Language as a Tool of Shaping Pro-ecological Attitudes on Polish and Bulgarian Compounds with the Eco- Component in the Journalistic Discourse

Main Article Content

Natalia Długosz

Abstract

The article focuses on the selected cognitive aspects of the interpretation of meaning of Polish and Bulgarian compounds with the eco-component in the journalistic discourse. According to the assumptions suggested by J. Bartmiński and S. Niebrzegowska-Bartmińska, I define discourse as „a processual and contextual conceptualization of a «communication event» whose objective «created» conceptualization is text”. I provide the composites present in Polish and Bulgarian journalistic discourse with a critical eco-linguistic comment. The analysis made on texts being the  objective conceptualization  of  the  journalistic  discourse  proves  semantic  under-specification of the eco-component. In many structures, this component loses the meaning content in the sense of denotation, while it carries a certain axiological judgment, becoming a kind of emotive operator that makes it easier to manipulate the meaning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Długosz, N. (2015). Language as a Tool of Shaping Pro-ecological Attitudes on Polish and Bulgarian Compounds with the Eco- Component in the Journalistic Discourse. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 333-. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.21
Section
OFF-TOPIC

References

 1. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Lublin.
 2. Bortliczek M., 2013, Językowe obrazy świata (wirtualny i realny) kreowane przez formacje z e- i eko-, w: Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, red. E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 189–208.
 3. Długosz N., 2010, Composita wewnątrzwspólnotowe – wyrazy złożone z cząstką евро- w języku bułgarskim, „Slavia Meridionalis” t. 10: Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego, s. 69–86.
 4. Długosz N., 2010, Прояви на културата на съкращението в медийното пространство – композитуми с компоненти еко- и био- в българския език, w: Паисиеви четения. Единадесети полско-български колоквиум, Пловдив 26–30 ноември 2010, „Научни трудове” кн. 1, т. 48, сб. А. Пловдив, s. 415–427.
 5. Długosz N., 2011, Bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem чалга-, „Studia Slavica –Slovanské studie” z. 15, Ostrava–Opole, s. 345–352.
 6. Długosz N., 2011, Попфолкграници, попфолкпространство, попфолкпреход? – bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem попфолк-,w: Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, red. A. Gawarecka, M. Balowski, Poznań, s. 299–308.
 7. Długosz N., 2012, Normatywny aspekt compositów z pierwszym członem obcym w językach polskim i bułgarskim, „Studia Slavica – Slovanské Studie” z. 16, s. 141–149.
 8. Długosz N., 2012, Polskie i bułgarskie rzeczowniki złożone z członami homo- / хомо- i gej- / гей- jako przejaw internacjonalizacji słowotwórstwa w języku mediów, „Linguistica Copernicana” nr 2 (6), s. 161–175.
 9. Długosz N., 2013, Kognitywna interpretacja najnowszych złożeń z powtarzalnym w serii wyrazów członem związanym (na przykładach z języka polskiego i bułgarskiego), „Slavia Meridionalis” t. 13, Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa, Warszawa, s. 187–200.
 10. Haugen E., 1972, Ecology of Language, Stanford.
 11. Langacker W.R., 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, red. H. Kardeli, Lublin.
 12. Langacker W.R., 2009, Gramatyka kognitywna, Kraków.
 13. Ochmann D., 2004, Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków.
 14. Steciąg M., 2009, Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingwistycznej, „Problemy Ekorozwoju” nr 2, vol. 4, s. 61–68.
 15. Szczyszek M., 2010, Przejawy internacjonalizacji we współczesnej polszczyźnie na przykładzie zjawisk słowotwórczych, „Linguistica Copernicana” nr 2 (4), s. 215–227.
 16. Waszakowa K., 2003, Kognitywne aspekty tworzenia nowych derywatów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego), w: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1: Słowotwórstwo/Nominacja, red. I. Ohnheiser, Opole, s. 411–435.
 17. Waszakowa K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.
 18. Zacher L.W., 2011, Wymiary dyskursu ekologicznego – przegląd problemów i wybranej literatury, „Problemy Ekorozwoju” nr 2, vol. 6, s. 83–92.
 19. Аврамова Цв., 2003, Словообразувателни тенденции при съществителните имена в българския и чешкия език в края на ХХ век, София.
 20. Аврамова Цв., Осенова П., 2002, Отново по въпроса за границата между сложна дума и словосъчетание (върху материал от най-новата българска лексика), „Български език” кн. 2, s. 68–75.
 21. Бонджолова В., 2009, (Не)съществуващи думи: оказионализмите в медийния текст, Велико Търново.
 22. Радева В., Аврамова Цв., Балтова Ю. (ред.), 2009,Словообразуване и лексикология. Доклади от Десета международна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите, 1–6 октомври 2007, София.
 23. РНДЗБЕ – Пернишка Е., Благоева Д., Колковска С., 2010, Речник на новите думи и значения в българския език, София.