The Journal “Novorečje” in the Context of Serbian and Polish Studies of Neologisms

Main Article Content

Piotr Mirocha

Abstract

The paper presents the activity of a new Serbian journal “Novorečje” dedicated exclusively to neologisms in language. Analyses disseminated in this periodical are discussed in the context of the approaches to new vocabulary elaborated in the framework of Serbian linguistics. Parallels and divergences with respect to Polish linguistic tradition are also presented. Finally, the paper tries to summarise main research tendencies represented by the authors publishing in the journal “Novorečje”: analyses of new feminatives, discussions on derivative mechanisms, neosemantisms, semantic drives, phraseological innovations, lexemes denoting new phenomena, as well as methodological problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mirocha, P. (2021). The Journal “Novorečje” in the Context of Serbian and Polish Studies of Neologisms. Poznańskie Studia Slawistyczne, (19), 429-443. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.23
Section
REVIEWS

References

 1. Ajdačić, D. (2019). Sportske komponente u novim srpskim frazeologizmima. „Novorečje” br 1, s. 59–68.
 2. Ajdačić, D. (2020). Autorski neologizmi-individualizmi Dimitrija Mitrinovića (1913) i Dragana Aleksića (1922). „Novorečje” br 2, s. 37–46.
 3. Andrić, D. (2005). Dvosmerni rečnik srpskog žargona i žargonu srodnih izraza. Beograd: Zepter Book World.
 4. Bogusławski, A., Danielewiczowa, M. (2005). Verba polona abscondita. Sonda słownikowa. III. Warszawa: Elma Books.
 5. Bralczyk, J. (2007). Nowe słowa. Warszawa: Hachette. Budowa słownika (b.d.) Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. https://nowewyrazy.uw.edu.pl/budowa-slownika.html. 8.07.2020.
 6. Bugarski, R. (2003). Žargon – lingvistička studija. Beograd: Biblioteka XX vek.
 7. Bugarski, R. (2009). Teorijske osnove urbane dijalektologije. W: Evropa u jeziku. Ur. R. Bugarski. Beograd: Biblioteka XX vek, s. 77–102.
 8. Bugarski, R. (2009). Evropa u jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek.
 9. Bugarski, R. (2010). Jezik i identitet. Beograd: Biblioteka XX vek.
 10. Bugarski, R. (2013). Sarmagedon u Mesopotamaniji. Beograd: Biblioteka XX vek.
 11. Bugarski, R. (2014). Putopis po sećanju. Beograd: Biblioteka XX vek.
 12. Bugarski, R. (2016). Jezici u potkrovlju. Beograd: Biblioteka XX vek.
 13. Bugarski, R. (2018). Govorite li zajednički? Beograd: Biblioteka XX vek.
 14. Chruścińska, K. (1978). O formach potencjalnych i okazjonalnych. W: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego. Red. M. Szymczak. Wrocław: Ossolineum, s. 69–79.
 15. Ćirilov, J. (1982). Rečnik novih reči, izraza i značenja nastalih u srpskohrvatskom jeziku posle drugog svetskog rata. Beograd: Narodna knjiga.
 16. Ćirilov, J. (1991). Novi rečnik novih reči, izraza i značenja preuzetih iz drugih jezika ili nastalih u srpskohrvatskom jeziku posle Drugog svetskog rata. Beograd: Bata.
 17. Dragićević, R. (2018). Srpska leksika u prošlosti i danas. Novi Sad: Matica srpska.
 18. Dragićević, R. (2020). Neke tendencije u tvorbi reči u savremenom srpskom jeziku. „Novorečje” br 2, s. 129–139.
 19. Đorđević, V., Nikolić, M., Otašević, Đ. (2020). Građa za rečnik novih reči (2). „Novorečje” br 2, s. 61–126.
 20. Gerzić, B., Gerzić, N. (2000). Rečnik savremenog beogradskog žargona. Beograd: Istar.
 21. Grabias, S. (1997). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: UMCS. Imami, P. (2000). Beogradski frajerski rečnik. Beograd: NNK International.
 22. Jovanović, J. (2019). Nova upotreba prideva human u savremenom srpskom jeziku. „Novorečje” br 1, s. 5–8.
 23. Jovanović, J. (2020a). Feminizam u jeziku – noviji nazivi za ženska zanimanja. „Novorečje” br 2, s. 47–50.
 24. Jovanović, J. (2020b). Trenerka i još ponešto. „Novorečje” br 2, s. 55–57.
 25. Kardela, H. (2006). (Nie)podobieństwo w morfologii: amalgamaty kognitywne. W: Kognitywistyka 2. Podobieństwo. Red. H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski. Lublin: UMCS, s. 195–210.
 26. Klajn, I. (1992). Rečnik novih reči. Novi Sad: Matica srpska.
 27. Klajn, I., Šipka, M. (2006). Veliki rečnik novih reči i izraza. Novi Sad: Prometej.
 28. Libura, A. (2015). Kagrestkos i brzoskwiśnia. Wybrane problemy związane ze strukturą amalgamatów leksykalnych. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Języka a Kultura” nr 25, s. 189–200.
 29. Marić, A. (2007). Neologizmi u slovačkom i srpskom jeziku. „Slavistika” br XI, s. 267–273.
 30. Markowski, A. (2005). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Milanović, A., Ajdačić, D., Ostašević, Đ. (2019). Iz razgovora. „Novorečje” br 1, s. 29–31.
 32. Načela novorečja (2019). „Novorečje” br 1, s. 1. Neologizmy (b.d.). Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. https://nowewyrazy.uw.edu.pl/neologizmy.html. 8.07.2020.
 33. Novokmet, S. (2019a). Nove reči sa sufiksom -ina i njegovim varijantama u srpskom jeziku. „Novorečje” br 1, s. 38–54.
 34. Novokmet, S. (2019b). Da li ležeći poliajac spava ili samo leži? „Novorečje” br 1, s. 55–58.
 35. Nowakowska, B. (2005). Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie. Kraków: Lexis.
 36. Otašević, Đ. (1993). Razgraničenje okazionalizama i neologizama. W: Naučni sastanak slavista u Vukove dane 23/2. Beograd: Međurnarodni slavistički centar, s. 251–255.
 37. Otašević, Đ. (2004). Veliki rečnik novih i nezabeleženih reči 1. Beograd: Alma.
 38. Otašević, Đ. (2005). Veliki rečnik novih i nezabeleženih reči 2. Beograd: Alma.
 39. Otašević, Đ. (2008a). Rečnik novih i nezabeleženih reči (sažeto izdanje). Beograd: Alma.
 40. Otašević, Đ. (2008b). Nove reči i značenja u savremenom standardnom srpskom jeziku: Lingvistički aspekt. Beograd: Alma.
 41. Otašević, Đ. (2019a). Semantičke definicije novih femininuma. „Novorečje” br 1, s. 9–10.
 42. Otašević, Đ. (2019b). Građa za rečnik novih reči (1). „Novorečje” br 1, s. 13–25.
 43. Otašević, Đ. (2019c). Nove reči i njihovo beleženje. „Novorečje” br 1, s. 67–73.
 44. Otašević, Đ. (2020a). Tvorba deantroponimnih političkih neologizama (od prezimena Vučić i Đilas). „Novorečje”, br 2, s. 9–36.
 45. Otašević, Đ. (2020b). Iscrpnost opisnih rečnika. „Novorečje” br 2, s. 140–142.
 46. Piper, P. (2008). O urbanoj etnolingvistici W: Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika. U čast akademika Svetlane Tolstoj. Ur. P. Piper, Lj. Radenković. Beograd: SANU, s. 105–122.
 47. Rusiecki, J. (1994). Postawy wobec języka w Anglii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dawniej i dziś. W: Normalizacja języka w krajach Zachodu. Red. A. Markowski, J. Puzynina. Warszawa: Semper, s. 9–28.
 48. Smółkowa, T. (2001). Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej. Kraków: IJP PAN.
 49. Smółkowa, T. (red.) (2010–2014). Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, cz. 1–5. Kraków: IJP PAN.
 50. Smółkowa, T., Holly, K., Nowakowska, B., Żółtak, A. (2013). Słowa, słowa… Czy je znasz? Kraków: IJP PAN.
 51. Vasić, V., Prćića, T., Nejgebauer, V. (2001). Do you speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama. Novi Sad: Zmaj.
 52. Waszakowa, K. (2005). Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: UW.
 53. Wawrzyńczyk, J. (1992). Chronologizacja słownictwa nowopolskiego. W poszukiwaniu źródeł dokumentacyjnych neologizmów powojennych. Toruń: UMK.
 54. Wierzchoń, P. (2008). Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych. Poznań: Sorus.
 55. Worbs, E. (Hrsg.) (2009). Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher. Beiträge zur Neologismenlexikografie und -lexikologie. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 56. Worbs, E., Markowski, A., Meger, A. (2007). Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989. Wiesbaden: Harrasowitz.