The First Map of Slovenia
PDF (Język Polski)

Keywords

Slovenian history
map
Slovenian political idea
United Slovenia
Habsburg monarchy

How to Cite

Falski, M. (2018). The First Map of Slovenia. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 317–334. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.19

Abstract

The first map of Slovenia was published only in 1861; it was the work of Peter Kozler, Slovenian lawyer and self-taught cartographer. If we analyze it in context of contemporary cartography, its novelty appears clearly. Kozler’s map was based on the principle of ethnicity, and not on a historical and juridical tradition of the Habsburg lands as it was the usage. The border of Slovenian territory crossed historical provinces. The map is presented in the paper as a visual realization of the principles of United Slovenia (Zedinjena Slovenija), first Slovenian political movement in 1848, which claimed unity and autonomy of the Slovenian nation. The performative and constructivist character of the document is strengthened, as far as it didn’t describe an existing state of matters, but was rather postulating a non-existing yet political entity of Slovenes. Thus, the form and function of the map, on the example of Kozler’s one, seem support a political idea of Slovenian national emancipation.
https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.19
PDF (Język Polski)

References

Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków: Znak.

Cetnarowicz, A. (1996). Słoweńcy i Niemcy w XIX wieku. Z dziejów trudnego współżycia. W: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej. Red. M. Bobrownicka. Kraków: Universitas, s. 107–116.

Fajfar, S. (2012). Našli pokusni izvod Kozlerjeva zemljovida. „Delo”, 7.12.2012. http:// www.delo.si/druzba/znanost/nasli-poskusni-izvod-kozlerjevega-zemljevida.html. 12.06.2016.

Gossiaux, J.-F. (2002). Pouvoirs ethniques dans les Balkans. Paris: PUF.

Granda, S. (1974). Graška Slovenija v letu 1848/49. „Zgodovinski časopis”, nr 1–2 (28), s. 45–81.

Hooson, D. (1994). Introduction, in: Geography and National Identity. Red. D. Hooson. Blackwell: Wiley.

Lukan, W. (2007). Słoweńcy i monarchia habsburska. W: Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej. Red. J. Purchla. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 25–40.

Majewski, P.M. (2007). „Niemcy sudeccy” 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu. Warszawa: WUW.

Melik, V. (2002). Nastanek in zgodovinska usoda programa Zedinjene Slovenije. W: V. Melik. Slovenci 1848-1918. Rasprave in članki. Maribor: Litera, s. 66–72.

Pirjevec, A. (2013). Peter Kozler. W: Slovenska biografia. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. http://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi297498/. 17.08.2016.

Štih, P., Simoniti, V. (1996). Slovenska zgodovina do razsvetljenstva. Ljubljana: Korotan.

Vilfan, S. (1995). Država in dežela od 13. do 18. Stoletja. W: Slovenci in država. Red. B. Grafenauer, J. Pleterski, F. Gestrin. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, s. 47–60.

Thiesse, A.-M. (1997). Ils apprenaient la France. L’exaltation des régions dans le discours patriotique. Paris: Editions MSH.

https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.2475

Weber, E. (1986). L’Hexagone. W: Lieux de mémore, t. 2, La Nation. Red. P. Nora. Paris: Gallimard, s. 97–116.

Zedinjena Slovenija. https://sl.wikisource.org/wiki/Zedinjena_Slovenija. 22.09.2016.