An Ancient Bulgarian Ritual and the Magic Power of Words
PDF (Język Polski)

Keywords

ritual
familiar
alien
symbolic
funeral
sinner
righteous
belief
words
magic

How to Cite

Китанова, М. (2012). An Ancient Bulgarian Ritual and the Magic Power of Words. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 89–96. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.5

Abstract

The ritual „Gramada” is a typical tradition of the  Bulgarian ethnic territories that appeared between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. It represents a symbolic way of „escorting” (a sort of symbolic funeral) of a dead man, who committed an act unacceptable for the community, upon the world of the dead. The „Gramada” ceremony is observed as piling up some stones on a sacral place so  they can form (create) a barrier between the  sinner  and  the  righteous.  During  the ritual,  symbolic  words  and  acts are  performed  as a verbal and nonverbal act of magic. It reveals thebelief of the traditional Bulgarian people in the magical power of words.
https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.5
PDF (Język Polski)

References

Български етимологичен речник, Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев, т. І, София 1971.

Български тълковен речник, София 1973.

Вакарелски Хр., Български погребални обичаи, София 1990.

Василева М., Попов Д., Попов Р., Стойнев A., Българска митология, Енциклопедичен речник, съст. А. Стойнев, София 1994.

Генчев Ст. , Грамада – един забравен български обичай, в: Етнографски проблеми на народната духовна култура, т. 4, съст. Е. Цанева, Сл. Гребенарова, София 1994.

Геров Н., Речник на българския език, т. V, София 1978.

Зеленин Д.К., Избранные труды, Москва, 1995.

Иванов В.В., Топоров В.Н. , Славянские языковые моделирующие системы, Москва 1985.

Китанова M., За произхода и значението на фразеологизма да спи зло подкамък, „Българска реч”, кн. 1, 2006.

Марков Хр., Смъртта на последния български цар Иван Шишман, в: Сборник народни умотворения, т. 5, София 1891.

Марузо Ж., Словарь лингвистических терминов, прев. Н.Д. Андреева, Москва 1960.

Мифы народов мира, гл. ред. С.А. Токарев, т. II, Москва 1982.

Павлова Н., За един народноправен обичай и неговото название, „Българска реч”, кн. 1–2, 1997.

Толстой Н.И., О природе связей бинарных противопоставлений типа правый-левый, мужской-женский, в: Языки культуры и проблемы переводи- мости, гл. ред. Б.А. Успенский, Москва 1987.

Фрейзър Дж., Златната клонка, прев. Ц. Петков, София 1986.