An Image of the Human Body and Its Relationship with Nature in the Statements of Supporters of Alternative Health Theories 
PDF (Język Polski)

Keywords

linguistic picture of the world
conceptualization
myth
nature
body

How to Cite

Chudzik, A. (2022). An Image of the Human Body and Its Relationship with Nature in the Statements of Supporters of Alternative Health Theories . Poznańskie Studia Slawistyczne, (22), 83–107. https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.4

Abstract

The aim of the article is to present the image of the body in relation to nature appearing in statements of the supporters of alternative health theories, as well as the processes of mythization of nature. The research material consists of statements by members of discussion groups on Facebook, and the research methodology—tools of anthropological and cognitive linguistics. The first part of the article discusses the changes in the dominant paradigm of perception of the relationship between the body and nature, the second part contains a brief description of the research methods, and the third part is the analysis of the material.

https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.4
PDF (Język Polski)

References

Bartmiński, J. ( 1999 ). Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 103–120.

Bartmiński, J. ( 2006 ). Językowe podstawy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Baumeister, R. F. ( 2011 ). Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą. Przeł. D. Stefańska- -Szewczuk. Warszawa: PWN.

Brocki, M. ( 2006 ). Ciało — rzecz o jednej z najbardziej agresywnych metafor w XX wieku. W: Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania kultury. Red. P. Kowalski, Z. Libera. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 75–90.

Capra, F. ( 1987 ). Punkt zwrotny. Przeł. E. Woydyłło. Warszawa: PIW.

Dąsal, M. ( 2009 ). Od szamana do healera. Próba operacjonalizacji potencjalnej skuteczności współczesnych praktyk medycyny alternatywnej w perspektywie systemowego ujęcia kultury. W: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie — konteksty — interpretacje. Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 271–290.

Grębecka, Z. ( 2015 ). Walka o rząd dusz. „Kultura Liberalna” 313 ( 1/2015 ). http://kulturaliberalna.pl/2015/01/06/walka-rzad-dusz/ (15.11.2021).

Grzela, E. ( 2021 ). W pułapce nadużycia antybiotyków i suplementów diety. „Puls Medycyny” 4.06.2021. https://pulsmedycyny.pl/w-pulapce-naduzycia-antybiotykow-i-suplementow-diety-1118473 (15.11.2021).

Kamińska, M. ( 2017 ). Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Galeria Miejska Arsenał.

Krzeszowski, T. P. ( 1994 ). Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych. „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 6, s. 29–51.

Lakoff, G. ( 2011 ). Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle. Przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska. Kraków: Universitas.

Lakoff, G., Johnson, M. ( 1988 ). Metafory wnaszym życiu. Przeł. T. P. Krzeszowski. Warszawa: PIW.

Lamża, Ł. ( 2020 ). Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze. Wołowiec: Czarne.

Libera, Z. ( 1995 ). Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja? Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Libera, Z. ( 1997 ). Mikrokosmos, makrokosmos i antropologia ciała. Tarnów: Liber Novum.

Maćkiewicz, J. ( 2006 ). Językowy obraz ciała. Szkice do tematu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Moulin, A. M. ( 2014 ). Ciało wobec medycyny. W: Historia ciała, t. 3: Różne spojrzenia: wiek XX. Red. J.-J. Courtine. Przeł. K. Belaid, T. Stróżyński. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, s. 11–62.

Nijakowski, L. M. ( 2008 ). Ciało w okowach medycyny. Czy możliwa jest transgresja cielesna w erze biowładzy? W: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych. Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 337–356.

Płonka-Syroka, B. ( 2016 ). Curiosa therapeutica. Kształtowanie się standardu medycyny alternatywnej w Europie w latach 1797–1914. W: Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji. Red. K. Łeńska-Bąk. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 327–348.

Romanowska, D. ( 2018 ). Zabójcza medycyna alternatywna. „Newsweek” 9.09.2018. https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/moda-na-medycyne-alternatywna-to-ogromne-niebezpieczenstwo/jy3yp8k (15.11.2021).

Stogowski, A. ( 1999 ). Fritojfa Capry mistyczny paradygmat wyjaśniania rzeczywistości. „Studia Elbląskie” t. 1, s. 193–234.

Stomma, L. ( 1986 ). Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Sztandara, M. ( 2008 ). Ciało i „powroty do natury”. Perspektywa ekologiczna w kulturze współczesnej. W: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych. Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 357–372.

Tabakowska, E. ( 1995 ). Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków: PAN Oddział w Krakowie.

Taylor, J. R. ( 2001 ). Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Przeł. A. Skucińska. Kraków: Universitas.

Zięba, J. ( 2014 ). Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie, cz. 1, wyd. 2. Rzeszów: Egida Consulting.

G1: Medycyna Naturalna — Wibronika — Terapie Naturalne — Holistyka, https://www.facebook.com/groups/1649531631794493 (15.11.2021).

G2: Magiczne Ziele— Leczenie Ziołami, Porady, Nawyki, https://www.facebook.com/groups/748468008824871 (15.11.2021).

G3: Medycyna naturalna, https://www.facebook.com/groups/medycynanaturalna (15.11.2021).

G4: Medycyna Naturalna — ziołolecznictwo — Naturalne metody diagnostyczne. https://www.facebook.com/groups/1045157042260894 (15.11.2021).

G5: Leczymy się ziołami i zdrowo odżywiamy, https://www.facebook.com/groups/1304580216331513 (15.11.2021).