The sources of rationalism in Croatia in the eighteenth and nineteenth centuries. A study of less obvious cases (physics, theology, and politics)

Main Article Content

Anna Boguska

Abstract

The paper is an attempt to describe the reception of the idea of rationalism in order to represent its reworking in the eighteenth and nineteenth centuries in Croatia in three areas – physics, theology and politics. The authoress reveals how the method developed by Newton in the field of natural sciences has found an application in other disciplines of knowledge, and most of all in theology. In Croatia, this resulted in the application of the category of Kantian reason to ethical considerations. As a rationalist project in the field of politics, cameralism is indicated, an economic doctrine popular in the German and Austrian territories which was closely connected with the development of the enlightened monarchy and bureaucracy in the early modern period.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Boguska, A. (2019). The sources of rationalism in Croatia in the eighteenth and nineteenth centuries. A study of less obvious cases (physics, theology, and politics). Poznańskie Studia Slawistyczne, (15), 33–50. https://doi.org/10.14746/pss.2018.15.2
Section
Słowiańskie oświecenie – swoistość i typowość

References

 1. Banić-Pajnić, E., Girardi Karšulin, M. (2003), Filozofija u XVII. stoljeću. In: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjejetnost. Sv. III, Barok i prosvjetiteljstvo (17–18. stoljeće). Ed. by I. Golub. Zagreb: AGM – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, pp. 315–326.
 2. Basiljević, T. (2003), Rasprava o javnoj koristi. Trans. by R. Horvat. "Kolo" No 4, pp. 260–269.
 3. Boguska, A. (2017), Oświecenie w Chorwacji – zmiana paradygmatu? Od zubażającego monomitu do wyzwalającej polimityczności. "Slavia Meridionalis" No 17. http://doi.org/10.11649/sm.1402. 22.05.2018.
 4. Boguska, A. (2018). Racjonalizm. In: Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wieku, vol. 1, Oświecenie – religia – racjonalizm. Ed. by G. Szwat-Gyłybowa in colaboration with D. Gil and L. Miodyński. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, pp. 171–181. http://ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/588/Leksykon_idei-wedrownych_na_slowianskich_Balkanach_tom-1_Oswiecenie_religia-racjonalizm.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 22.05.2018.
 5. Cassirer, E. (2010). Filozofia oświecenia. Trans. by T. Zatorski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Cassirer, E. (1979). The Philosophy of the Enlightenment. Trans. by F.C.A. Koelln, J.P. Petergrave. New Jersey: Princeton University Press.
 7. Dolci, F. (2003). Sustav svijeta. In: F. Dolci. Misli. Trans. by V. Martinović. "Koło" No 4, pp. 270–272.
 8. Foretić, M. (1983). Tomo Basijlević. In: Hrvatski biografski leksikon. Ed. by N. Lučić. Zagreb: Leksikografski Zavod Miroslav Krleža. http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1411. 12.05.2018.
 9. Lehner, U.L. (2010). The many faces of the Catholic Enlightenment. In: A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Ed. by U.L. Lehner & M. Printy. Leiden – Boston: Brill, pp. 1–62. https://doi.org/10.1163/ej.9789004183513.i-466.4
 10. Monteskiusz. (1997). O duchu praw. Trans. by T. Boy-Żeleński. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 11. Montesquieu. (1977). The Spirit of Laws. Ed., with an Introduction, Notes, and Appendixes by D.W. Carrithers. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
 12. Pusić, E. (1967). Političko-kameralne nauke u 18-om stoljeću i Joseph von Sonnenfels. "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu" Vol. 17, No 3–4 [reprint: Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996, vol. 1. Zagreb: Knijžnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, pp. 412–438].
 13. Shek Brnardić, T. (2006). The Enlightenment in Eastern Europe: Between Regional Typology and Particular Micro-history. "European Review of History – Revue europe'enne d'Histoire" No 13 (3), pp. 411–435. https://doi.org/10.1080/13507480600893130
 14. Škrlec Lomnički, N. (1802), Descriptio physic-politicae situationis Regni Hungariae relate ad commercium pro deputatione commerciali elaborate, the second ed. [the work's critical edition and its translation with the commentary: Erceg, I. (2000). Opis fizičko-političkog položaja Ugarskog I Hrvatskog kraljevstva. "Acta historico-oeconomica" No 27, pp. 41–178].
 15. Štampar, S. (1969). Ekonomska politika i financijska nauka Josepha von Sonnenfelsa. "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu" No 1, pp. 65–74.
 16. Schiffler, Lj. (2003). Filozofija u XVIII stoljeću. In: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. III, Barok i prosvjetiteljstvo (17–18. stoljeće). Ed. by I. Golub. Zagreb: AGM – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, pp. 327–337.
 17. Vranjican, S. (Ed.) (2007). Nikola Škrlec Lomnički (1729–1799), sv. 4. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski državni arhiv, Pravni fakultet u Zagrebu, Filozfofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 18. Zenko, F. (1990). Grga Čevapović: filozofsko-teološki pisać modernistićkog nagnuća. In: Zbornik radova o gra Grguru Čevapoviću. Ed. by D. Tadijanović and J. Vončina. Osijek: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, pp. 85–94.