Sprzedaż wina w ramach lokalnych systemów żywnościowych na przykładzie prawa włoskiego

Main Article Content

Anna Kapała

Abstrakt

Celem rozważań jest próba ustalenia, w jakich formach, spełniających kryteria lokalnych systemów żywnościowych, możliwa jest w świetle prawa włoskiego sprzedaż wina bezpośrednio przez rolnika będącego jego wytwórcą. Pod tym kątem zostały przeanalizowane regulacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej, tzw. „dróg winnych”, agroturystyki, farmers’ markets oraz oznaczeń „produkty rolne z zera kilometrów”. Przeprowadzona analiza pozwala zauważyć, że ustawodawca włoski oferuje możliwość sprzedaży wina we wszystkich omówionych formach krótkich łańcuchów dostaw. Są one przeznaczone dla rolników i wytwarzanych przez nich produktów rolnych nieprzetworzonych i przetworzonych, w tym wina. Co więcej, przewidziany został specjalny instrument wspierający sprzedaż wina w ramach krótkich łańcuchów, tj. „drogi winne”, a ustawa o agroturystyce wprost zezwala na serwowanie wina wyprodukowanego w danym gospodarstwie. Omówione instrumenty są formą realizacji idei lokalnych systemów żywnościowych, zawierają bowiem warunki bliskiej odległości między miejscem wytworzenia a miejscem sprzedaży, bezpośredniej lub bliskiej relacji społecznej między producentem a konsumentem oraz braku pośredników lub uczestnictwa co najwyżej jednego pośrednika.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kapała, A. (2020). Sprzedaż wina w ramach lokalnych systemów żywnościowych na przykładzie prawa włoskiego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 203-214. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.13
Dział
ARTYKUŁY. Prawo rolne za granicą

Bibliografia

 1. Albisinni F. (2006), Commento all’art. 2, w: L. Costato, C.A. Graziani, F. Albisinni et al., Commentario alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell’agriturismo», „Rivista di Diritto Agrario” nr 4.
 2. Germanò A., Rook Basile E., Lucifero N. (2017), Manuale di legislazione vitivinicola, Torino.
 3. Graziani C.A. (2006), Definizione dell’attività agrituristica, w: L. Costato, C.A. Graziani, F. Albisinni et al., Commentario alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell’agriturismo», „Rivista di Diritto Agrario” nr 4.
 4. http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50789.htm.
 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0075.
 6. Kapała A. (2017), Status prawny agroturystyki. Studium prawnoporównawcze, Poznań.
 7. Paoloni L. (2006), Commento all’art. 4, w: L. Costato, C.A. Graziani, F. Albisinni et al., Commentario alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell’agriturismo», „Rivista di Diritto Agrario” nr 4.
 8. Strambi G. (2006), Le strade del vino, dell’olio e dei saporiil quadro giuridico di riferimento, „Rivista di Diritto Agrario” nr 2.
 9. Strambi G. (2007), Agriturismo e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici, „Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente” nr 12.
 10. Decreto 20 novembre 2007 Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale nr 301 z 29.12.2007).
 11. Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239 Regolamento per l’attuazione del capo IV della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 „realizzazione delle strade del vino” (Bollettino Ufficiale Regionale nr 37 z 11.09.2002).
 12. Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Gazzetta Ufficiale nr 137 z 15.06.2001, Supplemento Ordinario nr 149).
 13. Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 „Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d, f, g, l, ee, della legge 7 marzo 2003, n. 38” (Gazzetta Ufficiale nr 94 z 22.04.2004).
 14. Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale nr 129 z 5.06.1998).
 15. Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della Legge 27 luglio 1999 n. 268, recante „Disciplina delle strade del vino” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale nr 175 z 28.07.2000).
 16. Legge 10 febbraio 1992, n. 164 „Nuova disciplina delle denominazioni di origine” (Gazzetta Ufficiale nr 47 z 26.12.1992).
 17. Legge 20 febbraio 2006, n. 96 Disciplina dell’agriturismo (Gazzetta Ufficiale nr 63 z 16.03.2006).
 18. Legge 27 luglio 1999 n. 268 Disciplina delle „strade del vino” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale nr 185 z 9.08.1999).
 19. Legge 5 febbraio 1934 n. 327 sul commercio ambulante (Gazzetta Ufficiale nr 60 z 12.03.1934).
 20. Legge della Regione Lazio 31 gennaio 1983, n. 12 „Istituzione e gestione delle strade dei vini dei Castelli Romani” (Bollettino Ufficiale Regionale nr 7 z 10.03.1983).
 21. Legge di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Gazzetta Ufficiale z 26.06.1931, Supplemento Ordinario nr 146).
 22. Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Gazzetta Ufficiale nr 257 z 8.11.1926).
 23. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Dz.Urz. UE L 31 z 1.02.2002 r.
 24. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe, Dz.Urz. L 227/1 z 31.07.2014 r.
 25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.
 26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, Dz.Urz. UE L 39 z 13.02.2008 r.
 27. Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), Dz.Urz. UE L 154 z 17.06.2009 r.
 28. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.
 29. Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem, Dz.Urz. UE L 87 z 24.03.2006 r. Decreto 11 luglio 2007 r., Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita’ agricole connesse di cui all’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (Gazzetta Ufficiale nr 193 z 21.08.2007).