Hugo Kołłątaj, a State Prisoner in Olomouc a Josefov in 1794–1802

Main Article Content

Marie Sobotková

Abstract

The Kraków canon priest Hugo Kołłątaj (1750–1812), one of the authors of the Polish Constitution of 3rd May 1791, a writer, philosopher and teacher, the rector of the Jagiellonian University and the Vice-Chancellor of the Polish-Lithuanian Union, endeavoured to escape to Venice via Galicia and Hungary after the defeat of Kościuszko’s uprising. He was, however, captured by the Austrians in Radymno on 6th December 1794 and then imprisoned in Przemyśl. On 19th December of the same year, Kołłątaj was transported to Olomouc, where he was interned as state prisoner no. 4. From 14th February 1795 to 29th June 1798, he was imprisoned in the Josefov fortress and he then returned again to Olomouc. Kołłątaj was forced to remain at the Olomouc Jesuit Barracks until 6th December 1802 and he departed Olomouc on 19th December of the same year. During his internment, he wrote elegiac verse and scientific works dedicated to anthropogeography, history, ethnography and ethics.The memorial plaque to Hugo Kołłątaj, produced according to an artistic design by Marek Mielczarek and placed on the façade of the Czech Army’s Administrative Archive in Olomouc at the initiative of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, was unveiled on 20th October 2015 as a permanent reminder of the legacy of this leading Polish enlightenment figure.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sobotková, M. (2019). Hugo Kołłątaj, a State Prisoner in Olomouc a Josefov in 1794–1802. Poznańskie Studia Slawistyczne, (15), 233–258. https://doi.org/10.14746/pss.2018.15.14
Section
Słowiańskie oświecenie – swoistość i typowość

References

 1. Bartnicka, K. (2015). Uniwersytety Europejskie na przełomie XVIII i IX w. www.ihn¬pan.waw.pl/wp-content/uploads/2017/03/a2Kwartalnik_1_2015.pdf. 20.01.2018, s. 30.
 2. Fiala, J., Sobotková, M. (2017). Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně.
 3. Glonek, J. (2016). Stabilizace knihovny za Josefa Arnošta Karmáška. In: M. Korhoň, T. Vintrová (ed.). Chrám věd a múz : dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, s. 101–109.
 4. Janik, M. (1913). Hugo Kołłątaj. Monografia z czterema podobiznami. Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i syna.
 5. Kojsiewicz, F. (1844a). X. Hugona Kołłataja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim, t. I. Kraków: Drukarnia Uniwersytecka. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc1.cu53517784;view=1up;seq=24. 18.01.2018.
 6. Kojsiewicz, F. (1844b). X. Hugona Kołłataja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim, t. II. Kraków: Drukarnia Uniwersytecka. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc1.cu53517784;view=1up;seq=24. 18.01.2018.
 7. Kojsiewicz, F. (1844c). X. Hugona Kołłataja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim, t. III. Kraków: Drukarnia Uniwersytecka. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc1.cu53517784;view=1up;seq=24. 18.01.2018.
 8. Kojsiewicz, F. (1845). X. Hugona Kołłataja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim, t. IV. Kraków: Drukarnia Uniwersytecka. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc1.cu53517784;view=1up;seq=24. 18.01.2018.
 9. Kołłątaj, H. (1842a). Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego, t.. I. Kraków: Drukarnia Uniwersytecka. http://dir.icm.edu.pl/Rozbior_krytyczny/Tom_1/. 20.01.2018.
 10. Kołłątaj, H. (1842b). Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego, t. II. Kraków: Drukarnia Uniwersytecka. http://dir.icm.edu.pl/Rozbior_krytyczny/Tom_2. 21.01.2018.
 11. Kołłątaj, H. (1842c). Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego, t. III. Kraków: Drukarnia Uniwersytecka. http://dir.icm.edu.pl/Rozbior_krytyczny/Tom_3/. 21.01.2018.
 12. Kołłątaj, H. (1953). Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750–1764). Oprac. J. Hulewicz. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossoliń¬skich.
 13. Kołłątaj, H. (1955). Porządek fizyczno-moralny oraz Pomysły do dzieła Porządek fi¬zyczno-moralny. Opr. i wstępem opatrzył K. Opałek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Kołłątaj, H. (2006). Prawa i obowiązki naturalne człowieka oraz O konstytucji w ogólności. Warszawa: Wydawnictwo IfiS PAN. htttp: rcin.org.pl/Content/42237. 20.01.2018.
 15. Leśnodorski, B. (red.) (1968). Polski słownik biograficzny, t. 13. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 16. Nadzieja, J. (1975). Generał Józef Zajączek. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 17. Pociąsk, A. (2011–2013). Hugo Kołłątaj: kapłan, mąż stanu i polityk. "Resovia Sacra" r. 18–20, s. 317–337. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r2011_2013-t18_20/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r2011_2013-t18_20-s317-337/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r2011_2013-t18_20-s317-337.pdf 21.01.2018.
 18. Pojsl, M., Hyhlík, Vl. (1992). Olomouc očima staletí. Olomouc: Spotřební družstvo Jednota.
 19. Schulz, J. (ed.) (2009). Dějiny Olomouce 1. Olomouc: Univerzita Palackého.
 20. Szyndler, B. (1994). Powstanie kościuszkowskie 1794. Warszawa: Ancher.
 21. Stoch J. (ed.) (1963). Testament Hugona Kołłątaja. "Teki Archiwalne" t. 9, s. 123–167.
 22. Tokarz, W. (1905a). Ostatnie lata Hugona Kołłątaja (1794–1812), t. 1. Kraków: Akademia Umiejętności. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=25017&from=pu¬blication. 21.01.2018.
 23. Tokarz, W. (1905b). Ostatnie lata Hugona Kołłątaja (1794–1812), t. II. Kraków: Akademia Umiejętności. http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=89629&from=publi¬cation. 21.01.2018.
 24. Woźniak, A. (1971). Źródla zainteresowań ludoznawczych w ideologii polskiego oświecenia. "Etnografia polska" t. 15, z. 2, s. 37–52. http://cyfrowaetnografia.pl/Content/670/Strony%20od%20EP_XV_z2-4.pdf. 20. 01. 2018.
 25. Zajączek, J. (1862). Pamiętnik albo Historja rewolucji czyli Powstanie roku 1792. Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupanskiego. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=5777&from=publication. 20.01.2018
 26. Żbikowski, P., Żbikowska, L. (2015). Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta. Lublin: Znak.