New Lexical and Phraseological Faunal Units in the Language Observatory of the University of Warsaw from a Cross-Linguistic Polish-English Perspective

Main Article Content

Joanna Szerszunowicz

Abstract

The aim of the present paper is to discuss the new Polish faunal lexical and phraseological units from a cross-linguistic perspective. The research corpus is compiled on the basis of Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego (the Language Observatory of the University of Warsaw) – an online source containing the items which are in use and which have not been included in dictionaries so far. The English equivalents allocated for these units are analysed and divided intofour groups: quasi-absolute, partial, parallel and zero counterparts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szerszunowicz, J. (2021). New Lexical and Phraseological Faunal Units in the Language Observatory of the University of Warsaw from a Cross-Linguistic Polish-English Perspective. Poznańskie Studia Slawistyczne, (19), 91-106. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/29368
Section
Studia animalia: the image of animals in language
Author Biography

Joanna Szerszunowicz, The University of Bialystok

Polish and English philologist currently employed at the University of Bialystok. Her research interest include phraseology, paremiology, stylistics, cross-linguistic and cross-cultural studies. She is the author of two monographs on contrastive research on phraseology as well as chapters and papers on various aspectsof formulaic language. She is the editor-in-chief of the series Intercontinental Dialogue on Phraseology.

References

  Baker, M. (1992). In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203133590.
  Chlebda, W. (2003). Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy.
  Łask: LEKSEM. Colson, J.-P. (2008). Cross-linguistic phraseological studies. In: Phraseology. An interdisciplinary perspective.
  Eds S. Granger, F. Meunier, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, pp. 191–206.
  Coseriu, E. (1997). Portée st limites de la traduction. “Paralléles” vol. 19, pp. 19–34. https://doi.org/10.1075/z.139.19col.
  Dobrovolʹskij, D. (2011). Cross-linguistic equivalence of idioms: does it really exist? In: Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation. Eds A. Pamies, D. Dobrovolʹskij, Baltmannsweiler: Schneider Verlag, pp. 7–24.
  Dobrovolʹskij, D., Piirainen, E. (2005). Figurative Language: Cross-Cultural and Cross-Linguistic Perspective. Amsterdam: Elsevier.
  Fiedler, S. (2007). English Phraseology. Tübingen: Narr Verlag.
  Furiassi, C., Pulcini, V., Rodriguez Gonzales, F. (eds). (2012). The Anglicization of European Lexis. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.174.
  Koller, W. (1995). The Concept of Equivalence and the Object of Translation Studies. “Target” vol. 7/2, pp. 191–222. https://doi.org/10.1075/target.7.2.02kol.
  Mańczak-Wohlfeld, E. (1994). Angielskie elementy leksykalne w języku polskim. Kraków: Universitas.
  Mańczak-Wohlfeld, E. (2006). Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo UJ.
  Nida, E. A., Taber, C. R. (1982). The Theory and Practice of Translation with Special Reference to Bible Translating. Leiden: Brill.
  Nida, E. A. (1995). Dynamic Equivalence in Translation. In: An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English English-Chinese. Eds Ch. Sin-wai, D. E. Pollard, Hong Kong: Chinese University Press, pp. 223–230.
  Rodziewicz, B. (2007). Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Szczęk, J. (2003). Tierbezeichnungen in den Phraseologismen des Deutschenund des Polnischen. Versuch eines Vergleichs. In: Königgrätzer Linguitisk- und Literaturtage.
  Hrsg. J. Korčakova, J. Beyer. Hradec Kralove: Universität Hradec Králové, pp. 313–329.
  Szczęk, J., Wysoczański, W. (2004). Das sprachliche Weltbild am Beispiel der deutschen und polnischen Wie-Vergleiche mit Tierbezeichnungen im Komponentenbestand. “Studia Linguistica” vol. 23, pp. 87–143.
  Szerszunowicz, J. (2008). Jednowyrazowe ekwiwalenty obcojęzycznych związków frazeologicznych (na materiale wybranych języków europejskich). “Białostockie Archiwum Językowe” no. 8, pp. 175–192. https://doi.org/10.15290/baj.2008.08.13.
  Szerszunowicz, J. (2009). Quasi-ekwiwalenty związków frazeologicznych w teorii, frazeografii i translatoryce. “Białostockie Archiwum Językowe” no. 9, pp. 323–346. https://doi.org/10.15290/baj.2009.09.22.
  Szerszunowicz, J. (2010). Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja. “Prace Językoznawcze” vol. 12, pp. 207–223.
  Szerszunowicz J. (2011). Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  Szerszunowicz, J. (2016). Lakunarne jednostki wielowyrazowe w perspektywie międzyjęzykowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  Tabakowska, E. (1993). Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: NarrVerlag.
  Tabakowska, E. (1995). Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków: PAN.
  Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/btl.4.
  Vidović Bolt, I. (2005). Prinos proučavanju biblijskih frazema u poljskom i hrvatskom jeziku (ekvivalencija zoonimskih biblijskih frazema). In: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, vol. 5. Red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 385–394.
  Vidović Bolt, I. (2007). Frazeologia w chorwacko-polskich leksykograficznych badaniach kontrastywnych. Przykład opracowania nowego chorwacko-polskiego słownika frazeologicznego na wybranym materiale. In: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. Red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 825–836.
  Vidović Bolt, I. (2011). Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I. Zagreb: Hrvatska Sveučilišna Naklada.
  Vidović Bolt, I. (2020). Od Adriatyku do Bałtyku – świat ryb w chorwackiej i polskiej frazeologii (o związkach frazeologicznych należących do identycznych pól znaczeniowych). In: Диалогични пространства (сборник с доклади от Юбилейна славистична международна конференция. Ред. Ц. Иванова et al., Beлико Търново: Faber, pp. 89–98.
  Witalisz, A. (2007). Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. Kraków: Tertium.
  Witalisz, A. (2015). Loan Translation in Polish: Word-formation, Patters, Lexicalization, Idiomaticity and Institutionalization. Frankfurt am Main: Peter Lang. https:// doi.org/10.3726/978-3-653-05793-5.
  Witalisz, A. (2016). Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. Kraków: TMJP.
  BAB – Słownik bab.la polsko-angielski. https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/. 7.09.2020.
  EJO – Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. (1999). Red. K. Polański. Wrocław– Warszawa–Kraków: Ossolineum.
  MEP – Mała encyklopedia przekładoznawstwa. (2000). Red. U. Dąbska-Propkop. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Educator.
  OJUW – Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. https://nowewyrazy. uw.edu.pl. 12.09.2020.
  SZA – Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. (2010). Red. E. Mańczak-Wohlfeld. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  UD – Urban Dictionary. https://www.urbandictionary.com/. 12.09.2020.
  WSPA – Wielki słownik polsko-angielski PWN-OXFORD. (2004). Red. J. Linde-Usiekniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.