Avant-garde in Panoramic View
PDF (Język Polski)

Keywords

art
Polish literature
Modernism
Futurism
seeing
comparative studies
avant-garde

How to Cite

Nowicka, D. . (2020). Avant-garde in Panoramic View. Poznańskie Studia Slawistyczne, (18), 305–317. https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.19

Abstract

The Seeing Avant-garde [Widzenie awangardy] volume edited by Agata Stankowska, Marcin
Telicki and Agata Lewandowska is a collection of the articles about the avant-garde update.
Written by many researchers, the articles show a wide scale of research on the contemporary
avant-garde manifested in literature, art, music, theatre and cybernetics. As an extremely valuable
publication, the book in question concentrates on the new and original methods of comparative
research, marks new reading directions, and presents contemporary problems of aesthetics.

https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.19
PDF (Język Polski)

References

Bieszczad, L. (red.) (2006). Wiek awangardy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Cieślak, R. (2013). Widzenie Różewicza. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323513674.

Dziamski, G. (red.) (1996). Awangarda w perspektywie postmodernizmu. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Kałuża, A. (2015). Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Kornhauser, J. (2017). Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

MSJP – Mały Słownik Języka Polskiego PWN, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa 1969.

Markiewicz, A. (2015). Widzenie a odtwarzanie rzeczywistości. Wybrane problemy i zagadnienia/ Seeing and reconstructing reality. Selected problems and issues. Tłum. D. Durlik. Radom: Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny.

Stankowska, A., Telicki, M., Lewandowska, A. (red.) (2018). Widzenie awangardy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/.

SPP – Słownik poprawnej polszczyzny PWN, oprac. L. Drabik, E. Sobol, Warszawa 2010.

Szkołut, T. (1999). Awangarda, neoawangarda, postawangarda. Lublin: Wydawnictwo UMCS.