricultural land: Legal framework and practical problems, „Journal of Rural Law” nr 3.

Suchoń A. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Truszkiewicz Z. (2016), Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu u.k.u.r., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 2.

Truszkiewicz Z. (2019), Adekwatność instrumentów prawnych kształtowania ustroju rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Wierzbowski B. (2005), Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, „Studia Iuridica Agraria” t. IV.

Włodarczyk B. (2019), Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału – rozważania na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Wojciechowski P. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.

Wojciechowski P. (2019), Pojęcie rolnika, w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.

Wojciechowski P. (2020), Wybrane aspekty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w prawie polskim w kontekście unijnej zasady swobody przepływu kapitału, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.