Image and text in the service of the Absolute. Medieval manuscript and the idea of total work of art
PDF (Język Polski)

Keywords

manuscripts
total work
intermediality
icnonoclasm
universalism
south Slavic
Serbia
Byzantium

How to Cite

Prałat, E. (2012). Image and text in the service of the Absolute. Medieval manuscript and the idea of total work of art. Poznańskie Studia Slawistyczne, (2), 261–278. https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.13

Abstract

The article takes up the problem of the medieval manuscript as an example of a total work of art.  Miniature  painting  is  an  example  of  diffusional  transmittance  of  the  various  semiotic orders, which define each other and lead to the creation of a reflection of divine beauty and harmony.  The  text  also  refers  to  the  problem  of  iconoclasm.  Historical  material  from the  South  Slavic  area shows  the  art  of  cultural  borderlands,  where  elements  based  on  the principle  of  pars  pro  to to are  reflected  in  miniature  painting.  The  intersemiotic  research tradition is presented synthetically.
https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.13
PDF (Język Polski)

References

Awierincew S., Na skrzyżowaniu tradycji: szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej, przeł. i opatrzyła wstępem oraz notami bibliogr. D. Ulicka, Warszawa 1988.

Брадли Џ., Илуминирани рукописи, Београд 2006.

Cilento A., Das byzantinische Sizilien und Süditalien, Petersberg 2006.

Filarska B., Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986.

Freedberg D., The structure of Byzantine and European iconoclasm, w: Iconoclasm: Papers Given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham 1977 s. 165–177.

Hermann H.J., Die italienischen Handschriften des Dugento und Trecento. Teil 1: Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. V. Band:Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Nationalbibliothek in Wien), Leipzig 1928.

Hermann H.J., Die italienischen Handschriften des Dugento und Trecento. Teil 2: Oberitalienische Handschriften der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. V. Band: Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Nationalbibliothek in Wien), Leipzig 1929.

Jazykowa I., Świat ikony, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1998.

Karłowska-Kamzowa A., Zdobnicze i ideowe funkcje gotyckich kodeksów iluminowanych, w: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź1989, s. 283–298.

Karłowska-Kamzowa A., Wiesiołowski J., Wietesko L., Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki, Gniezno 1993.

Kobielus S., Dzieło sztuki – dzieło wiary. Przez widzialne do niewidzialnego, Ząbki 2002.

Kozłowski K., Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera, Poznań 2004.

Lichaczow D.W., Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność, przeł. P. Lewin, Warszawa 1977.

Lichaczowa D.S., Iskusstvo knigi: Konstantinopol’ XI vek, Moskva 1976.

Maksimović J., Srpske srednjovekovne minijature, Beograd 1983.

Mikulić P., Iz likovnosti bosanskoga srednjovjekovlja, Sarajevo–Zagreb 2004.

Müthereich F., Carolingian painting, New York 1976.

Orygenes, Komentarz do „Pieśni nad Pieśniami”. Homilie o „Pieśni nad Pieśniami”, przeł. S. Kalinowski, Kraków 1994.

Panofsky E., Architektura gotycka i scholastyka, w: Studia z historii sztuki, wybrał, oprac. i opatrzył posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 33–65.

Pelc J., Obraz – słowo – znak: o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław

Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.

Praz M., Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981.

Paдојчић C., Старо српско сликарство, Нови Сад2010.

Radojčić S., Majstori starog srpskog slikarstva, Beograd 1955.

Sławinski J., Sztuka synkretyczna, w: Słownik terminów literackich, Wrocław 2005.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 2:Estetyka średniowiecza, Warszawa 2009.

Wysłouch S., Wyprzedaż semiotyki, Poznań 2011.