Crypto-Christian—Post-Apophatic—Post-Secular
PDF (Język Polski)

Keywords

review
Atanas Dalchev
Christian worldview
Bulgarian literature

How to Cite

Drzewiecka, E. (2022). Crypto-Christian—Post-Apophatic—Post-Secular. Poznańskie Studia Slawistyczne, (22), 421–440. https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.22

Abstract

This article is a review of the study entitled Защото е на скрито… Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев (Because It Is Hidden… The Christian Worldview in the Works of Atanas Dalchev ), byKamen Rikev ( Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020, pp. 340 ).

https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.22
PDF (Język Polski)

References

Делчев, Б. ( 1986 ). Срещи и разговори сАтанас Далчев. „Литературна мисъл“ 3, с. 144– 161.

Джевиецка, Е. ( 2018 ). Християнски мислител или нихилист? За мирогледните дистинкции в българското литературознание. В: Емилиян Станев. Традиция и модерност. Ред. Н. Димитров, А. Велкова-Гайдаржиева, М. Ангелова. Велико Търново: ДАР-РХ, с. 2–17.

Константинов, Г. ( 1927 ). Религиозен дух и образ на Исуса в българската литература. „Българска мисъл“ 7–8, с. 494–508. Р

икев, К. ( 2020 ). Защото е на скрито… Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Симеонова-Конах, Г. ( 1999 ). Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев. София: Анго бой.

Хабермас, Ю. ( 2001/2002 ). Да вярваш и да знаеш. Прев. М. Венедикова. „Демократически преглед“ 48, с. 101–106.

Шват-Гълъбова, Г. ( 2010 ). Haeresis bulgarica в българското културно съзнание на XIX и XX век. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

[ Delčev, B. (1986). Sreŝi i razgovori s Atanas Dalčev. „Literaturna misʺl“ 3, s. 144–161.

Drzewiecka, E. (2018). Hristiânski mislitel ili nihilist? Za miroglednite distinkcii v b’’lgarskoto literaturoznanie. V: Emiliân Stanev. Tradiciâ i modernost. Red. N. Dimitrov, A. Velkova-Gajdaržieva, M. Angelova. Veliko Tʺrnovo: DAR-RH, s. 2–17.

Konstantinov, G. (1927). Religiozen duh i obraz na Isusa v bʺlgarskata literatura. „Bʺlgarska misʺl“ 7–8, s. 494–508.

Rikev, K. (2020). Zaŝoto e na skrito… Hristiânskiât svetogled v tvorčestvoto na Atanas Dalčev. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Simeonova-Konah, G. (1999). Poetʺt i liliâta. Hristiânski idei v tvorčestvoto na Nikolaj Liliev. Sofiâ: Ango boj. Habermas, Û. (2001/2002). Da vârvaš i da znaeš. Prev. M. Venedikova. „Demokratičeski pregled“ 48, s. 101–106.

Švat-Gʺlʺbova, G. (2010). Haeresis bulgarica v bʺlgarskoto kulturno sʺznanie na XIX i XX vek. Sofiâ: UI „Sv. Kliment Ohridski“ ].

Agamben, G. ( 2005 ). Elogio della profanazione. В: G. Agamben. Profanazioni. Roma: Nottetempo, с. 83–106.

Asad, T. ( 1993 ). Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam. Baltimore: John Hopkins University Press.

Bogalecki, P. ( 2020 ). Pokorne prze( d ) stawienia. Postsekularyzm w badaniach literackich. В: Literatura a religia. Wyzwania epoki świeckiej, t. 1: Teorie i metody. Ред. T. Garbol, Ł. Tischner. Kraków: WUJ, с. 511–555.

Drzewiecka, E. ( 2018 ). Reception of the Bible in Modern Bulgarian Culture: The ( Post ) Secular and the National. В: The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought. Ред. D. Sosnowska, E. Drzewiecka. Warszawa: WUW, с. 144–164. https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.144-164 DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.144-164

Lipszyc, A. ( 2012 ). Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina. Kraków: Universitas.

Lubańska, M., Ładykowska, A. ( 2013 ). Prawosławie — „chrześcijaństwo peryferyjne“? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw pоznawczych antropologii chrześcijaństwa. „Lud“ 97, с. 195–219.

McLennan, G. ( 2010 ). The Postsecular Turn. „Theory, Culture, Society“ 4, с. 3–20. https://doi.org/10.1177/0263276410372239 DOI: https://doi.org/10.1177/0263276410372239