Gagauz People as a Micronation
PDF (Język Polski)

Keywords

Gagauz people
Bulgaria
Moldova
Ukraine
Bessarabia
micronation

How to Cite

Hatłas, J. (2015). Gagauz People as a Micronation. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 315–329. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.20

Abstract

This article aims at givng a brief description of the Gagauz people in the areas of Bessarabia and Bulgaria. Gaugazes are a group of elusive people, whose origin seems to be obscure because of only indirect written sources. While in Bulgaria, their old country, Gagauzes maintain Bulgarian identity in addition to their own, in Bessarabia they are a distinct ethnic category. Gaugazes probably can be a micronation, by modern standards. If we consider their culture (spiritual and material), also their history and geography of settlement, they can be categorized as a Slavonic micronation. Nevertheless, their language and origins seem to be non-Slavic.
https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.20
PDF (Język Polski)

References

Decei A., 1978, Problema colonizării turcilor selgiucizi în Dobrogea secolului al. XIIIlea, w: idem, Relaţii româno-orientale. Culegere de studii, Bucureşti, s. 169–192.

Derlicki J., 2012, Zmierzch konfliktu czy jego ukryte trwanie? Bułgarsko-gagauska wieś Kirsowo, w: Między etnicznością a lokalnością. Pogranicze bułgarsko-gagauskie w Besarabii, red. J. Derlicki, Warszawa, s. 53–65.

Hatłas J., 2009, Gagauzja i Gagauzi. Historia oraz współczesność, Poznań.

Hatłas J., 2011, The Gagauz People in Bessarabia, „Słupskie Studia Historyczne” nr 17, s. 191–199.

Hatłas J., 2012, Przesiedlenia ludnościowe z Półwyspu Bałkańskiego do Besarabii w XVIII i XIX wieku oraz kwestia etnogenezy Gaguzów, w: Między etnicznością a lokalnością. Pogranicze bułgarsko-gagauskie w Besarabii, red. J. Derlicki, Warszawa, s. 11–24.

Kłos M., 2014, O szorstkiej przyjaźni dwóch narodów. Analiza relacji bułgarsko-gagauskich w Budziaku, w: Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, red. W. Lipiński, Warszawa, s. 153–166.

Kosienkowski M., 2007, Geneza, status i funkcjonowanie terytorium autonomicznego Gagauzja, „Stosunki Międzynarodowe” t. 36, nr 3–4, s. 205–217.

Kosienkowski M., 2008, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” t. 38, nr 3–4, s. 151–162.

Lipiński W. (red.), 2014, Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, Warszawa.

Măcriş A., 2000, Găgăuzii şi Românii. Însemnări, Bucureşti.

Măcriş A., 2003, Găgăuzii din Basarabia în trecut şi în prezent, Bucureşti.

Măcriş A., 2008, Găgăuzii, Bucureşti.

Nasrattinoğlu İ.Ü., 2009, Moldova ve Gagauzya, Ankara.

Scurtu I. (red.), 2003, Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003, Bucureşti.

Zajączkowski W., 1956, Przyczynki do etnografii Gagauzów, „Rocznik Orientalistyczny” t. 20, s. 353–360.

Zajączkowski W., 1966, Język i folklor Gagauzów z Bułgarii, Kraków.

Zajączkowski W., 1974, К этногенезу гагаузов, „Folia Orientalia” nr 15, s. 77–86.

Zanet T., 2010, Gagauzluk: Kultura, ruh, adetlär, Chişinău.

Ангели Ф., 2006, Гагаузская Автономия. Люди и факты (1989–2005 гг.), Кишинев.

Балкански T, Кондов В., 2012, Бесарабски бележник, Велико Търново.

Боев Е., 1995, Не заблудата а лъжата за гагаузите, София.

Георгиев Г., Ангелова Д., 2012, Етнокълтурна памет и идентичност у гагаузите от Източна Тракия през XX в., w: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, t. 11, Одеса–Велико Търново, s. 185–229.

Гургуров Д., 1998, Гагаузы – потомки тюрок-огузов или славяно-болгар?, Кишинев.

Кендигелян М., 2009, Гагаузская Республика. Борьба гагаузов за национальное самоопределене. 1989–1995. Воспоминания. Документы, Комрат.

Курдогло К., 2010, Голод в Гагаузии (1946–1947 гг.), Комрат–Кишинев.

Курогло С.С (red.), 2002,Етногенез и этническая история гагаузов. Материалы и исследования посвяшченные 150-летию В. Мошкова, Кишинев–Етулия.

Манов А., 1938, Потеклото на гагаузите и техните обичаи и нрави, t. 1–2, Варна.

Матеева В., 2006, Гагаузите – още един поглед, София.

Мошин O., Копущу В., 2013, Протойерей Михаил Чакир: служние Богу и ближним. К 75-летию so дня кончины протореиея Михаила Чакира, Кишинев.

Мошков В.А., 1901, Гагаузы Бендерского уезда, „Этнографическое обозорение” t. 49, nr 2, s. 29–49.

Мошков В.А., 2004, Гагаузы Бендерского уезда (Этнографические очерки и ма-териалы), Кишинев.

Никогло Д., 2004, Система питания гагаузов в XIX – начале XX вв, Chişinău.

Стаменова Ж. (red.), 2007, Гагаузите в България. Записки от терена, София.

Титоров И., 1903, Българите в Бесарабия, София.

Шабашов А., 2002, Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа, Одесса.

Чакир М., 2005, История гагаузов Бессарабии, w: Cтраницы истории и литера-туры гагаузов ХIХ-нач. ХХ вв., red. С.С. Булгар, Кишинэу, s. 80–108.