The Slavonic Literary Studies at the Crossroads: Redefining, or Preserving?
PDF

Keywords

Slavonic studies
comparative studies
genre studies
power in literature and literary studies

How to Cite

Pospíšil, I. (2023). The Slavonic Literary Studies at the Crossroads: Redefining, or Preserving?. Poznańskie Studia Slawistyczne, (23), 193–211. https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.9

Abstract

The author of the present study tries to answer the question from the title about the contemporary state and the future of Slavonic literary studies in connection with other disciplines, e.g., comparative and genre studies, their crises and shifts of methodological emphases. According to the author, the future perspectives of Slavonic studies are associated with the relatively constant entity of the subject, the Slavonic phenomenon or the Slavonic world as marking or delimiting the boundaries of Slavonic studies as an independent or autonomous discipline, and with their open or semi-open character in the philological framework, dynamic borders and transcending towards the cultural-area concept without losing their philological kernel.

https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.9
PDF

References

Kasperski, E. (1999). Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna. “Zagadnienia rodzajów literackich,” vol. XLII, 1–2 (83–84), pp. 181–196.

Pokrivčák, A., Zelenka, M. (2019). Teorie světové literatury na XXII. kongresu ICLA/AILC v Macau. “Slavica Litteraria,” 22/2019/2, pp. 99–108. Kasperski, E. (1999). Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna. “Zagadnienia rodzajów literackich,” vol. XLII, 1–2 (83–84), pp. 181–196. https://doi.org/10.5817/SL2019-2-8

Pokrivčák, A., Zelenka, M. (2019). Teorie světové literatury na XXII. kongresu ICLA/AILC v Macau. “Slavica Litteraria,” 22/2019/2, pp. 99–108. DOI: https://doi.org/10.5817/SL2019-2-8

Pospíšil, I., Zelenka, M. (1996). René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno: Masarykova univerzita.

Pospíšil, I. (1983). Ruská románová kronika. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. Pospíšil, I. (1986). Labyrint kroniky. Brno: Blok.

Pospíšil, I. (1998). Genologie a proměny literatury. Brno: Masarykova univerzita. Pospíšil,I. (2000). Srovnávací literatura. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Pospíšil, I. (2003). Nová literatura a areálová studia. In: Litteraria Humanitas XII. Moderna— avantgarda—postmoderna. Eds.D. Kšicová,I. Pospíšil, Brno, pp. 7–19.

Pospíšil, I. (2005a). Problema slavizmov i njegov kontekst. “Primerjalna književnost,” 28, 2, pp. 17–32.

Pospíšil, I. (2005b). Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti. Ed. J. Malina, Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Pospíšil, I. (2006). Slavismy a antislavismy za jara národů Franka Wollmana: analýzy a přesahy. “Slavica Litteraria,” X 9, pp. 85–93.

Pospíšil,I. (2007a). Co jeto areálový výzkum. Cíle, metody, problémové okruhy, tendence a příklady. In: Cesty k vědě. Jak správně myslet a past. Eds. B. Horyna, J. Krob, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, pp. 90–108.

Pospíšil, Ivo (2007b). Areaľnyje issledovanija: meždu Centraľnoj Jevropoj i Rossijej. In: Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi Suchankowi. Ed. L. Liburska, Kraków: Jagielloński Uniwersytet, pp. 49–57.

Pospíšil, I. (2007c). K směrově personalisticko-areálovým a komparativně kulturologickým dějinám národní literatury (Nad Ruskou moderní literaturou Milana Hraly a Dějinami české literatury Hany Voisine–Jechové). In: Od teorie jazyka k praxi komunikace: sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury. Eds. D. Bína, M. Zelenka, České Budějovice: Jihočeská univerzita, pp. 19–30.

Pospíšil, I. (2008a). Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine. “Primerjalna književnost,” 31, 2, pp. 137–148.

Pospíšil,I. (2008b). Srovnávací studie (Komparatistika, slavistika, rusistika a česko–slovenské souvislosti). Trnava: UCM.

Pospíšil, I. (2008c). Teorija russkoj literatury v slavjanskom kontekste v koncepcii areaľnych i žanrovych issledovanij, stilistiki i poetiki. In: Česká slavistika. Eds. I. Pospíšil, M. Zelenka, Brno–Praha: Academicus, pp. 227–245.

Pospíšil,I. (2008d). Brnenskaja škola literaturnoj komparativistiki i genologii/žanrologii i areaľnoje izučenije slavistiki: jeje istoki v kontekstuaľnych svjazjach. In: Izučavanje slovenskich jezika, književnosti i kultura kao inoslovenskich i stranich. Ed. B. Stankovič, Beograd: Univerzitet u Beogradu, pp. 278–293.

Pospíšil, I. (2009a). Areál a jeho vztahy. “Novaja rusistika,” 2, 2, pp. 70–78.

Pospíšil,I. (2009b). The Periodization of Slovene and Czech Literatures and the Two Currents in Czech Interwar Literature (A Contribution to a Discussion). “Primerjalna književnost,” 32, 1, pp. 123–137.

Pospíšil, I. (2009c). Literární komparatistika, areálová / kulturní studia, teorie literárních dějin a problém hodnoty v současné literárněvědné praxi. “Opera Slavica,” 19, 1, pp. 20–33.

Pospíšil, I. (2009d). Slavistika a areálová studia. In: Almanach Nitra. Nitra, pp. 270–277.

Pospíšil, I. (2009e). Disperze a míjení: literatura a její výzkum na prahu nové éry. “Slavica Litteraria,” 12, 1, pp. 25–39.

Pospíšil, I. (2010a). Areal / slavistika / komparativistika. “Slavistika,” XIV, pp. 217–225.

Pospíšil,I. (2010b). Areálové strategie, nacionalita, historicita / status quo a ponorné řeky dějin. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko–slovensko–maďarské reflexe). Eds.I. Pospíšil, J. Šaur, Brno: Masarykova univerzitas, pp. 49–55.

Pospíšil, I. (2010c). Prostorovost / spaciálnost / areálovost a literatura. “World Literature Studies,” 19, 2, pp. 61–73.

Pospíšil, Ivo (2010d): Areálová studia a filologie, evropské areály, Rusové—střední Evropa—Morava. In: Aktuální otázky vyučování ruštině. Brno: Masarykova univerzita, pp. 1–17.

Pospíšil,I. (2010e). Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych. “Primerjalna književnost,” 33, 1, pp. 131–142.

Pospíšil,I. (2010f). Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: UCM.

Pospíšil,I. (2012). Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka: trajnost in minljivost. “Primerjalna književnost,” 35, 3, pp. 179–191.

Pospíšil, I. (2014a). Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita. Pospíšil, I. (2014b). Novela: metodologie, terminologie, evoluce a případ české protektorátní novely. In: Premena poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. Eds. M. Bátorová, R. Bojničanová, E. Faithová, Bratislava: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, pp. 27–44.

Pospíšil,I. (2015a). Kdo je a kdo není komparatista, co je komparatistika a čím už nezvládá být. “Slavica Litteraria,” 18, 1, pp. 19–28.

Pospíšil, I. (2015b). Úskalí genologie a esej jako konstrukční materiál krásné prózy. In: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia. Eds. M. Bátorová, R. Bojničanová, E. Faithová. Bratislava: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, pp. 7–21.

Pospíšil, I. (2015c). Cesta k románu jako hledání smyslu literatury. In: Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre. Prečo…? Eds. M. Bátorová, R. Bojničanová, E. Faithová, Bratislava: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, pp. 24–37.

Pospíšil, I. (Ed.) (2016). Nová filológia: pokusy o oživenie filologickej jednoty. “Philologia,” XXVI, 2, pp. 7–123.

Pospíšil, I. (2016a). Comparative Literary Studies and Area Studies: Advantages and Obstacles. “Stephanos,” 6, pp. 75–82.

Pospíšil, I. (2016b). Filologie jako zakletí i svoboda: pokusy o novou filologii. “Philologia,” XXVI, 2, pp. 7–15.

Pospíšil, I. (2016c). Problema struktury, funkcii i ispoľzovanija literaturovedčeskich terminov: po sledam sobstvennych popytok. “Mirgorod,” 8, 2, pp. 26–31.

Pospíšil, I. (2016d). Slovanský svět existuje: rozpad, negace, revival aneb hledání slovanské identity. “Slavica Litteraria,” 2, pp. 13–32. DOI: https://doi.org/10.5817/SL2016-2-2

Pospíšil, I. (2016e). Франк Вольман и его полемики о панславизме. In: Panslawizm wczoraj, dziś, jutro. Eds. Z. Chyra-Rolicz, T. Rokosz. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, pp. 147–160.

Pospíšil, I. (2017). The Personalistic Approach as a Bridge. “Slavica Litteraria,” 20, 1, pp. 21–29. https://doi.org/10.5817/SL2017-1-2

Pospíšil,I. (2018a). Vozdejstvije russkoj literatury irusskogo literaturovedenija namirovoj literaturnyj process. In: Česká slavistika. Brno: Jan Sojnek-Galium, pp. 157–177.

Pospíšil, I. (2018b). Antropologie a literatura: svody a úskalí. “Slavica Litteraria,” 21, 1, pp. 7–13. DOI: https://doi.org/10.5817/SL2018-1-1

Pospíšil, I. (2018c). Labyrinty literárněvědné terminologie. “Philologia,” XXVIII, 2, pp. 7–20.

Pospíšil, I. (2021). The Investigation Problems of the Chronicle Narrative. “Slavica Litteraria,” 2, pp. 111–120. DOI: https://doi.org/10.5817/SL2021-2-9

Solženicyn, A. (2001, 2002). Dvesti let vmeste, 1795–1995. Vol.I–II. Moskva: Russkij put´. Wollman, F. (1928). Slovesnost Slovanů. Praha: Vesmír.

Wollman, F. (1936). K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské. Brno: Masarykova universita.

Wollman, F. (1948). Duch a celistvost slovanské slovesnosti. Praha: Slovanský ústav, Orbis. Wollman, F. (1968). Slavismy a antislavismy za jara národů. Praha: Academia.

Wollman, F. (2012). Slovesnost Slovanů. Eds. I. Pospíšil, M. Zelenka. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Středoevropským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. TRIBUN EU.

Zelenka, M. (2022). XXIII. světový kongres AILC/ICLA v Tbilisi. “Slavica Litteraria,” 2/2022, pp. 202–205.

Pospíšil, I., Zelenka, M. (1996). René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno: Masarykova univerzita.

Pospíšil, I. (1983). Ruská románová kronika. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. Pospíšil, I. (1986). Labyrint kroniky. Brno: Blok.

Pospíšil, I. (1998). Genologie a proměny literatury. Brno: Masarykova univerzita. Pospíšil,I. (2000). Srovnávací literatura. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Pospíšil, I. (2003). Nová literatura a areálová studia. In: Litteraria Humanitas XII. Moderna— avantgarda—postmoderna. Eds.D. Kšicová,I. Pospíšil, Brno, pp. 7–19.

Pospíšil, I. (2005a). Problema slavizmov i njegov kontekst. “Primerjalna književnost,” 28, 2, pp. 17–32.

Pospíšil, I. (2005b). Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti. Ed. J. Malina, Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Pospíšil, I. (2006). Slavismy a antislavismy za jara národů Franka Wollmana: analýzy a přesahy. “Slavica Litteraria,” X 9, pp. 85–93.

Pospíšil,I. (2007a). Co jeto areálový výzkum. Cíle, metody, problémové okruhy, tendence a příklady. In: Cesty k vědě. Jak správně myslet a past. Eds. B. Horyna, J. Krob, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, pp. 90–108.

Pospíšil, Ivo (2007b). Areaľnyje issledovanija: meždu Centraľnoj Jevropoj i Rossijej. In: Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi Suchankowi. Ed. L. Liburska, Kraków: Jagielloński Uniwersytet, pp. 49–57.

Pospíšil, I. (2007c). K směrově personalisticko-areálovým a komparativně kulturologickým dějinám národní literatury (Nad Ruskou moderní literaturou Milana Hraly a Dějinami české literatury Hany Voisine–Jechové). In: Od teorie jazyka k praxi komunikace: sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury. Eds. D. Bína, M. Zelenka, České Budějovice: Jihočeská univerzita, pp. 19–30.

Pospíšil, I. (2008a). Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine. “Primerjalna književnost,” 31, 2, pp. 137–148.

Pospíšil,I. (2008b). Srovnávací studie (Komparatistika, slavistika, rusistika a česko–slovenské souvislosti). Trnava: UCM.

Pospíšil, I. (2008c). Teorija russkoj literatury v slavjanskom kontekste v koncepcii areaľnych i žanrovych issledovanij, stilistiki i poetiki. In: Česká slavistika. Eds. I. Pospíšil, M. Zelenka, Brno–Praha: Academicus, pp. 227–245.

Pospíšil,I. (2008d). Brnenskaja škola literaturnoj komparativistiki i genologii/žanrologii i areaľnoje izučenije slavistiki: jeje istoki v kontekstuaľnych svjazjach. In: Izučavanje slovenskich jezika, književnosti i kultura kao inoslovenskich i stranich. Ed. B. Stankovič, Beograd: Univerzitet u Beogradu, pp. 278–293.

Pospíšil, I. (2009a). Areál a jeho vztahy. “Novaja rusistika,” 2, 2, pp. 70–78.

Pospíšil,I. (2009b). The Periodization of Slovene and Czech Literatures and the Two Currents in Czech Interwar Literature (A Contribution to a Discussion). “Primerjalna književnost,” 32, 1, pp. 123–137.

Pospíšil, I. (2009c). Literární komparatistika, areálová / kulturní studia, teorie literárních dějin a problém hodnoty v současné literárněvědné praxi. “Opera Slavica,” 19, 1, pp. 20–33.

Pospíšil, I. (2009d). Slavistika a areálová studia. In: Almanach Nitra. Nitra, pp. 270–277.

Pospíšil, I. (2009e). Disperze a míjení: literatura a její výzkum na prahu nové éry. “Slavica Litteraria,” 12, 1, pp. 25–39.

Pospíšil, I. (2010a). Areal / slavistika / komparativistika. “Slavistika,” XIV, pp. 217–225.

Pospíšil,I. (2010b). Areálové strategie, nacionalita, historicita / status quo a ponorné řeky dějin. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko–slovensko–maďarské reflexe). Eds.I. Pospíšil, J. Šaur, Brno: Masarykova univerzitas, pp. 49–55.

Pospíšil, I. (2010c). Prostorovost / spaciálnost / areálovost a literatura. “World Literature Studies,” 19, 2, pp. 61–73.

Pospíšil, Ivo (2010d): Areálová studia a filologie, evropské areály, Rusové—střední Evropa—Morava. In: Aktuální otázky vyučování ruštině. Brno: Masarykova univerzita, pp. 1–17.

Pospíšil,I. (2010e). Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych. “Primerjalna književnost,” 33, 1, pp. 131–142.

Pospíšil,I. (2010f). Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: UCM.

Pospíšil,I. (2012). Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka: trajnost in minljivost. “Primerjalna književnost,” 35, 3, pp. 179–191.

Pospíšil, I. (2014a). Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita. Pospíšil, I. (2014b). Novela: metodologie, terminologie, evoluce a případ české protektorátní novely. In: Premena poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. Eds. M. Bátorová, R. Bojničanová, E. Faithová, Bratislava: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, pp. 27–44.

Pospíšil,I. (2015a). Kdo je a kdo není komparatista, co je komparatistika a čím už nezvládá být. “Slavica Litteraria,” 18, 1, pp. 19–28.

Pospíšil, I. (2015b). Úskalí genologie a esej jako konstrukční materiál krásné prózy. In: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia. Eds. M. Bátorová, R. Bojničanová, E. Faithová. Bratislava: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, pp. 7–21.

Pospíšil, I. (2015c). Cesta k románu jako hledání smyslu literatury. In: Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre. Prečo…? Eds. M. Bátorová, R. Bojničanová, E. Faithová, Bratislava: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, pp. 24–37.

Pospíšil, I. (Ed.) (2016). Nová filológia: pokusy o oživenie filologickej jednoty. “Philologia,” XXVI, 2, pp. 7–123.

Pospíšil, I. (2016a). Comparative Literary Studies and Area Studies: Advantages and Obstacles. “Stephanos,” 6, pp. 75–82.

Pospíšil, I. (2016b). Filologie jako zakletí i svoboda: pokusy o novou filologii. “Philologia,” XXVI, 2, pp. 7–15.

Pospíšil, I. (2016c). Problema struktury, funkcii i ispoľzovanija literaturovedčeskich terminov: po sledam sobstvennych popytok. “Mirgorod,” 8, 2, pp. 26–31.

Pospíšil, I. (2016d). Slovanský svět existuje: rozpad, negace, revival aneb hledání slovanské identity. “Slavica Litteraria,” 2, pp. 13–32. DOI: https://doi.org/10.5817/SL2016-2-2 DOI: https://doi.org/10.5817/SL2016-2-2

Pospíšil, I. (2016e). Франк Вольман и его полемики о панславизме. In: Panslawizm wczoraj, dziś, jutro. Eds. Z. Chyra-Rolicz, T. Rokosz. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, pp. 147–160.

Pospíšil, I. (2017). The Personalistic Approach as a Bridge. “Slavica Litteraria,” 20, 1, pp. 21–29. DOI: https://doi.org/10.5817/SL2017-1-2

Pospíšil,I. (2018a). Vozdejstvije russkoj literatury irusskogo literaturovedenija namirovoj literaturnyj process. In: Česká slavistika. Brno: Jan Sojnek-Galium, pp. 157–177.

Pospíšil, I. (2018b). Antropologie a literatura: svody a úskalí. “Slavica Litteraria,” 21, 1, pp. 7–13. DOI: https://doi.org/10.5817/SL2018-1-1 DOI: https://doi.org/10.5817/SL2018-1-1

Pospíšil, I. (2018c). Labyrinty literárněvědné terminologie. “Philologia,” XXVIII, 2, pp. 7–20.

Pospíšil, I. (2021). The Investigation Problems of the Chronicle Narrative. “Slavica Litteraria,” 2, pp. 111–120. DOI: https://doi.org/10.5817/SL2021-2-9 DOI: https://doi.org/10.5817/SL2021-2-9

Solženicyn, A. (2001, 2002). Dvesti let vmeste, 1795–1995. Vol.I–II. Moskva: Russkij put´. Wollman, F. (1928). Slovesnost Slovanů. Praha: Vesmír.

Wollman, F. (1936). K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské. Brno: Masarykova universita.

Wollman, F. (1948). Duch a celistvost slovanské slovesnosti. Praha: Slovanský ústav, Orbis. Wollman, F. (1968). Slavismy a antislavismy za jara národů. Praha: Academia.

Wollman, F. (2012). Slovesnost Slovanů. Eds. I. Pospíšil, M. Zelenka. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Středoevropským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. TRIBUN EU.

Zelenka, M. (2022). XXIII. světový kongres AILC/ICLA v Tbilisi. “Slavica Litteraria,” 2/2022, pp. 202–205. https://doi.org/10.5817/SL2022-2-22 DOI: https://doi.org/10.5817/SL2022-2-22