Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim
PDF (Język Polski)

How to Cite

Rękas, J. (2012). Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 11–28. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/1238
PDF (Język Polski)

References

Barański J., Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne, Kraków 2010.

Barański J., Koniec etnologii czy koniec wieku etnologii – uwagi u progu nowego wieku, w: idem, Etnologia i okolice..., s. 17–42.

Baudrillard J., Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 176-189.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 63.

Buchowski M., Burszta W., Status języka w świadomości magicznej, „Etnografia Polska” nr XXX, z. 1, 1986.

Buchowski M., Magia. Jej funkcje i struktura, Poznań 1986.

Bystroń J.S., Literatura ludowa oraz Przeżytki w magicznąmoc słowa, w: idem, Tematy, które mi odradzano, wyb. i oprac. L. Stomma, Warszawa 1980.

Chudzik A., Mowne zachowanie magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym, Kraków 2002.

Czapliński P., Słowo i głos, w: Literatura ustna, wybór tekstów, wstęp, kalendarium i bibliografia P. Czapliński, Gdańsk 2010.

Czernik S., Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć, Łódź 1968.

Engelking A., Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2000.

Engelking A., Rozważania o magicznej mocy słowa. Zamawiania, zażegnywania i zaklinania, „Regiony” nr 1 (45), 1987.

Frazer J.G., Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 2002.

Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

Wasilewski J., Tabu, Warszawa 2010

Lévy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społecznościach pierwotnych, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, przedm. i red. E. Tarkowska, Warszawa 1992.

Ługowska J., Tekst a gatunek, w: Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002.

Malinowski B., Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Język magii i ogrodnictwa, w: idem, Dzieła, t. V, przeł. B. Leś, Warszawa 1987.

Mauss M., Socjologia i antropologia, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa 2001.

Nedo P., Folklorystyka, Warszawa 1965.

Niebrzegowska-Bartmińska S., Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007.

Potrójny błąd czarownika w: E. Leach, Kultura i komunikowanie, w: E. Leach, A.J. Greimas, Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski et al., Warszawa 1989.

Rękas J., Narodziny. Rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej, Poznań 2010

Simonides D., Antropologia kulturowa w badaniach Piotra Kowalskiego, w: Kultura: pamięci zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego, red. B. Jastrzębski, K. Konarska, A. Lewicki, Wrocław 2012.

Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński, A. Wypych-Gawrońska, A. Stafiej, A. Marszałek, M. Sugiera, J. Leśnierowska, Warszawa–Bielsko-Biała 2008.

Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965.

Steiner M., Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wrocław 2003.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

Szyjewski A., „Miara, liczba i waga” – Andrzeja Wiercińskiego droga do poznania, w: A. Wierciński, op. cit., s. XIX–XX.

Tambiah S.J., Magia, nauka a zakres racjonalności, przeł. B. Hlebowicz, Kraków 2007.

Tylor E.B., Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologji, filozofji, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t. I, przeł. Z.A. Kowerska, Warszawa 1896.

Weber M., Obiektywność poznania w naukach społecznych, w: idem, Problemy socjologii wiedzy, przeł. S. Czerniak, red. A. Chmielecki et al., Warszawa 1985.

Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 2010

Wrocławski K., Narodowy i ponadnarodowy wymiar folkloru słowiańskiego, w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy, t. I, red. J. Rękas, Poznań 2011, s. 15–23.

Гура A., Симболика животиња у словенској народнoј традицији, прев. Љ. Јоксимовић, С. Ранковић, В. Лазаревић, Београд 2005.

Кулишић Ш., Петровић П.Ж., Пантелић Н., Српски митолошки речник, Београд 1970.

Раденковић Љ., Народна бајања код Јужних Словена, Београд 1996.