Alexander Kiosev’s Concept of Self-colonization and the Symmorphic Effect
PDF (Język Polski)

Keywords

Bulgarian culture
self-colonisation
origins
teleology
symmorphosis
ressentiment

How to Cite

Szwat-Gyłybowa, G. (2018). Alexander Kiosev’s Concept of Self-colonization and the Symmorphic Effect. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 33–46. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.2

Abstract

Stemming from the general postcolonial theoretical tradition, the concept of self-colonisation proposed by the Bulgarian scholar Alexander Kiosev has proved inspiring to Polish scholars. This article attempts to examine more closely Kiosev’s meandering self-reflective musings on what he called his “metaphor” of self-colonization, an idea he ultimately rejected in view of the undesirable ressentiment it tends to produce. By illustrating the historical and cultural background underpinning the concept of self-colonisation I seek to identify the roots of potential intercultural misunderstanding. Above all, I focus on the consequences of the teleological approach inherent in Kiosev’s concept. Those are expressed in identifying manufactured (sic!) origins with an account which can be couched in the language of a politically and therapeutically conditioned method of research. This leads to a symmorphic deformation of those origins, aligned to the requirements of the modern world.
https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.2
PDF (Język Polski)

References

Bloch, M. (1962). Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka. Przeł. W. Jedlicka. Przedm. W. Kula. Warszawa: PWN.

Bončеv, N. (1969). Klаsičеskitе еvropеjski pisаtеli nа b’lgаrski еzik i polzаtа ot izučаvаnеto nа s’činеniâtа im (Porаdi povеsttа „Tаrаs Bulbа”). W: V’zroždеnski strаnici. Аntologiâ, t. 2. Red. P. Dinеkov, s. 507–508, Sofiâ.

Bourdieu, P. (2009). Rozum praktyczny. O teorii działania. Przeł. J. Stryjczyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drinov, M. (1909). Otеc Pаisij. Nеgovoto vrеmе, nеgovаtа istoriâ i učеnicitе Mu. W: Trudovе nа M.S. Drinovа, t. 1. Red. V. Zlаtаrski. Sofiâ: B’lgarsko knižovno družestvo

Drеpеr, Dž. (1875). S’’krаtеnа istoriâ nа umstvеnoto rаzvitiе v Еvropа. Przeł. А. Iliеv. Cаrigrаd.

Fleck, L. (1986). Powstanie i rozwój faktu naukowego. Przeł. M. Tuszkiewicz. Wstęp: Z. Cackowski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Fotinov, K. (1969). Prеdisloviе lûbočitаtеlеm („Lûbosloviе”, 1844). W: V’zroždеnski strаnici. Аntologiâ, t.1. Red. P. Dinеkov. Sofiâ: B’lgarski pisatel.

Gadamer, H.G. (2008). Początek filozofii. Przeł. J. Gajda-Krynicka. Warszawa: IFiS PAN.

Gruеv, J. (1861). Uroci po zеmlеopisаniе. Viеnа.

Hilеndаrski, P. (1972). Istoriâ slаvânobolgаrskаâ: P’rvi sofroniеv prеpis ot 1765 godinа. Red. B. Rаjkov. Sofiâ: Nauka i izkustvo. http://www.encyclopedia.com/doc/1O6-symmorphosis.html. 20.02.2016.

K’osеv, А. (1998). Spis’ci nа ots’stviеto. W: B’lgаrskiâ kаnon. Krizаtа nа litеrаturnoto nаslеdstvo. Red. А. K’osеv, Sofiâ: Izd. K’ŝa Al. Panov, c. 5–49.

Kantorowicz, E. (2007). Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Przeł. M. Michalski, A. Krawiec. Red. nauk. Wyd. pol. J. Strzelczyk. Warszawa: PWN.

Kasprzyk, Z. (2000). Samokolonizacja albo eurobałwochwalstwo. „Fronda”, nr 21/22, s. 196–199.

Kiosew, A. (2000). Uwagi o samokolonizujących się kulturach. Przeł. E. Solak. „Dekada Literacka”, nr 9–10, s. 14–15.

Kiossev, A. (1999). Notes on Self-Colonizing Cultures. W: After the Wall: Art. And Culture in post-Communist Eyrope. Red. B. Pejic, D. Eliot. Stockholm 1999. http://ica.cult.bg/images/razni/File/A_Kiossev_en.doc. 22.01.2016.

Korwin-Szymanowski, F. (1981). Słowo wstępne. W: P. Chilendarski. Słowianobułgarska historia. Przeł. i wstępem opatrzył F. Korwin-Szymanowski. Warszawa: Czytelnik, s. 5–11.

Koselleck, R. (2009). Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego. Przeł. J. Merecki, W. Kunicki. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Krаtko nаčеrtаniе nа vsеobŝа istoriâ ot profеsor gospodinа Ivаnа Kаjdаnovа, а ot Rosijskiât nа Slаvеno-bolgаrskiât nаš âzik prеvеdеno i v nаj-novаtа istoriâ dopаlnеno ot Аtаnаsа Stilovičа Kopilovskаgo, urožеncа Kаzаnskаgo v Bolgаrii, i posvâŝеnno gospodinu Joаnnu Dobrьovu Х. Bаkаloglu. (1836).

Lovejoy, A.O. (1999). Wielki łańcuch bytu: studium z dziejów idei. Przeł. A. Przybysławski.

Mishkova, D. (2004). Europe In the Nineteenth-Century Balkans: A Case Study in the Cultural transfer of Concepts. „Revue des études sud-est éuropeennes”, XLII, nr 1/4, s. 183–200.

Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.

Szarski, H. (1988). Nowe pojęcie morfologii porównawczej, symmorfoza. „Przegląd Zoologiczny”, t. 32, nr 3, s. 381–383.

Szwat-Gyłybow, G. (2005). Haeresis bułgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku. Warszawa: SOW.

Trеndаfilov, Vl. (1996). Pаisij – nе konstruktor, а konstrukt nа V’zrаždаnеto. http://liternet.bg/publish8/vtrendafilov/za_ramkite/paisij.htm, 16.03.2016. Warszawa: “KR”.

Weibel, E.R. (2000). On Form and Function in Shaping Life. http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=2974. 10.12.2015.

Werner, W. (2004). John William Draper i Andrew Dickson White wobec wojny nauki z religią. Rola metafory historiograficznej. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 1, r. 49, s. 7–27.

Widzicka, M. (2010). Semantyka historyczna w ujęciu Reinharta Kosellecka. Zarys problematyki. „Historyka”, t. XL, s. 45–58.