The Romantic poets and Post-War Serbian poetry
PDF (Srpski)

Keywords

Serbian modern poetry
Serbian Romanticism
poetic language
literary tradition
Neoromanticism

How to Cite

Шеатовић Димитријевић, С. (2011). The Romantic poets and Post-War Serbian poetry. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 257–273. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.16

Abstract

The pathetic or melancholy tone of Serbian Romanticism was quite unacceptable for modern poets who preferred irony, oxymoron, contrast, and a disharmonic world image. In the poetry of Stevan Raičković and Desanka Maksimović, connected by certain poetic affinities, we find a distinct lyrical overtone and an orientation towards a simple, mythopoeic world image, inspired by the heritage of Serbian Romanticism. In Serbian Romanticism, poetry had a populist role and that sort of function did not quite correspond to the functions of post-war poetry. After the war, poetry was marked by a struggle for poetic freedom or cautious efforts on the social and political level in poetry of Vasko Popa, Ivan V. Lalic and Ljubomir Simovic. Contemporary poetry did not relinquish that task, but its poetic language is more nuanced, more delicate, freed from the vocabulary and the rhetoric of oral poetry, as well as from its pathetic-melancholy tone.
https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.16
PDF (Srpski)

References

Деретић Ј., Историја српске књижевности, Београд 2007.

Јуван M., Наука о књижевности у реконструкцији, превод М. Витезовић, Београд 2011.

Јовановић A., Поезија српског неосимболизмa, Београд 1995.

Којен Л., Романтичарски стих, у: идем, Студије о српском стиху, Нови Сад 1996.

Кољевић Н., Иконоборци и иконобранитељи, Београд 1978.

Мишић З., О смислу и бесмислу, о лирици ‛меког и нежног штимунга’, о једној чежњи и једном заносу на свим језицима света, у: идем, Кри-тика песничког искуства, Београд 1996.

Мишић З., Певање и мишљење, у: идем, Критика песничког искуства,Београд 1996.

Петров A., Југословенска поезија постдогматског доба, у: идем, Крила и ваздух, Београд 1983.

Петров А., Поезија Црњанског и српско песништво, Београд 1997.

Петковић Н., Савремена поезија и национална култура, у: идем, Словенске пчеле у Грачаници, Београд 2007.

Петковић Н., Ритам и интонација у развоју српског стиха, у: еадем, Огледи о српским песницима, Београд 2004.

Попа В., Од злата јабука, Београд 1979.

Ружић Ж., Српски јамб и народна метрика, Београд 1975.

Симовић Љ., Белешке о Лази Костићу, у: идем, Дупло дно, Београд 2001.

Шеатовић Димитријевић С., Нада и светлост: култ Богородице у Симовићевој поезији, у: Песничке вертикале Љубомира Симовића, зборник радова, ур. А. Јовановић, С. Шеатовић Димитријевић, Београд – Требиње, 2011.