The Magic of Word and Silence in the Ritual – Formulas and Functions
PDF (Język Polski)

Keywords

ritual word
magic
verbal formulas
functions
monological and dialogical forms of ritual words
silence

How to Cite

Коларска, И. (2012). The Magic of Word and Silence in the Ritual – Formulas and Functions. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 97–111. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.6

Abstract

Beliefs and perceptions of word are based on existing mythological layer of culture that has specific mechanisms  and  functions.  This  mythological  context  of  word  determines  its acceptance  as  a magical  tool  that  has  a  certain  force  of  impact.  The  power  of  speech  is invisible, but exactly by the word, the individual and the community identify themselves and provide a link between past, present and future. One of the most significant events of word (or speech) is connected with its use in ritual. The reason of this is that the importance is attached to the ritual and to the consequences of  its performing. Ritual word has an impact on society, and nature and the individual by verbal formulas that contribute to its realization. Depending  on  the  ritual,  word  can  both  perform different  functions  and  act  as  a  specific magical tool. 

https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.6
PDF (Język Polski)

References

Bausinger H., Formen der „Volkspoesie”. Grundlagen der Germanistik 2, Berlin 1980.

Арнаудов M., Благопожелания и клетви, в: idem, Очерци по Български фолклор, т. I-II, София 1996.

Богатырев П.Г., Вопросы теории народного исскуства, Москва 1971.

Елиаде M., Митът за вечното завръщане, прев. Л. Денкова, Г. Вълчинова, София 1994.

Живков T., Слово, мит и магия, в: idem, Увод в Етнологията, Пловдив 2000.

Касирер E., Изследване на човека, прев. Г. Апостолов, София 1996.

Коларска И., Функции на словото във фолклорния обред(Календарна и семейна обредност), дисертационен труд за добиване на научнообразователна степен доктор, 2005.

Кузманова В., Комуникативно поведение на изпълнителя и контекст на общуване, в: Проблеми на българския фолклор. Фолклор, език и народна съдба, т. IV, съст. П. Динеков, София 1979.

Маринов Д., Избрани произведения, т. І, София 1981.

Потебня A., Из записок по теории словесности, Харьков 1905.

Соколова В.К., Весенне-летние календарные обряды русских украинцев и белорусов ХІХ– начало ХХ в., Москва 1979.

Толстой Н.И., Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике, Москва 1995.

Толстой Н.И., Очерки славянского язычества, Москва 2003.