Академик Петър Динеков и младият полски българист Едвард Можейко (епистоларни свидетелства от 60-те години на ХХ век)

Main Article Content

Мая Иванова

Abstract

The article presents hitherto unknown letters in Polish by Edward Możejko, a Canadian scholar of Polish origin, to the Bulgarian scholar Petar Dinekov. These letters reveal the professional contacts between the two men in the 1960s when the young Możejko defends his dissertation on a topic in the field of Bulgarian studies at the Jagiellonian University and Dinekov is one of his reviewers. The letters are explored in the context of other documentary sources. The present study is part of a larger project on epistolary heritage testifying the active professional contacts of Dinekov with the Polish cultural intelligentsia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Иванова, М. (2021). Академик Петър Динеков и младият полски българист Едвард Можейко (епистоларни свидетелства от 60-те години на ХХ век). Poznańskie Studia Slawistyczne, (19), 169-190. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.8
Section
Archive as a Practice

References

 1. Бахнева, К. (2003). Различният път. В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Кирил Топалов. Ред. Б. Биолчев, В. Стефанов, Н. Данова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 444–461.
 2. Билярска, В. (2015). Кирилометодиевистиката в личния архив на акад. Петър Динеков в ЦДА. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Научен ръководител: доц. д-р Славия Бърлиева. София: Кирило-Методиевски научен център при БАН (машинопис).
 3. Бояджиева, Ст., Грашева Л., Михайлова К. et al. (ред. и състав.) (2010). Спомени и размисли за Петър Динеков. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
 4. Българистика (2009). Награди на Българската академия на науките. „Българистика/Bulgarica“, бр. 18, с. 113.
 5. Грашева, Л., Жечев, Т., Стойков, А. et al. (ред.) (1983). Литературознание и фолклористика. Сборник в чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков. София: Издателство на Българската академия на науките.
 6. Дамянова, Р., Томова, Е., Баева, В. et al. (състав.) (2018). Академик Петър Динеков и хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции. София: Издателска къща „Мултипринт“.
 7. Димова, В. (2008). Можейко, Едвард. В: Чуждестранна българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Милтенова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, с. 360–361.
 8. Динеков, П. (1962). Възрожденски писатели. София: Наука и изкуство.
 9. Дневници (2014). Петър Динеков. Дневници. 1933–1991. „Библиотека“ 1, с. 237, 2, с. 132.
 10. Иванова, М. (2020). Академик Петър Динеков и Полша. В: Polacy i Bułgarzy – 100 lat dialogu. Red. I. Genew-Puhalewa, I. Doliński, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, c. 37–48.
 11. Косев, К., Балтова, Ю., Кунчева, Р. et al. (ред.) (2001). В памет на Петър Динеков. Традиция, приемственост, новаторство. София: Кирило-Методиевски научен център при БАН.
 12. Личната библиотека (1998). Личната библиотека на акад. Петър Динеков Каталог, т. 1: Книги с дарствени надписи. Пловдив: Народна библиотека „Иван Вазов“.
 13. Можейко, E. (2001). Мултикултурализъм и постмодернизъм. Из лекцията на проф. Е. Можейко „Мултикултурализмът – идеал или реалност“, прочетена по повод удостояването му с титлата Doctor honoris causa на СУ „Св. Климент Охридски“. Прев. К. Рикев. „Литературен форум“ бр. 36 (477), 6.11.–12.11. https://www.slovo.bg/old/litforum/136/edwardm.htm. 22.07.2020.
 14. Можейко, Е. (1961). Полската критика за пиесата на Климент Цачев „От много любов“. „Славяни“ кн. 7, с. 19.
 15. Можейко, Е. (2009). Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък. Ред. П. Карагьозов et al., прев. К. Рикев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
 16. Можейко, Е. (2011). Вярност и страдание: за поляците в Съветския съюз преди 1939 г. Прев. К. Рикев. „Литературни балкани“ 21, с. 48–71. ЦДА, ф. 1987К, инв. Оп. 1 (2013). Централен държавен Архив – София, фонд 1987К, инвентарен опис 1.
 17. Янакиева, Т. (1982). Петър Динеков. Библиография. София: Издателство на Българската академия на науките.
 18. Янакиева, Т. (2010). Публикации за акад. Петър Динеков. 1990–2009. В: Спомени и размисли за Петър Динеков. Ред. Ст. Бояджиева, Л. Грашева, К. Михайлова et al. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, с. 329–340.
 19. [Bahneva, K. (2003). Različniât p˝t. V: Raznočeteniâta na teksta. Ûbileen sbornik v čest na 60-godišninata na prof. Kiril Topalov. Red. B. Biolčev, V. Stefanov, N. Danova. Sofiâ: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, s. 444–461.
 20. Bilârska, V. (2015). Kirilometodievistikata v ličniâ arhiv na akad. Pet˝r Dinekov v CDA. Disertaciâ za pris˝ždane na obrazovatelnata i naučna stepen „doktor“. Naučen r˝kovoditel: doc. d-r Slaviâ B˝rlieva. Sofiâ: Kirilo-Metodievski naučen cent˝r pri BAN (mašinopis).
 21. Boâdžieva, St., Graševa, L., Mihajlova, K. et al. (red. i s”stav.) (2010). Spomeni i razmisli za Pet˝r Dinekov. Sofiâ: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“.
 22. B˝lgaristika (2009). Nagradi na B˝lgarskata akademiâ na naukite. „B˝lgaristika/Bulgarica“ br. 18, s. 113.
 23. Damânova, R., Tomova, E., Baeva, V. et al. (s˝stav.) (2018). Akademik Pet˝r Dinekov i humanitarnata nauka – idei, pozicii, koncepcii. Sofiâ: Izdatelska k˝ŝa „Multiprint“.
 24. Dimova, V. (2008). Možejko, Edvard. V: Čuždestranna b˝lgaristika prez XX vek. Enciklopedičen spravočnik. Red. A. Miltenova. Sofiâ: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, s. 360–361.
 25. Dinekov, P. (1962). V˝zroždenski pisateli. Sofiâ: Nauka i izkustvo.
 26. Dnevnici (2014). Pet˝r Dinekov. Dnevnici. 1933–1991. „Biblioteka“ 1, s. 237; 2, s. 132.
 27. Graševa, L., Žečev, T., Stojkov, A. et al. (red.) (1983). Literaturoznanie i folkloristika. Sbornik v čest na 70-godišninata na akademik Pet˝r Dinekov. Sofiâ: Izdatelstvo na B˝lgarskata akademiâ na naukite.
 28. Ivanova, M. (2020). Akademik Pet˝r Dinekov i Polša. V: Polacy i Bułgarzy – 100 lat dialogu. Red. I. Genew-Puhalewa, I. Doliński, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, s. 37–48.
 29. Kosev, K., Baltova, Û., Kunčeva, R. et al. (red.) (2001). V pamet na Pet˝r Dinekov. Tradiciâ, priemstvenost, novatorstvo. Sofiâ: Kirilo-Metodievski naučen cent˝r pri BAN.
 30. Ličnata biblioteka (1998). Ličnata biblioteka na akad. Pet˝r Dinekov Katalog, t. 1: Knigi s darstveni nadpisi. Plovdiv: Narodna biblioteka „Ivan Vazov“.
 31. Možejko, E. (1961). Polskata kritika za piesata na Kliment Cačev „Ot mnogo lûbov“. „Slavâni“ kn. 7, s. 19.
 32. Možejko, E. (2001). Multikulturaliz˝m i postmoderniz˝m. Iz lekciâta na prof. E. Možejko „Multikulturalizm˝t – ideal ili realnost“, pročetena po povod udostoâvaneto mu s titlata Doctor honoris causa na SU „Sv. Kliment Ohridski“. Prev. K. Rikev. „Literaturen forum“ br. 36 (477), 6.11.–12.11. https://www.slovo.bg/old/litforum/136/edwardm.htm. 22.07.2020.
 33. Možejko, E. (2009). Socialističeskiât realiz˝m. Teoriâ. Razvitie. Upad˝k. Red. P. Karag´ozov et al, prev. K. Rikev. Sofiâ: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“.
 34. Možejko, E. (2011). Vârnost i stradanie: za polâcite v S˝vetskiâ s˝ûz predi 1939 g. Prev. K. Rikev. „Literaturni balkani“ 21, s. 48–71.
 35. CDA, f. 1987K, inv. Op.1 (2013). Centralen d˝ržaven Arhiv – Sofiâ, fond 1987K, inventaren opis 1.
 36. Ânakieva, T. (1982). Pet˝r Dinekov. Bibliografiâ. Sofiâ: Izdatelstvo na B˝lgarskata akademiâ na naukite.
 37. Ânakieva T. (2010). Publikacii za akad. Pet˝r Dinekov. 1990–2009. V: Spomeni i razmisli za Pet˝r Dinekov. Red. St. Boâdžieva, L. Graševa, K. Mihajlova et al. Sofiâ: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, s. 329–340].
 38. Moser, Ch. A. (1972). A History of Bulgarian Literature 865–1944. Hague–Paris: Mouton & Co. https://doi.org/10.1515/9783110810608.
 39. Możejko, E. (1960). „Pan Tadeusz“ po bułgarsku. Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz“. Prew. B. Dymitrowa. Sofia. 1959. „Życie Literackie“ nr 435, s. 10.
 40. Możejko, E. (1963). Stefan Żeromski w Bułgarii, „Ruch literacki“ nr 4, s. 193–199.
 41. Możejko, E. (1964а). Sztuka pisarska Jordana Jowkowa. Kraków–Warszawa–Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 42. Możejko, E. (1964b). Walka z aniołem. „Życie Literackie“ 24, s. 10.
 43. Możejko, Е. (1967). Iwan Wazow. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 44. Mozejko, Е. (1977). Der sozialistische Realismus: Theorie, Entwicklung und Versagen einer Literaturmethode. Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik, Bd. 54. Bonn:
 45. Bouvier. Możejko, E. (1984). Yordan Yovkov. Columbus, Ohio: Slavica Publishers.
 46. Możejko, E. (1992). Wierność i cierpienie: o Polakach w Związku Sowieckim przed 1939 r. „Zeszyty Historyczne“ (Paryż) t. 100 (473), s. 3–22.
 47. Możejko, Е. (2001). Realizm socjalistyczny. Teoria. Rozwój. Upadek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 48. Możejko, Е. (2009). Bułgarska wizyta. „Panorama polska“ vol. 17, nr 8 (100), august/ sierpień, s. 6.