„Kao misnik” i „kao Turci iz Smail-age”. A Function of Food in the Modern and Postmodern Narration of The Better Half of Courage by Ivan Slamnig
PDF (Język Polski)

Keywords

food
Croatian literature
liminal rites
gluttony
guardedness

How to Cite

Pieniążek-Marković, K. (2018). „Kao misnik” i „kao Turci iz Smail-age”. A Function of Food in the Modern and Postmodern Narration of The Better Half of Courage by Ivan Slamnig. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 109–128. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.7

Abstract

In the novel entitled The Better Half of Courage, Ivan Slamnig elaborates on two types of narrative namely, a traditional internal story derived from the poetics of realism and a postmodern frame story streaked with the elements of the jeans prose. In the article, culinary motifs presented in both narratives are taken into consideration in order to expose their function in Slamnig’s novel. The article also tries to answer the question whether the dietary code is subordinated to the both forms of discourse. The analysis of the culinary themes reveals a process of braking off with tradition in the so-called traditional narrative, and attempts of retaining tradition in the postmodern narrative. In consequence, an apparently traditional modern pilgrim, who does not respect the order of traditional rituals and remains cautious in his consumption behaviour, turns out to be condemned to painful results of his choices while a postmodern vagrant as an unfulfilled consumer-glutton keeps drawing from tradition as well as from the present day what provides him with various pleasures. Furthermore, the analysis of the culinary code of the novel allows the authoress to confirm a thesis on the presence of postmodern effects in the both “parts” of the novel.
https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.7
PDF (Język Polski)

References

Bauman, Z. (1994). Ponowoczesne wzory osobowe. W: Z. Bauman. Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury, s. 7–39.

Chevalier, J., Gheerbrant, A. (1983). Rječnik simbola: mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Przeł. A. Buljan, D. Bučan, F. Vučak, M. Vekarić, N. Grujić. Zagreb: NZMH, Mladost.

Donat, B. (1978). U susret drugoj polovici hrabrosti. W: Brbljava Sfinga. Kronika hrvatskog poratnog romana. Zagreb: Znanje, s. 133–137.

Douglas, M. (2007). Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne. Przeł. E. Klekot. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Flaker, A. (1983). Proza u trapericama. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.

Freudenberg, O. (2009). Semantyka kultury. Przeł. A. Pomorski. Kraków: Universitas.

Grgić, K. (2010). Slamnigov postmoderni bijeg. „Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu”, vol. 36, nr 1, s. 262–288.

Jukić, T. (2006). Zelene, gorke, namještene: povijest (i) granice u Slamnigovoj „Boljoj polovici hrabrosti”. W: Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti. Red. Ž. Benčić, D. Fališevac. Zagreb: Disput, s. 367–388.

Kirshenblatt-Gimblett, B. (1999). Playing to the Senses: Food as a Performance Medium. „Performance Research”, vol. 4, issue 1, s. 1–30. http://www.nyu.edu/classes/bkg/issues/food-pr6.htm. 2.09.2015.

Lévi-Strauss, C. (2008). Trójkąt kulinarny. W: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. M. Szpakowska. Przeł. S. Cichowicz. Warszawa: WUW.

Łeńska-Bąk, K. (2010). O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Małczak, L. (2007). O nowoczesnych i ponowoczesnych wzorach osobowych w „Lepszej połowie odwagi” Ivana Slamniga. W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 265–273.

Milanja, C. (1996). Hrvatski roman 1945.–1990. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti FF.

Milanja, C. (2001). Hrvatska književnost i postmoderna na primjeru Slamnigova romana, „Književna revija”, 1–2, s. 42–48.

Montanari, M. (2011). Hrana kao kultura. Przeł. A. Grbac, V. Papić, P. Petrač, I. Sršen. Zagreb: Sandorf.

Nemec, K. (2003). Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. Zagreb: Školska knjiga.

Slamnig, I. (1976). Lepsza połowa odwagi. Przeł. A. Dukanović. Warszawa: PIW.

Slamnig, I. (1998). Bolja polovica hrabrosti. W: Relativno naopako. Wyb. i przedmowa P. Pavličić. Zagreb: Mozaik knjiga, s. 281–386.

Tadić-Šokac, S. (2009). Metatekstualni postupci u romanu „Bolja polovica hrabrosti” Ivana Slamniga. „Fluminensia”, 21, nr 2, s. 91–113.

Toussaint-Samat, M. (2008). Historia naturalna i moralna jedzenia. Przeł. A.B. Matusiak, M. Ochab. Warszawa: WAB.