Language as a Tool of Shaping Pro-ecological Attitudes on Polish and Bulgarian Compounds with the Eco- Component in the Journalistic Discourse
PDF (Język Polski)

Keywords

Polish and Bulgarian compounds
component eko-/еко-
cognitive aspects
journalistic discourse

How to Cite

Długosz, N. (2015). Language as a Tool of Shaping Pro-ecological Attitudes on Polish and Bulgarian Compounds with the Eco- Component in the Journalistic Discourse. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 333– 348. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.21

Abstract

The article focuses on the selected cognitive aspects of the interpretation of meaning of Polish and Bulgarian compounds with the eco-component in the journalistic discourse. According to the assumptions suggested by J. Bartmiński and S. Niebrzegowska-Bartmińska, I define discourse as „a processual and contextual conceptualization of a «communication event» whose objective «created» conceptualization is text”. I provide the composites present in Polish and Bulgarian journalistic discourse with a critical eco-linguistic comment. The analysis made on texts being the  objective conceptualization  of  the  journalistic  discourse  proves  semantic  under-specification of the eco-component. In many structures, this component loses the meaning content in the sense of denotation, while it carries a certain axiological judgment, becoming a kind of emotive operator that makes it easier to manipulate the meaning.
https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.21
PDF (Język Polski)

References

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Lublin.

Bortliczek M., 2013, Językowe obrazy świata (wirtualny i realny) kreowane przez formacje z e- i eko-, w: Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, red. E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 189–208.

Długosz N., 2010, Composita wewnątrzwspólnotowe – wyrazy złożone z cząstką евро- w języku bułgarskim, „Slavia Meridionalis” t. 10: Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego, s. 69–86.

Długosz N., 2010, Прояви на културата на съкращението в медийното пространство – композитуми с компоненти еко- и био- в българския език, w: Паисиеви четения. Единадесети полско-български колоквиум, Пловдив 26–30 ноември 2010, „Научни трудове” кн. 1, т. 48, сб. А. Пловдив, s. 415–427.

Długosz N., 2011, Bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem чалга-, „Studia Slavica –Slovanské studie” z. 15, Ostrava–Opole, s. 345–352.

Długosz N., 2011, Попфолкграници, попфолкпространство, попфолкпреход? – bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem попфолк-,w: Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, red. A. Gawarecka, M. Balowski, Poznań, s. 299–308.

Długosz N., 2012, Normatywny aspekt compositów z pierwszym członem obcym w językach polskim i bułgarskim, „Studia Slavica – Slovanské Studie” z. 16, s. 141–149.

Długosz N., 2012, Polskie i bułgarskie rzeczowniki złożone z członami homo- / хомо- i gej- / гей- jako przejaw internacjonalizacji słowotwórstwa w języku mediów, „Linguistica Copernicana” nr 2 (6), s. 161–175.

Długosz N., 2013, Kognitywna interpretacja najnowszych złożeń z powtarzalnym w serii wyrazów członem związanym (na przykładach z języka polskiego i bułgarskiego), „Slavia Meridionalis” t. 13, Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa, Warszawa, s. 187–200.

Haugen E., 1972, Ecology of Language, Stanford.

Langacker W.R., 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, red. H. Kardeli, Lublin.

Langacker W.R., 2009, Gramatyka kognitywna, Kraków.

Ochmann D., 2004, Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków.

Steciąg M., 2009, Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingwistycznej, „Problemy Ekorozwoju” nr 2, vol. 4, s. 61–68.

Szczyszek M., 2010, Przejawy internacjonalizacji we współczesnej polszczyźnie na przykładzie zjawisk słowotwórczych, „Linguistica Copernicana” nr 2 (4), s. 215–227.

Waszakowa K., 2003, Kognitywne aspekty tworzenia nowych derywatów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego), w: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1: Słowotwórstwo/Nominacja, red. I. Ohnheiser, Opole, s. 411–435.

Waszakowa K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Zacher L.W., 2011, Wymiary dyskursu ekologicznego – przegląd problemów i wybranej literatury, „Problemy Ekorozwoju” nr 2, vol. 6, s. 83–92.

Аврамова Цв., 2003, Словообразувателни тенденции при съществителните имена в българския и чешкия език в края на ХХ век, София.

Аврамова Цв., Осенова П., 2002, Отново по въпроса за границата между сложна дума и словосъчетание (върху материал от най-новата българска лексика), „Български език” кн. 2, s. 68–75.

Бонджолова В., 2009, (Не)съществуващи думи: оказионализмите в медийния текст, Велико Търново.

Радева В., Аврамова Цв., Балтова Ю. (ред.), 2009,Словообразуване и лексикология. Доклади от Десета международна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите, 1–6 октомври 2007, София.

РНДЗБЕ – Пернишка Е., Благоева Д., Колковска С., 2010, Речник на новите думи и значения в българския език, София.