Vita Constantini: Who, When, Where
PDF (Język Polski)

Keywords

Vita Constantini
medieval hagiographic literature
Slavic studies
reference book
didactic aspect

How to Cite

Długosz, N. (2023). Vita Constantini: Who, When, Where. Poznańskie Studia Slawistyczne, (23), 331–340. https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.16

Abstract

This review is a short presentation and an analysis of the book Кой, кога, къде в простарнното житие на св. Константин-Кирил (Vita Constantini: who, when, where) by Maya Ivanova and Tsvetomira Danova, published in 2021 in Sofia. The book consists of two main parts. The first and most extensive part is a kind of lexicon with 177 entries: personal name and by-names of actual historical figures; biblical and mythological characters; names of ethnonyms, tribes and languages; geographic names (including names of sacred objects), difficult and archaic words. Part II contains the text of the Vita. The book is a handbook intended for a wide group
of lay audiences, including Bulgarian Studies scholars abroad. This handbook is a coherent and well-thought-out entity. The study combines the condition of scientific credibility with the feature of accessibility. There is a need for similar teaching aids in the didactic process of students of Slavic studies.

https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.16
PDF (Język Polski)

References

AAS. (1985). Encyklika Ojca św. Jana Pawła II „Slavorum Apostoli” skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego (2 czerwca 1985 r.). W: Cyryl i Metody – Apostołowie i nauczyciele Słowian. Red. J. Gajek, L. Górka. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, s. 167–188.

Andrzejewski, M. (2013). Święci Cyryl i Metody w kulturze muzycznej XIX i pierwszej połowie XX wieku w kontekście oddziaływania idei słowiańskiej. „Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja muzyczna”, z. VIII, s. 59–79.

Drzewiecka, E. (2020). Bułgarskie dziedzictwo cyrylometodejskie. W: Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek. Red. G. Szwat-Gyłybowa. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, s. 52–56.

Jan Paweł II (1980). Eregiae virtutis. Watykan: Liberia Editrice Vaticana, https://tinyurl.com/2demmjat (14.03.2022).

Kabzińska, I. (2017). Europejska misja Słowian. Wątpliwości i pytania. Wschodnioznawstwo 2017. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 219–246.

Lehr-Spławiński, T. (przeł. i oprac.) (1959). Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne). Poznań: Instytut Zachodni (wyd. 2 popr. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1967).

Moskały, J. (2011). Cyryla i Metodego dzieło chrystianizacji Słowian. „Teologia w Polsce 5”, z. 2, s. 249–258. https://doi.org/10.31743/twp.2011.5.2.03 DOI: https://doi.org/10.31743/twp.2011.5.2.03

Naumow, A. (1985). Pasterze wiernych Słowian: Święci Cyryl i Metody. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Soukop, J.N. (1862). Velehradky. Kytice z Moravy k tisíciletému jubileu Cyrillo-Methodějskému. Praha: Bedřich Stýblo.

Szafarzyk, P.J. (2003). Słowiańskie starożytności. Korekta i posłowie T. Lewaszkiewicz i J. Strzelczyk. Poznań: PTPN.

Wojtczak, M. (2006). Mit cyrylometodejski wkręgu bułgarskiej idei narodowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Иванова, М., Данова, Ц. (2021). Кой, кога, къде в пространното житие на св. Константин-Кирил. София: Кирило-Методиевски Научен Център на БАН, серия Библиотека „Легенда”.

Кодов, Хр. (1981). Пространни жития на светите братя Кирил и Методи. София: Синодално издателство.

Златинчев, Хр. (1928). Св. св. Кирил и Методий. София: Хемус

Ivanova, M., Danova C. (2021). Koj, koga, k˝de v prostrannoto žitie na sv. Konstantin-Kiril. Sofiâ: Kirilo-Metodievski Naučen Cent˝r na BAN, seriâ Biblioteka „Legenda”.

Kodov, Ch. (1981). Prostranni žitiâ na svetite bratâ Kiril i Metodi. Sofiâ: Sinodalno izdatelstvo.

Zlatinčev, Ch. (1928). Sv. sv. Kiril i Metodij. Sofiâ: Hemus.