“Nothing but Disgust” – Ladislav Klíma’s Connections with Gothicism
PDF (Język Polski)

Keywords

Modernism
a category of disgus
evil aesthetics
Julia Kristeva

How to Cite

Goszczyńska, J. . (2020). “Nothing but Disgust” – Ladislav Klíma’s Connections with Gothicism. Poznańskie Studia Slawistyczne, (18), 237–250. https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.14

Abstract

Few interpretations of the work of Ladislav Klíma, by both Polish and Czech researchers, most often emphasize the philosophical aspect of his writing. They point to the connections of his work with the philosophy of Schopenhauer, Nietzsche, Berkeley. The article suggests taking a different lead related to connections with the Gothic Convention and the aesthetics of shock and disgust inscribed in it. The author used this convention, among others, to formulate his philosophy of Will. The article focuses on the mini-novel The Suffering of Prince Sternenhoch. The process of interpretation was facilitated by the use of findings of Jindřich Chalupecký, whereas the theories of Julia Kristeva proved useful in the methodological aspect.

https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.14
PDF (Język Polski)

References

Chalupecký, J. (2013). Expresionisté, Praha: Torst.

Chmurski, M. (2012). „Subtelna gra” czy „sen ponad przepaścią”? Velký roman a dzienniki Ladislava Klímy. W: Strony autobiografizmu. Red. nauk. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, s. 53–61.

Chmurski, M. (2015). Krytyka nowoczesnego rozumu? Władza absurdu i absurd władzy w Cierpieniach księcia Sternenhocha. W: Przed i po. Wielka wojna w literaturach Europy Środkowo-Wschodniej. Red. nauk. H. Gosk, E. Paczoska, Warszawa: Wydział Polonistyki UW. s. 51–62.

Chmurski, M. (2017a). Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo- -Wschodniej (1867–1918). T. 3: Wspólnota pytań. Antologia. Red. nauk. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Chmurski, M. (2017b). Zapis (dla) siebie. Dzienniki a literatura na przykładzie twórczości G. Csátha, L. Klímy i K. Irzykowskiego. W: Problemy literatury i kultury moder- „Nic tylko wstręt” – Ladislava Klímy koneksje z gotycyzmem 249 nizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918), t. 2: Doświadczenia tekstu. Red. E.

Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 83–102. https://doi.org/10.31338/uw.9788323526988.

Dziurzyński, D. (2010). Gotycyzm Zaklętego dworu Walerego Łozińskiego, „Prace Filologiczne” t. LIX. Seria literaturoznawcza: Gotycyzmy, s. 255–268.

Felski, R. (2010). Pożytki z literatury. Szok. „Teksty Drugie” nr 1/2.

Gawarecka, A. (2012). Margines i centrum. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Glik E., Hrabal, J. (red.) (2010). Věčnost není děravá kapsa, aby sa s ní něco ztratilo. Olomouc: „Příloha e-1 revue Aluze".

Goszczyńska, J. (2013). Modernismus a goticismus (případ Ladislava Klímy). W: Moderna/Moderny. Red. T

Kubiček, J. Wiendl. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 88–98.

Grzegorzewska, M. (2010). Sekrety i kłamstwa hiszpańskiego mnicha. „Prace Filologiczne” t. LIX. Seria literaturoznawcza: Gotycyzmy, s. 109–120.

Izdebska, A. (2000). Literackie i filmowe konteksty gatunkowe postgotycyzmu. W: Genologia dzisiaj. Red. W.

Bolecki, I. Opacki. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Janion, M. (1962). Wśród literackich patronów debiutu i Opinogórski gotycyzm. W: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość. Warszawa, Wiedza Powszechna, s. 46–47.

Janion, M. (1975). Gorączka romantyczna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kasperski, E. (2010). Gotycyzm i śmiech. Groza, groteska i parodia u E.A. Poego. „Prace Filologiczne” XIV, Seria literaturoznawcza: Gotycyzmy, s. 181–198.

Klíma, L. (1980). Cierpienia księcia Sternenhocha. Przeł. J. Baluch. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Klíma, L. (2005). Vlastní životopis. W: L. Klíma, Sebrané spisy. I: Mea. Praha: Torst.

Kristeva, J. (2007). Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nalewajk, Ż. (2010). Makabra i makabreska Poego. W: Edgar Allan Poe niedoceniony nowator. Red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Pająk, P. (2008). Rola przemocy w procesie autoidentyfikacji bohaterów prozy gotyckiej Ladislava Klímy. W: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Red. J. Goszczyńska. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 281–289.

Pająk, P. (2010). Dekadentyzm a gotycyzm. Przykład powieści gotyckich Jiříego Karáska ze Lvovic, „Prace Filologiczne” XIV, Seria literaturoznawcza: Gotycyzmy, s. 121–142.

Pająk, P. (2014). Groza po czesku. Przypadki literackie. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Papoušek, V. (2014). Dotek nicoty a rozprava o ohrozené jedinečnosti člověka. W: Dějiny nové moderny II. Red. V.

Papoušek a kol., Praha: Academia.

Scheppard, A. (2004). Problematyka modernizmu europejskiego. W: Odkrywanie modernizmu. Red. R. Nycz, Kraków: Universitas, s. 71–140.

Sinko, Z. (1972). Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej. „Pamiętnik Literacki” LXIII, 3.

Szczęsna, E. (2003). Gotycyzmy w reklamie, reklama w gotycyzmach. W: Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik. Kraków: Universitas, s. 199–207.

Woźniak, K. (2013). Jestem wolą absolutną. O boskości władzy w filozofii Ladislava Klímy. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 5, s. 213–220. https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.15.