Development of Russophile and Narodovetsky Movements in Transcarpathia
PDF (Українська)

Keywords

Russophilism
Transcarpathia
cultural
education
history

How to Cite

Стряпко, І. С. (2015). Development of Russophile and Narodovetsky Movements in Transcarpathia. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 183–198. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.12

Abstract

The article researches a development of the national-cultural movements. The attention is paid to the development of Russophiles and its organizational center „Organization of Saint Vasyl the Great”. Author describes the discussion among Transcarpathian intellectuals regarding the use of Russian language. The refusal of Russophilism by the part of intellectuals led to the development of Narodovetskyy movement. The author explains this process as a stage before development of Ukrainophile movement.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.12
PDF (Українська)

References

Война. Мѣсяцослов на 1919 обыкновенный годъ имѣющій дней 365, 1918, Ми-шанича О., Чучки П. (упоряд.), отъ имени „Акційнаго товариства УНІО”

Августинъ Волошинъ. Годъ изданія 51-ый. – Унґваръ, c. 29–40.

Бірчак В., 1937, Литературні стремління Підкариатскоі Руси, Ужгород.

Болдижар М.М., 1993, Закарпаття між двома світовими війнами, Ужгород.

Волошинъ A. (упоряд.), 1907, Мѣсяцослов на 1908 высокосный годъ, имѣющій дней 366, т. 40, Унґваръ.

Волошин А., 1995, Спомини. Твори, Ужгород, c. 55–89.

Воскресенский Н.С., 1958, Начало журналистики на Закарпатье, т. 23, Наукові записки, упоряд. С.П. Бевзенко, П.В. Лінтур, П.М. Лісовий, М.М. Плвсецький, П.П. Пономарьов, Г.А. Шелюто, Ужгород, c. 5–25.

Воскресенский Н.С., 1958, Художественная литература на страницах Закарпатской газеты „Свет”, т. 6, Научные записки, упоряд. Н.С. Антошин, С.Ф. Бевзенко, Н.С. Воскресенский, П.П. Пономарев, Ужгород, c. 125–148.

Гаджега Ю., 1925, Исторія общества св. Василыя Великаго и речъ ко дню 60-лѣтія его учреждения, Ужгородъ.

Голенда Й., 1984, Анатолій Кралицький. Розвідка і вибрані твори, Братислава.

Недзѣльскій Е., 1932, Очеркъ карпаторусской литературы, Ужгородъ.

Державний архів Закарпатської області. Фонд (ДАЗО), 72, опис 2, справа 107. Реферат А. Волошина на з’їзді товариства «Просвіта» в Ужгороді [нерозповсюджений твір, без вказаного місця видання].

Данилюк Д., 1997, Історія Закарпаття в біографіях і портретах, Ужгород.

Кобаль Й.В. (упоряд.), 2001, Донесення єпископа Стефана Панковича міністру у справах культу й освіти 8 вересня 1873 р., До історії національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ – поч. ХХ ст.), Ужгород, c. 16–17.

Кобаль Й.В., (упоряд.), 2001, Закон число 1879, том ХVІІІ. Про навчання угор-ської мови у закладах народної освіти. До історії національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ – поч. ХХ ст.), Ужгород, c. 13–14.

Кобаль Й.В., (упоряд.), 2001, І ми в Європі: Протест галицьких русинів про-тив мадярського тисячоліття. До історії національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ – поч. ХХ ст. ), Ужгород, c. 18–27.

Коломиец И.Г., 1962, Социально-економические отношения и общественное дви-жение в Закарпатье во второй половине ХІХ столетия, т. 2, Томск.

Кондратович М., 1927, Коротка исторія Общества св. Василія Великого. М. Кон-дратович, Ювілейный илюстрованый календар на переступный рок 1928.

Рок выдання 60-ый, Ужгород, c. 41–48.

Лісовий П., 1970, Українська література в закарпатській періодиці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), „Радянське літературознавство” № 10, c. 34–40.

Maгочій П.Р., 1994, Галичина. Історичні есе, Львів.

Мазурок О., 2001, Юрій Жаткович як історик та етнограф, Ужгород.

Мыцюк О., 1930, Приятель „пораненого брата”. М.П. Драгоманів (В 35-ту річ-ницю смерти), „Р. Подкарпатска”, т. 6, Ужгород, c. 152–155.

Микитась В., 1977, З ночі пробивалися, Ужгород.

Милославскій П., 1936, Хоровое пѣніе на Подкарпатской Руси. П. Милославскій, Подкарпатская Русь за годы 1919–1936, Ужгородъ, c. 125–130.

Мушинка М., 1987, Володимир Гнатюк – життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства, Записки науково-го товариства ім. Шевченка: праці філологічної секції, т. 207, Париж–Нью-Йорк–Сідней–Торонто.

Нарѣчія околицы Рахова (Марам.). Переведено изъ брошюры Александра Бонка-лова, профессора гимназіи дьендьешской // Наука, 1911, c. 6.

Недзѣльскій Е., 1932, Очеркъ карпаторусской литературы, Ужгород, c. 290.

Неточаєв В., 1957, Закарпаття напередодні першої світової війни (1908–1914)// Наукові записки, т. 29, упоряд. В.І. Неточаєв et al., Ужгород, c. 94–137.

Общество СВ. Василія Вeликого, 1866 //Мѣсяцослов на 1867 годъ. Изданъ обще-ствомъ СВ. Василія В, Ужгородъ, c. 69–70.

Пекар В. (о. Анастасій), 1991, Стосунки Володимира Гнатюка з закарпатським істориком Ю.Жатковичем// Матеріали міжнародної наукової конференції

„від наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного універси-тету”. Пряшів–Свидник, 12–15 червня 1991, Київ–Львів–Пряшів–Мюнхен–Париж–Нью-Йорк–Торонто–Сідней, c. 58–70.

Протоколъ перваго засѣданiя комитета Общества св. Василія В. происходив-шаго въ Ужгородѣ20 окт. (1 ноябр.) 1866, 1866 // Мѣсяцослов на 1867 годъ, c. 76–81.

Протоколъ Перваго общаго собранія Общества. св. Василія В.//Мѣсяцослов на 1867 годъ, 1866, Ужгородъ, c. 70–75.

Протоколъ третяго засѣданiя комитета О. св. Василія В. происходившаго въ Унгварѣ15 (27) Декабря 1866, 1867 // Мѣсяцослов на 1868 годъ, Ужгородъ, c. 79–85.

Сильвай И.А., 1957, (Уриил Метеор), Избранные произведения, Ужгород.

Стерчо П., 1965, Карпато-українська держава: До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–1939 роках, Торонто.

Стряпко І., 2012, Товариство „Просвіта” в громадсько-політичному та культур-ному житті Закарпаття (1920–1939), Ужгород.

Тіхий Ф., 1996,Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі, перекл. Л. Белей, М. Сюсько, Ужгород.

Феделеш К., 1914, Руській народъ, 5, Наука, Львів, c. 21–24.

Ференц П., 2005, Етнонаціональна орієнтація українців Закарпаття в 20–30-ті роки ХХ століття, Мукачево.

Ференц П., 2001 Вплив культурних факторів на зростання української національ-ної свідомості українців Закарпаття другої половини ХІХ першої половини ХХ// „Карпатика” 12, Ужгород, c. 250–264.

Франко І., 1900, Карпаторуська література XVII–XVIII віків// Записки наукового товариства імени Шевченка виходять у Львові щодва місяці під редакцією Михайла Грушевського, т. 38.

Химинець Ю., 1998, Тернистий шлях до України, упорядник М. Химинець, Ужго-род.

Хланта М., 1993, Значення наукової діяльності Гнатюка у формуванні україн-ської мовної свідомості на Закарпатті // Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні, Ужгород, c. 321–325.

Чучка Ю. (упоряд.), 1899, Наша книгопечатня // Мѣсяцослов на 1900 годъ, имѣющій дней 366, т. 32, Унґваръ, c. 40–46.

Шандор В., 2000, Спомини, т. 1, Карпатська Україна 1938–1939, Ужгород.

Штефан А., 1973,За правду і волю: Спомини і дещо з історії Карпатської Укра-їни, Торонто.

Юревин Т. 1930, Наше руське шкôльництво в десятôм роцô самостôйности ЧСР, „Учитель” № 3–4, c. 94–103.