Scientific Cooperation Between Polish People’s Republic and the Second Yugoslavia

Main Article Content

Leszek Małczak

Abstract

Scientific connections between Polish People’s Republic and The Second Yugoslavia were a very important element of the bilateral relations between both countries. The mechanisms and rules of the scientific cooperation were similar to the rules and mechanisms of the cultural cooperation and faced the same constraints and possibilities. Types of institutions existing in the field of culture had their correspondences in the field of science and education. Developing of the scientific cooperation was not a strategic aim for both countries in the interwar period as well as during the Communism due to the situation on the international political scene. In the era of globalization, in the context of international scientific cooperation, interslavic relations has become the weakest in the last two centuries. Nowadays, even more than before, the scientific cooperation between all Slavic countries depends on individuals and their involvement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Małczak , L. (2021). Scientific Cooperation Between Polish People’s Republic and the Second Yugoslavia. Poznańskie Studia Slawistyczne, (19), 117-133. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.5
Section
Archive as a Practice

References

 1. Sygnatura 1509/15. Mirek-Olcha, A. Realizacja programu współpracy kulturalnej między PRL i SFRJ na lata 1974–1976. Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Sygnatura 1509/4. Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1980, 1981 i 1982. Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Sygnatura 1509/4. Program realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1983, 1984, 1985 podpisany w imieniu Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkowej Rady Wykonawczej Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Sygnatura 1509/4. Program współpracy kulturalnej między Polską Rzeczypospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii na lata 1972 i 1973. Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 5. Bondžić, D. (2014). Saradnja jugoslavenskih i poljskih univerziteta 1945–1960. W: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie śiwtaowej. Relacje wielostronne i wielopoziomowe. Red. M. Pavlović, A. Zaćmiński. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uiwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 307–322.
 6. Bondžić, D. (2015). Saradnja Jugoslavije i Poljske u oblasti nuklearne energije krajem 50-ih godina. W: Jugoslavensko-poljski odnosi u XX veku. Ur. M. Pavlović, A. Zaćminski, D. Bondžić. Beograd: Institut za savremenu istoriju – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, s. 285–302.
 7. Bondžić, D. (2017). Prosvetna, naučna i kulturna saradnja Kraljevine SHS / Jugoslavije i Poljske između dva svetska rata. W: Jugoslavija i Poljska u XX veku. Ur. M. Pavlović, A. Zaćmiński, P. Wawryszuk. Beograd: Institut za savremenu istoriju – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”, s. 97–114.
 8. Brzeziński, A. (2002). Polska w systemie międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów (1922–1939). „Dzieje Najnowsze” nr 2, s. 3–22.
 9. Connelly, J., (2014). Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956. Przeł. W. Rodkiewicz. Warszawa: Instytut Historii Nauki im. Ludwika Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
 10. Haliżak, E. (1988). Współpraca naukowo-techniczna Wschód-Zachód. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytatu Warszawskiego.
 11. Krauze, W., Wujek, T. (1974). Współpraca naukowa Polski Ludowej z zagranicą. Warszawa: Książka i Wiedza.
 12. Małczak, L. (2013). Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944– –1989. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 13. Małczak, L. (2018). (Nie)obecność literatury chorwackiej w Polsce – okres międzywojenny. W: Wieża Babel, t. 1: Kultura i dialog. Red. J. Czaja, I. Jermaszowa, M. Wójciak, B. Zieliński. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 17–35.
 14. Miodyński, L. (2013). Literaturoznawstwo slawistyczne w Polsce od powojennego planu rozwojowego do międzyepoki transformacji. „Pamiętnik Słowiański” nr 63.
 15. Monkiewicz, G., Monkiewicz, J., Ruszkiewicz, J. (1989). Zagraniczna polityka naukowo-techniczna Polski. Diagnoza. Uwarunkowania. Kierunki. Wrocław: Ossolineum.
 16. Najbar-Agičić, M. (2013a). Kultura, znanost, ideologija. Prilozi istraživanju politike komunističke vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti. Zagreb: Matica hrvatska.
 17. Najbar-Agičić, M. (2013b). U skladu s marksizmom ili činjenicama? Hrvatska historiografia 1945–1960. Zagreb: Ibis grafika.
 18. Pańczyk, H. (1982/1983). Problematyka badań nad literaturami zachodnio- i południowosłowiańskimi w UAM w 35-leciu PRL. „Studia Rossica Posnaniensia” 17.
 19. Pernet, A. (ed.) (1976). Guide to World Science. International Science, vol. 16. 2nd ed. Guernsey, British Isles: Francis Hodgson.
 20. Pick, D. (2016). Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 21. Prawda o wymianie kulturalnej. (1977). Warszawa: Książka i Wiedza.
 22. Sławiński, J. (1990). Teksty i teksty. Warszawa: Wydawnictwo PEN.
 23. Zakon o evidenciji o naučnoj, kulturnoj, prosvetnoj i tehničkoj saradnji s inozemstvom. „Službeni list SFRJ” br. 59, 28.10.1981.