Conventional periphrases of anthroponyms from a contrastive perspective (on the example of Polish periphrastic expressions and their Croatian equivalents)

Main Article Content

Joanna Szerszunowicz
Ivana Vidović Bolt

Abstract

The focal issue of the present paper is the conventional periphrasis as an object of contrastive research. Such expressions may have different cross-linguistic equivalents, including full, partial, parallel and zero counterparts. The present paper aims to discuss Polish periphrastic expressions and their Croatian equivalents in order to determine and analyze the relations between the units in question. The Polish units (165) are lexicographically attested, while their Croatian counterparts have been determined on the basis of dictionaries, corpora and interviews with native speakers of the Croatian language. The conventional periphrasis have not been researched from this perspective and the results may be useful for Polish-Croatian lexicography. The study shows that zero equivalents constitute the biggest group (91), followed by full equivalents (61) with significantly less numerous groups of partial and parallel counterparts (respectively: 5 and 8).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szerszunowicz, J., & Vidović Bolt, I. (2019). Conventional periphrases of anthroponyms from a contrastive perspective (on the example of Polish periphrastic expressions and their Croatian equivalents). Poznańskie Studia Slawistyczne, (15), 287–304. https://doi.org/10.14746/pss.2018.15.17
Section
OFF-TOPIC

References

 1. Anusiewicz, J. (1978). Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim. Wro¬cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 2. Bagić, K. (2010). Imena koja (se) pamte. "Vijenac" nr 423, s. 7.
 3. Bańko, M. (2002). Peryfrazy w naszym życiu. "Poradnik Językowy" nr 9, s. 3–23.
 4. Białoskórska, M. (2002). Mickiewiczowskie peryfrazy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Burska, K. (2017). Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Chlebda, W. (2003). Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy. Łask: LEKSEM.
 7. Cockiewicz, W. (2000). Konstrukcje analityczne w języku polskiej telewizji w latach siedemdziesiątych i dziś. W: Język w mediach masowych. Red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata "UN-O", s. 143––153.
 8. Czyżewska, M. (2006). O symbolice barw: peryfrazy z kolorami w języku niemieckim i polskim. "Acta Philologica" nr 32, s. 33–44.
 9. Dobrovol'skij, D. (2011). Cross-linguistic equivalence of idioms: does it really exist? W: Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation. Red. A. Pamies, D. Dobrovol'skij. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, s. 7–24.
 10. Dobrovol'skij, D., Piirainen, E. (2005). Figurative Language: Cross-Cultural and Cross-Linguistic Perspective. Amsterdam: Elsevier.
 11. Fiedler, S. (2007). English Phraseology. Tübingen: Narr Verlag.
 12. Głowiński, M. (1972). Peryfrazy współczesne. "Teksty" nr 3, s. 48–58.
 13. Grgić, A., D. Nikolić, D. (2011). Antonomazije – figura kulturnoga pamćenja. "Fluminensia" nr 23 (2), s. 129–142.
 14. Kniagininowa, M. (1963). Struktury opisowe – znamienna cecha stylu dziennikarskie¬go. "Język Polski" z. 2, s. 148–157.
 15. Lachur, C. (2004). Zarys językoznawstwa ogólnego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 16. Loewe, I. (2000) Konstrukcje analityczne w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 17. Loewe, I. (2010). Konstrukcje analityczne w polskiej telewizji u progu drugiej dekady XXI wieku. "Stylistyka" t. 19, s. 177–188.
 18. Machnicka, V. (2011). Peryfrazy Bolesława Prusa. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 19. Rychter, J. (2016). Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. "Studia Językoznawcze" nr 15, s. 81–102.
 20. Straś, E. (2001). Peryfrazy w środkach masowego przekazu (na materiale prasy polskiej i rosyjskiej). W: Konfrontacje języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni. Red P. Czerwiński. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 102–110.
 21. Szczęk, J. (2010). Auf der Suche nach der phraseologischen Motiviertheit im Deutschen (am lexicographischen Material). Dresden-Wrocław: Atut – Neisse Verlag.
 22. Szerszunowicz, J. (2008). Jednowyrazowe ekwiwalenty obcojęzycznych związków frazeologicznych (na materiale wybranych języków europejskich). "Białostockie Archiwum Językowe" nr 8, s. 175–192.
 23. Szerszunowicz, J. (2009). Quasi-ekwiwalenty związków frazeologicznych w teorii, frazeografii i translatoryce. "Białostockie Archiwum Językowe" nr 9, s. 323–346.
 24. Szerszunowicz, J. (2010). Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja. "Prace Językoznawcze" t. 12, s. 207–223.
 25. Szerszunowicz, J. (2012). Connotations and Schemata in Phraseology (on the example of the Polish unit druga Japonia). W: Aspects of English Studies in the 21 Century. Linguistic and Cultural. Red. A. Inoue, T. Kanzaki. Tokyo: Kaitakusha, s. 398–427.
 26. Szerszunowicz, J. (2016a). Conventional Periphrastic Expressions Substituting Proper Names in Bilingual Lexicographic Description. "Linguistische Treffen in Wrocław" t. 12, s. 253–262.
 27. Szerszunowicz, J. (2016b). Lakunarne jednostki wielowyrazowe w perspektywie międzyjęzykowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 28. CODLT – Baldick, C. (1990). The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford University Press.
 29. hrWaC – Hrvatski web korpus [Chorwacki korpus internetowy]. http://nlp.ffzg.hr/reso¬urces/corpora/hrwac. 10.11.2018.
 30. OCEL – McArthur, T. (Red.). (1996). The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press.
 31. RSF – Bagić, K. (2012). Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.
 32. SP – Bańko, M. (2002). Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. STL – Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. (1989). Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum.