Ghosts, ghouls, doubles...“Romantic” transgressions in the novel Podobojí by Daniela Hodrová
PDF (Język Polski)

Keywords

transgression
doubling
death
Daniela Hodrová
romantic literary tradition

How to Cite

Balcerzak, M. (2011). Ghosts, ghouls, doubles.“Romantic” transgressions in the novel Podobojí by Daniela Hodrová. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 19–31. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.1

Abstract

This article concentrates on the problem of transgression in the novel Podobojí by Daniela Hodrová. This problem is tracked from the perspective of romantic and post-romantic references to the literary and historical tradition (e.g. the Czech National Revival). One of the key concepts here is death and the metaphor of doubling, which makes the characters in the novel ontologically ambiguous entities. Death is treated in a confrontation with romantic themes, such as the ghost, ghoul, and the double.

https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.1
PDF (Język Polski)

References

Bauman Z., Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 183–202.

Bielik-Robson A., Czy duchowość ponowoczesna jest możliwa?, w: eadem, Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 265–294.

Bielik-Robson A., Trzecia recydywa gnozy, czyli o obronnym humanizmie romantyków, http://www.kronos.org.pl/index.php?23275,665 / dostęp: 21.11.2011.

Car A., O prozie Danieli Hodrovej, Kraków 2003.

Hodrová D., Město, w: eadem,Místa s tajemstvím, Praha 1994, s. 97–98.

Hodrová D., Pod dwiema postaciami, przeł. L. Engelking, Łódź 2001.

Janion M., Zło i fantazmaty, Kraków 2001.

Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2007.

Osoby. Transgresje 3, red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1984.

Pieniążek P., Bataille. Między doświadczeniem bezpośrednim a transgresją – Nietzsche ekstatyczny i mistyczny, w: idem, Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego, Łódź 2000, s. 29–94.

Teilhard de Chardin P., Moja wizja świata, przeł. M. Tazbir, Warszawa 1987.