Pressto.

Nagłowek strony

Aktualności

Call for Papers: Między amnezją a anamnezą Indywidualna pamięć historyczna wobec dominujących narracji

 

Szesnasty numer „Poznańskich Studiów Slawistycznych” dotyczy problemu jednostkowej pamięci historycznej i kulturowej oraz jej reprezentacji wobec kolektywnego zapominania i odpominania. Na obszarze Słowiańszczyzny i Bałkanów manipulowanie pamięcią zbiorową stanowi trwały modus zmagania się z historią. Odpominane/odpamiętywane indywidualne narracje tzw. słabych bohaterów (Mirna Velčić) funkcjonują jako „przeciw-historia” (Michel Foucault), alternatywna reprezentacja przeszłości, a w pewnych warunkach także jako ruch oporu wobec władzy. W posttraumatycznej historii Europy powtarzalnym mechanizmem jest również wyparcie powracające w sztuce w postaci fantazmatów (Jacques Lacan), które stanowią dla zbiorowości źródło nieoczywistego poznania – jak anamneza.

 Na użytek projektowanego tomu ograniczamy interesujący nas okres do czasów powojennych (od końca II wojny światowej, poprzez przełomowe w historii Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej lata 1989, 1991, 1993, po wojnę jugosłowiańską do chwili obecnej), świadomi, że wiele spośród „niemych narracji” (Hanna Gosk, Maurice Halbwachs) mogło ulec detabuizacji dopiero w warunkach zmiany społecznych ram pamięci, zainicjowanych między innymi upadkiem muru berlińskiego, rozpadem ZSSR, aksamitnym rozwodem w Czechosłowacji, wojną jugosłowiańską. Innym kluczowym czynnikiem anamnezy i wychodzenia z kolektywnej amnezji okazał się wyraźny zwrot ku autobiograficznym i testymonialnym tekstom kultury, rewidującym wydarzenia dziejowe poszczególnych społeczności.

W obrębie zarysowanej problematyki czekamy na artykuły poświęcone następującym szczegółowym zagadnieniom:

 

- odpamiętane narracje jednostkowe: ofiar reżimów, emigrantów politycznych, wypędzonych, prześladowanych, więzionych (również w obozach koncentracyjnych), represjonowanych

- narracje wykluczonych ze względu na przynależność rasową i etniczną

- przewartościowania ideologiczne zależne od aktualnej koniunktury politycznej: manipulacja świadectwami pamięci indywidualnej, kontrowersyjne przesunięcia na styku małej i wielkiej narracji

- cenzura, przemilczanie, instytucjonalne wyparcie, „skazywanie na społeczną likwidację” i inne metody narzucania tzw. wielkiej narracji historycznej po II wojnie światowej

- polityka upamiętniania versus polityka historyczna

- kultury pamięci (Jan Assmann), kultury traumy i kultury milczenia (Joanna Tokarska-Bakir) jako pojęcia klasyfikujące wspólnoty obszaru Bałkanów i Słowiańszczyzny

- skomplikowane relacje pomiędzy tzw. wielkimi narracjami a opowieściami indywidualnymi (od mikro- do makrohistorii)

- narracje jednostkowe jako formy terapii traumy pierwszego i drugiego stopnia (Dominick LaCapra), czyli traumy indywidualnej - ofiar, oraz traumy wspólnoty – czyli następnych pokoleń

- wielowymiarowy związek pamięci z anamnezą (Paul Ricoeur); postpamięć jako forma anamnezy

- sygnały wyparcia/pominięcia/przemilczenia w języku i kulturze, fantazmaty społeczne jako budulec tekstów kultury

- odpamiętywanie jako rekonstrukcyjny proces poznawczy i jako praktyka kulturowa

- dyskursy odpamiętywania w poszczególnych krajach, reakcje społeczne wywołane przez przesunięcia w obrębie dominujących narracji

- komparatystyczne zestawienie mechanizmów zapominania i odpamiętywania w poszczególnych kulturach.

Ewa Szperlik, Agata Firlej

 

Teksty o objętości 30 tysięcy znaków w językach słowiańskich, angielskim lub niemieckim prosimy nadsyłać do końca czerwca 2018 roku za pośrednictwem strony czasopisma „Poznańskie Studia Slawistyczne” na platformie Pressto (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss) lub na adres studiaslawistyczne@gmail.com. Na platformie Pressto znajdą Państwo również wskazówki redakcyjne. Artykuł powinien zostać uzupełniony o abstrakt (około 500 znaków) i słowa kluczowe w języku angielskim oraz notkę o autorze.

Osobą odpowiedzialną za korespondencję z autorami jest redaktor tematyczna, Agata Firlej

 

Roman","serif"'>- polityka upamiętniania versus polityka historyczna

 

 
Opublikowane: 2018-03-22
 

Finansowanie czasopisma

 

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Poznańskie Studia Slawistyczne” realizowane przy współudziale PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 (t. 10-13 ) oraz 728/P-DUN/2017 (za lata 2017-2018) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 
Opublikowane: 2017-11-26
 

Call for Papers: Słowiańskie oświecenie – swoistość i typowość

 
Redakcja „Poznańskich Studiów Slawistycznych” zaprasza do nadsyłania tekstów do numeru poświęconego pamięci zmarłego niedawno prof. Józefa Tomasza Pokrzywniaka  
Opublikowane: 2017-08-10 Więcej...
 

Call for Papers: Habent sua fata libelli

 
Tytuł tomu stanowi powszechnie znane, nie tylko w zachodnim kręgu kulturowym, łacińskie powiedzenie habent sua fata libelli –  „księgi mają swoje losy”. Swoje losy, często bardzo skomplikowane, intrygujące i warte opisania ma bardzo wiele tekstów z obszaru piśmiennictwa słowiańskiego, pozostającego w obrębie zarówno wschodniego, jak i zachodniego kręgu kulturowego. Poddawane różnym historycznym próbom i wyzwaniom dziejów, czasami nawet indoktrynacji i niszczycielskim zapędom, piśmiennictwo słowiańskie zdołało się obronić i dziś stanowi niezwykle cenną część dziedzictwa kulturalnego Europy. Właśnie losom rękopisów i inkunabułów powstałych na różnych obszarach Słowiańszczyzny chcielibyśmy poświęcić kolejny tom „Poznańskich Studiów Slawistycznych”.  
Opublikowane: 2016-05-09 Więcej...
 
1 - 4 z 4 elementów


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo