Jidišismy, bohemismy a prvky středoevropského jazykového svazu v paměti českých Němců: Slovník české němčiny jako příklad strážce jazykové a kulturní paměti

Main Article Content

Štěpán Balík

Abstract

In the collective memory of Czech Germans as it is saved and presented in published volumes of Sudetendeutsches Wörterbuch and its Catalogue in Gießen (Collegium Carolinum), there are not only many cases of Bohemisms, but also Yiddishisms. Some of them are part of the Central European League vocabulary. In my survey, I analysed and classified several dozen Czech German Yiddishisms, showing that their semantics correspond with the heterostereotypical picture of a Jew itself. Designation of a Jew in Czech German are mostly negative or they indicate a depreciative meaning. On the other hand, a few of them are of a very positive sense. Consequently, so called core and cultural borrowings (Myers-Scotton, 2008) from Yiddish represent specific predominantly negative semantic categories. In addition, in most of the cases, the Yiddish cultural borrowings shift in semantics from simple cultural references to core borrowings through their connection to metaphoric meaning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Balík, Štěpán. (2019). Jidišismy, bohemismy a prvky středoevropského jazykového svazu v paměti českých Němců: Slovník české němčiny jako příklad strážce jazykové a kulturní paměti. Poznańskie Studia Slawistyczne, (16), 49-67. https://doi.org/10.14746/pss.2019.16.3
Section
Między amnezją i anamnezą. Indywidualna pamięć historyczna wobec dominujących narracji

References

 1. Althaus, P. H. (2010). Kleines Lexikon deutscher Wörter jiddischer Herkunft. München: Verlag C.H. Beck.
 2. Balhar, J., Jančák, P. et. al. (1992 [2004]). Český jazykový atlas 1. Praha: Academia.
 3. Balík, Š. (2011). Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století. [Niepublikowana rozprawa doktorska] České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 4. Balík, Š. (2014a). The Death of anti-Semitism? On the Appropriateness of the Term anti-Semitism and Ethnocentrism in the Philological Terminology. In: Jewish Studies in the 21st Century: Prague-Europe-World. Red. M. Zoufalá. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, s. 151–170.
 5. Balík, Š. (2014b). Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim. „Studia Judaica“ 17, nr 1 (33), s. 125–156.
 6. Balík, Š. (2015). Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Če¬chách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 7. Bartušek, J. (1970). Tisíc let židů v českých zemích a čeština. „Židovská ročenka“ 1969/70, s. 48–66.
 8. Beider, A. (2013). The Czech Lands as the Cradle of Eastern Yiddish. In: Knaanic Language: Structure and Historical Background: proceedings of a conference held in Prague on October 25–26, 2012. Red. O. Bláha, R. Dittman, L. Uličná. Prague: Academia, s. 30–50.
 9. Beinfeld, S., Bochner, H. (2002). Comprehensive Yiddish-English Dictionary. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press.
 10. Benedyktowicz, Z. (2000). Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Bondyová, R. (2003). Mezi námi řečeno (Jak mluvili Židé v Čechách a na Moravě). Praha: Nakladatelství Franze Kafky.
 12. Čermák, F. et al. (2009). Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. I. tom. Praha: Leda.
 13. Eggers, E. (1998). Sprachwandel und Sprachmischung. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 14. Ehlers, K.-H. (2018). Geschichte der mecklenburgischen Regionalsprache seit dem Zweiten Weltkrieg. Berlin: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/b14252
 15. Englisch, E.-M., Holzhauer, A., Hofmann-Käs, B., Kesselgruber, B. (2002). Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen und Mahren-Schlesien, 3. tom. München: Oldenbourg.
 16. Englisch, E.-M., Hardt, I., Hofmann-Käs, B., Kesselgruber, B., (2010). Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen und Mahren-Schlesien, 4. tom. München: Oldenbourg.
 17. Englisch, N., Kesselgruber, B., Holzhauer, A. (1996). Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen und Mahren-Schlesien, 2. tom. München: Oldenbourg.
 18. Hardt, I.; Hofmann-Käs, B. (2018). Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen und Mahren-Schlesien. 5. tom. München: Collegium Carolinum.
 19. Hugo, J. (2009). Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf.
 20. Hutton, Ch.M. (1999). Linguistics and the Third Reich: Mother-tongue fascism, race and the science of language. London: Routledge.
 21. Klofferová, S. (1995). Česká Vídeň. „Naše řeč“ 78, nr 5, s. 257–260. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7273. 21.02.2019.
 22. Kluge, F. Seebold, E. (2011). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin – Boston: de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110223651
 23. Kovář, M. (2017). Hungarismy v českém lexiku. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Red. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Brno: Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/HUNGARISMY V ČESKÉM LEXIKU. 10.01.2019.
 24. Krappmann, M. (2017). Jidišismy v českém lexiku. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Red. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Brno: Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/JIDIŠISMY _V _ČESKÉM LEXIKU. 27.02.2019.
 25. Kühnel, H.; Englisch, N.; Kesselgruber, B. (1988). Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen und Mahren-Schlesien. 1. tom. München: Oldenbourg.
 26. Machek, V. (2010). Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 27. Myers-Scotton, C. (2013). Multiple Voices (An Introduction to Bilingualism). Malden: Blackwell Publishing.
 28. Nekula, M. (2017). Jazykový svaz. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Red. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Brno: Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/JAZYKOVÝ SVAZ. 10.01.2019.
 29. Newerkla, S.M. (2007). Areály jazykového kontaktu ve střední Evropě a německo-český mikroareál ve východním Rakousku. „Slovo a slovesnost“ 68, nr 4, s. 271–286.
 30. Newerkla, S.M. (2011). Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 31. Osterwinter, R. et al. (2007). Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag.
 32. Poláček, K. (2001). Korespondence. In: K. Poláček. Úvahy, Korespondence, Deník z roku 1943. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, s. 149–296.
 33. Rejzek, J. (2015). Český etymologický slovník. Praha: Leda.
 34. Stern, H. (2000). Wörterbuch zum jiddischen Lehnwortschatz in der deutschen Dialekten. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. https://doi.org/10.1515/9783110915051
 35. SdWB (2013–2019). „Sudetendeutsches Wörterbuch” [Sudetoněmecký slovník]. München: Collegium Carolinum. http://www.collegium-carolinum.de/cz/institut/sbirky/sudetendeutsches-woerterbuch.html. 21.02.2019.
 36. Zehetner, L. (2005). Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern. Regensburg: edition vulpes.