Transgressions. Penetrations. Synchronicity. Comments on the Imagination in the Croatian and Serbian Literary Avant-garde
PDF (Język Polski)

Keywords

imagination
literary constructions of imagination between culture and nature
penetration

How to Cite

Czapik-Lityńska, B. . (2020). Transgressions. Penetrations. Synchronicity. Comments on the Imagination in the Croatian and Serbian Literary Avant-garde. Poznańskie Studia Slawistyczne, (18), 83–101. https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.5

Abstract

The article discusses selected problems of the image, imagination and the ideological-aesthetic consciousness of the avant-garde in Croatian and Serbian literatures. Inspired by the ideas of modern Europe and opened to experiment, transgressions and mental function of the artistic language, it created an autonomous world of imagination. Utopian theories of reality evaluated from expressionistic conceptions of penetration of the world if matter and spirit, Earth and universe to surrealistic conceptions of over-reality.

https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.5
PDF (Język Polski)

References

Benčić, Ž., Fališevac, D. (ur.) (2012). Prostori snova. Oniričko kao poetološki i antropološki problem. Zagreb: Disput.

Bieńkowski, Z. (1974). 50-lecie Manifestu nadrealistycznego. „Poezja” nr 9, s. 68.

Crnjanski, M. (1966). Poezija. Beograd: Prosveta.

Crnjanski, M. (1980). Objaśnienie Sumatry. Przeł. G. Łatuszyński. „Literatura na Świecie” nr 9 (113), s. 7.

Czapik-Lityńska, B. (1987). Twórczość poetycka Oskara Davičo. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Czapik-Lityńska, B. (1996). „Jeszcze nie”. Utopicum jugosłowiańskiej awangardy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Czapik-Lityńska, B. (2005). Chorwacka i serbska awangarda w perspektywie badań porównawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Czapik-Lityńska, B. (2012). Iskustvo sna u suvremenoj hrvatskoj poeziji. A.G. Matoš, J. Kaštelan, S. Mihalić, D. Oraić-Tolić. W: Prostori snova. Oniričko kao poetološki i antropološki problem. Ur. Ž. Benčić i D. Fališevac. Zagreb: Disput, s. 323–379.

Davičo, O. (1979). Pesme. Hana. Beograd: Prosveta.

Dąbrowska-Partyka, M. (1999). Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Đorđić, S. (ur.) (1979). U potrazi. Radovi o književnom delu Oskara Daviča. Beograd: Narodna knjjiga.

Jacobi, J. (1996). Psychologia C.G. Junga. Przeł. S. Łypacewicz. Warszawa: Wydawnictwo Ewa Karczewska L.C.

Janicka, K. (1985). Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Kornhauser, J. (1991). Strategie liryczne serbskiej awangardy: szkice o poezji. Kraków: Universitas.

Krleža, M. (1984). Dzienniki i eseje. Przeł. J. Wierzbicki. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Milanja, C. (2000). Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma. Zagreb: Matica hrvatska.

Novaković, J. (1996). Na rubu halucinacija. Poetika srpskog i francuskog nadrealizma. Beograd: Filološki fakultet.

Pawliszyn, A. (1999). Świat człowieka i kosmos poprzez metaforę, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Pieniążek-Marković, K. (2000). Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia: Z problemów poezji chorwackiego ekspresjonizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pilch, A. (2006). Umykanie sensu – chaos języków – tekst wiecznie niedoczytany, (Derrida, Descombes, Deleuze). W: Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu. Red. K. Bakuła i D. Heck. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 143–148.

Piróg, M. (2006). Synchroniczność – parapsychiczna wizja rzeczywistości. W: Inspiracje jungowskie, metafory, sny, archetypy. Red. M. Adamiec, F. Białecki, K. Czech. Warszawa: Eneteia, s. 51–60.

Rešin Tucić, V. (2005). Demonski Davičo. W: Vreme fantoma: o piscima i knjigama. Novi Sad: Anagram.

Ristić, M. (1984). Turpituda. W: Dela Marka Ristića. T. 1: Knjiga poezije. Ur. M. Nikolić, N. Bertolino. Beograd: Nolit.

Rosińska, Z. (1985). Psychoanalityczne myślenie o sztuce. Warszawa: PWN.

Rovelli, C. (2019). Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje. Przeł. M. Czerny. Łódź: Feeria science.

Rovelli, C. (2019). Tajemnica czasu. Przeł. J.K. Ochab. Łódź: Feeria science.

Samuels, A., Shorter, B., Plaut, F. (1994). Krytyczny słownik analizy Jungowskiej. Przeł. W. Bobecki, L. Zielińska. Warszawa: UNUS.

Sharp, D. (1998). Leksykon pojęć i idei C.G. Junga. Przeł. J. Prokopiuk. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskie.

Šimić, A.B. (1988). Sabrana djela. Zagreb: August Cesarec.

Szołtysek, A.E. (1992). Metafizyczność języka. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Szołtysek, A.E. (1994). Metafizyka jedni. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki.

Tokarczuk, O. (2019). Świat z odwrotnej strony. „Tygodnik Powszechny” nr 42, s. 21.

Tokarz, B. (2004). Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tokarz, B. (2019). Proroczy aspekt awangardy. W: Słowiańskie formuły nowoczesności. Ideały i iluzje przemiany. Red. L. Miodyński. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 21–34.

Ujević, T. (1979). Kozmogonije. W: Odabrana djela Tina Ujevića. Prir. Š. Vučetić, knj. 1, Zagreb–Beograd: August Cesarec, s. 321.

Vinaver, S. (1980). Manifest szkoły ekspresjonsitycznej. Przeł. M. Dąbrowska-Partyka, „Literatura na Świecie” nr 9 (113), s. 82–84.

Visković, V. (ur.) (1999). Krležijana, 2 M-Ż. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža”.

Vučetić, R. (1984). Avangardna poezija. Banja Luka: „Glas”.