Най-хубавият вкус е да живееш и твориш в родината. Писма на художничката Бронка Гюрова-Алшех до Донка и Константин Константинови

Main Article Content

Мира Душкова

Abstract

The current article presents five letters from the Bulgarian artist Bronka Gyurova-Alcheh written in the period 1959–1968, addressed to the writer Konstantin Konstantinov and his sister – the artist Donka Konstantinova. The letters were found in the personal archive of Konstantinov, and bring to light interesting facts of the life in Buenos Aires of Bronka Gyurova, who emigrated from Bulgaria in 1951.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Душкова, М. (2021). Най-хубавият вкус е да живееш и твориш в родината. Писма на художничката Бронка Гюрова-Алшех до Донка и Константин Константинови. Poznańskie Studia Slawistyczne, (19), 191-209. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.9
Section
Archive as a Practice

References

 1. Аврамов, Д. (2011). Литература и изкуство. Мирогледно-естетически контексти. София: ИК Боян Пенев.
 2. Алшех, Д., Минчева, К., Русев, С., Константинова, Р., Берон, П. В., Вутен, У. (на бълг. и англ., подгот.). (2010). Елиезер Алшех (1908–1983). Каталог. София: Изкуства и науки за изкуствата.
 3. Вълчанов, А. (1940). [Тринадесета] XIII обща художествена изложба. „Златорог“ XXI, № 4, с. 203–206.
 4. Вълчанов, А. (1941). [Петнадесета] XV обща художествена изложба. „Златорог“ XXII, № 10, с. 486–490.
 5. Димитрова, Т. (2011). „Новите художници“ и властта (опит за пореден прочит на старите текстове). „Проблеми на изкуството“ № 4, с. 12–17.
 6. Доневска, Б. (2011). „Новите“ в художествената критика. „Проблеми на изкуството“ № 4, с. 5–11.
 7. Константинов, К. (1943). Изкуството на Бронка Гюрова. „Мир“ XLIX, 13 февр., № 12741, с. 3.
 8. Константинова, Р. (2010). Бронка Гюрова. Преоткриването. Каталог. [София]. https://doi.org/10.1515/9783110810608.
 9. Маринска, Р. (1995). Елиезер Алшех. София: ЕТ Развигор Колев / Роро.
 10. Новков, М. (2017). Елиезер, българинът. В: Новков, М. От Мърквичка до Минотавъра. Пловдив: Жанет-45, с. 307–322.
 11. Саборидо, Х., Привителио, Л. (2013). Кратка история на Аржентина. София: Рива.
 12. Филева, А., Труеба, Ал., Сивилов, Ал. et al. (на бълг., англ. и исп., съст.) (2018). Елиезер Алшех и „естетика на безобразието“. София: Мултипринт ООД.
 13. [Avramov, D. (2011). Literatura i izkustvo. Mirogledno-estetičeski konteksti. Sofiâ: IK Boân Penev. Alšeh D., Minčeva K., Rusev S., Konstantinova R., Beron P. V., Vuten U. (na b˝lg. i angl., podgot.). (2010). Eliezer Alšeh (1908–1983). Katalog. Sofiâ: Izkustva i nauki za izkustvata.
 14. V˝lčanov, A. (1940). [Trinadeseta] XIII obŝa hudožestvena izložba. „Zlatorog“ XXI, № 4, s. 203–206.
 15. V˝lčanov, A. (1941). [Petnadeseta] XV obŝa hudožestvena izložba. „Zlatorog“ XXII, № 10, s. 486–490.
 16. Dimitrova, T. (2011). „Novite hudožnici“ i vlastta (opit za poreden pročit na starite tekstove). „Problemi na izkustvoto“ № 4, s. 12–17.
 17. Donevska, B. (2011). „Novite“ v hudožestvenata kritika. „Problemi na izkustvoto“ № 4, s. 5–11.
 18. Konstantinov, K. (1943). Izkustvoto na Bronka Gûrova. „Mir“ XLIX, 13 fevr. № 12741, s. 3.
 19. Konstantinova, R. (2010). Bronka Gûrova. Preotkrivaneto. Katalog. [Sofiâ]. https:// doi.org/10.1515/9783110810608.
 20. Marinska, R. (1995). Eliezer Alšeh. Sofiâ: ET Razvigor Kolev/ Roro.
 21. Novkov, M. (2017). Eliezer, b˝lgarin˝t. V: M. Novkov. Ot M˝rkvička do Minotav˝ra. Plovdiv: Žanet-45, s. 307–322.
 22. Saborido, H., Privitelio, L. (2013). Kratka istoriâ na Aržentina. Sofiâ: Riva.
 23. Fileva, A., Trueba, Al., Sivilov, Al. et al. (na b˝lg. i angl. i isp., s˝st.) (2018). Eliezer Alšeh i „estetikata na bezobrazieto“. Sofiâ: Multiprint OOD].