“Po śmierci próżniaka nie zawyje i sobaka”: the Image of a Lazy Person and a Hard Worker in Zoophraseology [Based on Polish, Russian and Ukrainian Languages
PDF (Українська)

Keywords

zoophraseology
zoophraseologism
image
animal
connotation
motivation

How to Cite

Myroshnichenko, I. (2021). “Po śmierci próżniaka nie zawyje i sobaka”: the Image of a Lazy Person and a Hard Worker in Zoophraseology [Based on Polish, Russian and Ukrainian Languages. Poznańskie Studia Slawistyczne, (20), 51–69. https://doi.org/10.14746/pss.2021.20.3

Abstract

The article analyzes the zoophraseologisms to denote a lazy and a hard worker. It was found that the images of a bee, a horse (in all studied languages), a donkey (the Ukrainian language), a bull, a louse (the Russian language), and an ant (the Polish language) were used in the phraseology for a positive description of person. Laziness and idleness in phraseology personify the images of a cat (in all studied languages), a bird, a louse (Polish and Ukrainian languages), a drone (Ukrainian and Russian languages), a donkey (the Russian language), a dog, a hen (the Ukrainian language). Ambivalent connotations in phraseology have images of an ox (in all studied languages), a dog (Polish and Russian languages), a hen, a donkey (the Polish language). Negatively colored phraseologies prevail over positively ones. In most cases, the semantics of phraseology is related to the way of life of animals, which people perceive it, to a lesser extent – the plots of fairy tales, pagan traditions, culinary and hunting practices. Decoding of some phraseologies is complicated by the homonymy of animal names.

https://doi.org/10.14746/pss.2021.20.3
PDF (Українська)

References

Агапкина, Т. А. et al. (1995). Славянские древности: Этнолингвистический словарь, т. II: Д–К (Крошки). Москва: Международные отношения.

Бирих, А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. (1998). Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. Санкт-Петербург: Фолио- -Пресс.

Бирюкова, Н. В. (1990). Анималистическая фразеология русского языка. [Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук]. Ташкент: Ташкентский государственный университет.

Білоноженко, В. М. et al. (1993). Фразеологічний словник української мови, кн. I. Київ: Наукова думка.

Білоноженко, В. М. et al. (2003). Словник фразеологізмів української мови. Київ: Наукова думка.

Гребенюк, А. В. (2014). Фразеологізми української мови з зоосемічним компонентом як виразники аксіологічних характеристик. [Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук]. Запоріжжя: Запорізький національний університет.

Доброльожа, Г. М. (2003). Красне слово – як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полясся та суміжних територій. Житомир: Волинь.

Доброльожа, Г. М. (2005). Місце кота на українській фразеологічній печі. „Мова і культура” вип. 8, т. 5, ч. 1, с. 237–242.

Доброльожа, Г. М. (2004). Образна парадигма фразеологізмів з компонентом “собака”. „Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка” № 14, с. 223–227.

Доброльожа, Г. М. (2010). Фразеологічний словник говірок Житомирщини. Житомир: ПП Туловський.

Жайворонок, В. В. (2018). Антологія знаків української етнокультури: Словник-довідник. Київ: Наукова думка.

Кононенко, І. (2012). Українська та польська мови: контрастивне дослідження. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Кузнецов, С. А. (1998). Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: Норинт.

Мацюк, З. (2013). Що сільце, то нове слівце: слов. фразеологізмів Західного Полісся. Луцьк: Вежа-Друк.

Мирошніченко, І. М. (2011). Працьовитість і ледарство у фразеологізмах із компонентами-орнітонімами та -ентомонімами (на матеріалі польської та української мов). В: Життя у слові: збірник наукових праць на пошану академіка В. М. Русанівського.

Відп. ред. В. Г. Скляренко. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, с. 210–216.

Мирошніченко, І. М. (2014). Фразеосемантичне поле „працьовитість / неробство” в польській мові. Київ: Наукова думка.

Мокиенко, В. М., Никитина, Т. Г. (2007). Большой словарь русских поговорок. Москва: ЗАО „ОЛПА Медиа Групп”.

Мокиенко, В. М., Никитина, Т. Г. (2008). Большой словарь русских народных сравнений. Москва: ЗАО „ОЛМА Медиа Групп”.

Олексієнко, Н. О. (2008). Фразеологізми з компонентами кіт, кішка у східнослобожанських та східностепових говірках (ідеографічний аспект). „Лінгвістика” № 2 (14), с. 126–131.

Пасюрківська, М. В. (2009a). Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, функції. [Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук]. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Пасюрківська, М. В. (2009б). Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, функції. [Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук]. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Сагата, Ю. І. (2013). Динамічні процеси в сучасній польській фразеології з анімалістичним компонентом. [Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук]. Київ: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

Сагата, Ю. (2008). Кіт у польській та українській фразеології. „Проблеми слов’янознавства” вип. 57, с. 282–290.

Селіванова, О. О. (2004). Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). Київ–Черкаси: Брама.

Ужченко, Д. В. (2000). Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні: [Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук]. Харків: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.

Ужченко, В. Д., Ужченко, Д. В. (2013). Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”.

Шевченко, Н. (2007). Внутрішній світ людини в зоофразеологізмах (на матеріалі східнослобожанських і східностепових говірок Донбасу). „Вісник Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника” вип. XV–XVIII, с. 637–640.

Юрченко, О. С., Івченко, А. О. (1993). Словник стійких народних порівнянь. Харків: Основа.

[Agapkina, T. A. et al. (1995). Slavyanskie drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar, t. II: D–K (Kroshki). Moskva: Mezhdunarodnyie otnosheniya.

Birih, A. K., Mokienko V. M., Stepanova L. I. (1998). Slovarˊ russkoy frazeologii. Istoriko-еtimologicheskiy spravochnik. Sankt-Peterburg: Folio-Press.

Biryukova, N. V. (1990). Animalisticheskaya frazeologiya russkogo yazyka. [Avtoreferat dissertatsii na soiskanie nauchnoy stupeni kandidata filologicheskih nauk]. Tashkent: Tashkentskiy gosudarstvennyiy universitet.

Bilonozhenko, V. M. et al. (1993). Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy, kn. 1. Kyiv: Naukova dumka.

Bilonozhenko, V. M. et al. (2003). Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy. Kyiv: Naukova dumka.

Hrebeniuk, A. V. (2014). Frazeolohizmy ukrainˊskoi movy z zoosemichnym komponentom yak vyraznyky aksiolohichnykh kharakterystyk. [Avtoreferat dissertatsii na soiskanie nauchnoy stupeni kandidata filologicheskih nauk]. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalˊnyi universytet.

Dobrolozha, H. M. (2003). Krasne slovo – yak zolotyi kliuch: Postiini narodni porivniannia v hovirkakh Serednˊoho Poliassia ta sumizhnykh terytorii. Zhytomyr: Volyn.

Dobrolozha, H. M. (2005). Mistse kota na ukrainskii frazeolohichnii pechi. „Mova i kulˊtura” vyp. 8, t. 5, ch. 1, s. 237–242.

Dobrolozha, H. M. (2004). Obrazna paradyhma frazeolohizmiv z komponentom “sobaka”. „Visnyk Zhytomyrsˊkoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka” № 14, s. 223–227.

Dobrolozha, H. M. (2010). Frazeolohichnyi slovnyk hovirok Zhytomyrshchyny. Zhytomyr: PP Tulovskyi.

Zhaivoronok, V. V. (2018). Antolohiia znakiv ukrainˊskoi etnokultury: Slovnyk-dovidnyk. Kyiv: Naukova dumka.

Kononenko, I. (2012). Ukrainˊska ta polˊska movy: kontrastyvne doslidzhennia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kuznetsov, S. A. (1998). Bolˊshoy tolkovyiy slovarˊ russkogo yazyika. Sankt-Peterburg: Norint.

Matsiuk, Z. (2013). Shcho silˊtse, to nove slivtse: slov. frazeolohizmiv Zakhidnoho Polissia. Lutsˊk: Vezha-Druk.

Myroshnichenko, I. M. (2011). Pratsovytistˊ i ledarstvo u frazeolohizmakh iz komponentamy-ornitonimamy ta -entomonimamy (na materiali polˊskoi ta ukrainsˊkoi mov). V: Zhyttia u slovi: zbirnyk naukovykh pratsˊ na poshanu akademika V. M. Rusanivsˊkoho. Vidp. red. V. G. Sklyarenko, Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, s. 210–216.

Myroshnichenko, I. M. (2014). Frazeosemantychne pole „pratsovytistˊ / nerobstvo” v polskii movi. Kyiv: Naukova dumka.

Mokienko, V. M., Nikitina, T. G. (2007). Bolˊshoy slovarˊ russkih pogovorok. Moskva: ZAO „OLPA Media Grupp”.

Mokienko, V. M., Nikitina, T. G. (2008). Bolˊshoy slovarˊ russkih narodnyih sravneniy. Moskva: ZAO „OLMA Media Grupp”.

Oleksiienko, N. O. (2008). Frazeolohizmy z komponentamy kit, kishka u skhidnoslobozhansˊkykh ta skhidnostepovykh hovirkakh (ideohrafichnyi aspekt). „Linhvistyka” № 2 (14), s. 126–131.

Pasiurkivsˊka, M. V. (2009a). Zoonimichna leksyka v polˊskii frazeolohii: sklad, semantyka, funktsii. [Avtoreferat dissertatsii na soiskanie nauchnoy stupeni kandidata filologicheskih nauk]. Kyiv: Kyivsˊkyi natsionalˊnyi universytet im. Tarasa Shevchenka.

Pasiurkivsˊka, M. V. (2009b). Zoonimichna leksyka v polˊskii frazeolohii: sklad, semantyka, funktsii. [Rukopys dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata filolohichnykh nauk]. Kyiv: Kyivsˊkyi natsionalˊnyi universytet im. Tarasa Shevchenka.

Sahata, Yu. I. (2013) Dynamichni protsesy v suchasnii polˊsˊkii frazeolohii z animalistychnym komponentom: [Avtoreferat dissertatsii na soiskanie nauchnoy stupeni kandidata filologicheskih nauk]. Kyiv: Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni NAN Ukrainy.

Sahata, Yu. (2008). Kit u polˊsˊkii ta ukrainsˊkii frazeolohii. „Problemy slovianoznavstva” vyp. 57, s. 282–290.

Selivanova, O. O. (2004). Narysy z ukrainsˊkoi frazeolohii (psykhokohnityvnyi ta etnokulˊturnyi aspekty). Kyiv–Cherkasy: Brama.

Uzhchenko, D. V. (2000). Semantyka ukrainsˊkykh zoofrazeolohizmiv v etnokulturnomu vysvitlenni: [Avtoreferat dissertatsii na soiskanie nauchnoy stupeni kandidata filologicheskih nauk]. Kharkiv: Kharkivsˊkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. H.S.Skovorody.

Uzhchenko, V. D., Uzhchenko, D. V. (2013). Frazeolohichnyi slovnyk skhidnoslobozhansˊkykh i stepovykh hovirok Donbasu. Luhansˊk: Vyd-vo DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka”.

Shevchenko, N. (2007). Vnutrishnii svit liudyny v zoofrazeolohizmakh (na materiali skhidnoslobozhansˊkykh i skhidnostepovykh hovirok Donbasu). „Visnyk Prykarpatsˊkoho nats. un-tu im. Vasylia Stefanyka” vyp. XV–XVIII, s. 637–640.

Yurchenko, O. S., Ivchenko, A. O. (1993). Slovnyk stiikykh narodnykh porivnianˊ. Kharkiv: Osnova].

Adalberg, S. (1894). Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa: Druk Emila Skiwskiego.

Anusiewicz, J. (1990). Językowo-kulturowy obraz kota w polszczyźnie. Antropocentryzm frazeologii potocznej. „Etnolingwistyka” № 3, s. 96–141.

Biblia Tysiąclecia. (2006). Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań: Pallottinum. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=249&slowa=Przypatrzcie%20si% EA%20ptakom . 26.02.2021.

Doroszewski, W. (1958). Słownik języka polskiego, t. I: A–Ć. Warszwa: PAN.

Karolak, S. (1998). Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, t. II: П–Я. Warszawa: Energeia.

Kłosińska, A., Sobol, E., Stankiewicz, А. (2005). Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopaliński, W. (2003). Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: RYTM.

Krasnowolski, A. (1907). Słowniczek frazeologiczny. Poradnik dla piszących. Warszawa: Książki dla wszystkich.

Krzyżanowski, J. (1960). Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 2. Warszawa: PIW.

Krzyżanowski, J. (1969). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. I. Warszawa: PIW.

Krzyżanowski, J. (1970). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. II. Warszawa: PIW.

Krzyżanowski, J. (1972). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. III. Warszawa: PIW.

Linde, S. B. (1858). Słownik języka polskiego, t. IV: P. Lwów: Drukarnia Zakładu Ossolińskich.

Majerowa, M., Pepłowski, F. (1976). Słownik polszczyzny XVI wieku, t. X: K–Korzyść. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: PAN.

Mosiołek-Kłosińska, K. (1995). Motywacja związków frazeologicznych zawierających wyrazy pies i kot. „Etnolingwistyka” № 7, s. 21–31.

Müldner-Nieckowski, P. (2004). Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego: wyrażenia, zwroty, frazy. Warszawa: Świat Książki.

Rak, M. (2007а). Językowo-kulturowy obraz człowieka na podstawie animalistycznej frazeologii gwar Orawy, Podhala i Spisza, t. V: Frazeologia a językowy obraz świata przełomu wieków. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 111–117.

Rak, M. (2007b). Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym). Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.

Reichan, J. (1986). Słownik gwary polskiej. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź: PAN.

Reichan, J., Urbańczyk S. (1991). Słownik gwar polskich. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: PAN.

Skorupka, S. (1967). Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Skorupka, S. (1968). Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. II. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Treder, J. (2005). Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia z frazeologii i paremiologii polskiej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Wysoczański, W. (2006). Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych (na materiale wybranych języków). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Zaręba, L. (2004). Szkice z frazeologii porównawczej francusko-polskiej i polsko-francuskiej. Kraków: Księgarnia Akademicka.